2019 LGS İnkılap Tarihi Çıkmış Soruları Çöz

Süre:

Erzurum Kongresi, toplanma amacı ve temsiliyet açısından bölgesel; aldığı kararlar açısından ulusal bir niteliktedir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi Erzurum Kongresi’nin bölgesel olduğuna kanıt olarak gösterilebilir?


A
Doğu illerinden gelen delegelerin katılımıyla toplanması
B
Kuvâ-yı Millîye’yi etkin ve ulusal iradeyi egemen kılmanın temel ilke olarak alınması
C
Manda ve himaye kabul edilemez ilkesinin benimsenmesi
D
Ulusal sınırlar içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz kararının alınması

Atatürk milliyetçiliği ayrıştırıcı değil, bütünleştiricidir. Yayılmacılık veya saldırganlıktan yana değildir. Toplum ve devlet düzeni içerisinde inanç ve mezhep ayrımcılığını reddeder.

Bu bilgilere göre Atatürk milliyetçiliği ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?


A
Birlik ve beraberliği sağlayıcıdır.
B
Laik ve eşitlikçi bir düşünceye sahiptir.
C
Irk birliğini temel almıştır.
D
Barışçı bir politika hedeflemiştir.

Mustafa Kemal;

• 31 Mart Olayı’nda sadece isyanın bastırılmasında değil, ordunun kurulması ve harekâtın planlanmasında da rol oynamıştır.

• Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra İstanbul’a gelmiş ve ülkeyi kurtarmak için arkadaşlarıyla toplantılar düzenlemiştir.

Bu bilgilerden Mustafa Kemal’in kişilik özelliklerinden hangileri çıkarılabilir?


A
Teşkilatçılık - Vatanseverlik
B
İleri görüşlülük - Vatanseverlik
C
Kararlılık - İnkılapçılık
D
Birleştiricilik - İnkılapçılık

Kâzım Karabekir Paşa, Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi Komutanı olarak görev yaptı. Ermenileri yenilgiye uğratarak doğu illerini işgalden kurtardı. Doğu Anadolu’da ailesini kaybeden binlerce çocuğa babalık yaptı. Onlar için yurtlar ve okullar açtı, onların her birini meslek sahibi yaparak sefaletten kurtardı. Bundan dolayı kendisine “Yetimlerin Babası” unvanı verildi.

Buna göre Kâzım Karabekir Paşa’nın aşağıdaki alanlardan hangileriyle ilgili çalışmalar yaptığı söylenebilir?


A
Siyasi - Askerî
B
Hukuki - Siyasi
C
Sosyal - Hukuki
D
Askerî - Sosya

Mustafa Kemal Paşa, Sakarya Meydan Savaşı’nı şu sözlerle özetlemiştir: “Düşman, ordumuzu sol kanattan çevirerek çabuk ve yok edici bir sonuç almak istiyordu. Düşmanı savaşmaya zorlayarak savaşı cephe savaşı şekline soktuk. Ondan sonra Yunanlar merkezimizi yarmak istedi ancak başarılı olamayıp savunma yapmak zorunda kaldı. Taarruzlarımızla buna da engel olduk ve böylece Sakarya Meydan Savaşı ordumuz tarafından kazanıldı...”

Mustafa Kemal’in bu sözlerine göre Sakarya Meydan Savaşı’nın kazanılmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?


A
Türk ordusunun silah bakımından ve sayıca üstün olması
B
Savaş meydanında askerî harekât ve stratejilerin başarıyla uygulanması
C
Yunan ordusunun sürekli savunma savaşını tercih etmesi
D
Savaşın çok geniş ve engebeli bir alanda yapılması

Birinci Dünya Savaşı başladığında Osmanlı Devleti,

• Tarafsızlığını ilan etti.

• Boğazları ulaşıma kapattı.

• Ülke genelinde seferberlik başlattı.

• Kapitülasyonları kaldırdığını duyurdu.

Buna göre Osmanlı Devleti’nin aşağıdakilerden hangisini amaçladığı söylenemez?


A
Ülke güvenliğini sağlamayı
B
Savaş dışında kalmayı
C
Ekonomik baskılardan kurtulmayı
D
Dış borçları kapatmayı

Ancak birbirlerinin hâlinden anlayan, derdine ortak olan, geleceğe birlikte yürüyen, ortak hayali paylaşan insanlar millet olabilirler. Onlar birbirlerine gönülden bağlıdır. Dinleri, ırkları farklı olabilir ama sevinçleri ve hüzünleri birdir. Aynı gaye etrafında birleşir ve geleceğe inançla yürürler. Atatürkçü düşüncede millet anlayışını bu şekilde yorumlayan birine göre bir insan topluluğunun millet olmasında;

I. Ülkü birliği,

II. Kan bağı,

III. Din birliği,

IV. Duygu birliği

unsurlarından hangileri gerekli görülmektedir?


A
I ve III.
B
I ve IV.
C
II ve III.
D
II ve IV.

İzmir İktisat Kongresi’nde alınan kararlardan bazıları şunlardır:

• Tarım makinelerinin ülkemizde yapılması

• Yabancı sermayeye tekel oluşturma yetkisinin verilmemesi

• Fabrika üretimini yaygınlaştırmak için gerekli kolaylıkların sağlanması

• Yerli malı kullanımını sağlamak için bazı zorunluluklar getirilmesi

Bu kararların ortak amacı aşağıdakilerden hangisidir?


A
Yabancılara ekonomik ayrıcalık tanımak
B
Türk çiftçisini bilinçlendirmek
C
Başka ülkelere bağımlılığı azaltmak
D
Geleneksel tarımı sürdürmek

Atatürk ilke ve inkılapları, yaşanan tecrübeler ve geleceğe dair hedefler üzerine kurulmuştur. Bu ilke ve inkılaplar Amasya Genelgesi’yle başlayan, Erzurum ve Sivas Kongreleriyle devam eden ve TBMM’nin açılmasıyla ortaya çıkan ulusal iradenin her şeyin üzerinde tutulmasını esas alır. Aynı zamanda hiçbir devletin himayesi ve etkisi altına girmeyi kabul etmez.

Bu bilgide Atatürk ilke ve inkılaplarının dayandığı temel esaslardan hangisi vurgulanmıştır?


A
Millî egemenlik ve tam bağımsızlık
B
Millî kültürün korunması ve geliştirilmesi
C
Sürekli gelişim ve değişimi öngörmesi
D
Uluslararası ilişkilerde saygı ve eşitliği esas alması

Atatürk Dönemi Türk dış politikasıyla ilgili bazı ifadeler şunlardır:

• Gerçekleşmeyecek hayaller peşinde koşulmamalıdır.

• Devletler arası ilişkilerde dostça yöntemler takip edilmelidir.

• Siyasi, askerî ve ekonomik alanda kendi iradesiyle hareket etmelidir.

Bu ifadeler Atatürk Dönemi Türk dış politikasının dayandığı aşağıdaki temel ilke ve esaslarla ilişkilendirildiğinde hangisi dışarıda kalır?


A
Barışçılık
B
Gerçekçilik
C
Tam bağımsızlık
D
Karşılıklılık (Mütekabiliyet)