2020 LGS Din Kültürü Çıkmış Soruları Çöz

Süre:

Toplumun sağlıklı bir şekilde varlığını sürdürebilmesi için uyması gereken yasalara toplumsal yasalar denir. Sevgi, kardeşlik, doğruluk, adalet, kul hakkı gibi ilkeler toplumsal yasaların temelini oluşturur. Toplumsal barış ve uyum bu ilkelere olan bağlılıkla sağlanır. Bu konuda Kur’an-ı Kerim’de “... Şüphesiz ki bir topluluk kendi durumunu değiştirmedikçe Allah onların durumunu değiştirmez...” (Ra’d suresi, 11. ayet) buyrulmaktadır.

Bu metinden aşağıdakilerin hangisine ulaşılabilir?


A
Toplumsal yasalar Allah’ın birliğinin delillerindendir.
B
Toplumların huzuru, toplumsal yasalara uyup uymamalarına göre değişiklik gösterir.
C
Allah her topluma durumlarını düzeltmeleri için peygamberler göndermiştir.
D
Toplumsal yasaların iyi anlaşılması için Kur’an geçmiş toplumların hayatlarından örnekler verir.

Kendimi bildim bileli yazıyorum. Bazen bir satır, bazen sayfalarca. Bunun bana hediye edilmiş bir yetenek olduğunu biliyorum. Arkadaşlarım sinemaya, tiyatroya giderken ben masamda oturup yazmayı tercih ediyorum. Saatlerce uykusuz kalsam da yazdıklarımın beğenilmesi tüm yorgunluğumu alıyor. Bazen kendi kendime soruyorum. Kelimelerim olmazsa ben kimim?

Bu metin, kader ile ilgili aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ilişkilendirilemez?


A
Emek
B
Külli irade
C
Cüzi irade
D
Sağlık

Hz. Muhammed (sav.) döneminde zekât, görevliler tarafından toplanır ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılırdı. Hz. Muhammed (sav.) giyim kuşam ürünlerinin bol olduğu Yemen’e zekât için gönderdiği görevliye, arpa ve buğday gibi toprak ürünlerinin zekâtını elbise olarak almasını söylemişti. Çünkü bu uygulamanın hem zekâtın ulaştırılacağı insanlar hem de zekât verecek olan Yemen halkı için uygun olacağını düşünmüştü.

Bu metinden aşağıdakilerin hangisine ulaşılabilir?


A
Zekâtta insanların durum ve ihtiyaçları gözetilmelidir.
B
Zekât verilecek malın üzerinden bir yıl geçmelidir.
C
Toprak ürünlerinin zekâtı hasat döneminde verilmelidir.
D
Zekât verirken gizliliğe özen gösterilmelidir.

Bir sahabe elinde bir miktar altın ile Hz. Muhammed’e (sav.) gelerek bundan başka malı olmadığını, onu da sadaka olarak vermek istediğini söyledi. Fakat Hz. Muhammed (sav.) onun bu isteğini kabul etmedi. Sahabe ısrarcı davranınca, “Biriniz sahip olduğu her şeyi getirip ‘Bu benim sadakamdır.’ diyor, sonra da oturup insanlara avuç açıyor. Sadakanın en hayırlısı ihtiyaç fazlası maldan verilendir.” buyurdu.

Bu metinde aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?


A
Zekâtın hangi mallardan verilmesi gerektiği Hz. Muhammed (sav.) tarafından belirlenmiştir.
B
Kişinin kendisinin ve ailesinin geçimini sağlaması, sadaka vermesinden önceliklidir.
C
İslam, sadaka beklemek yerine çalışarak kazanmayı teşvik eder.
D
Sadaka, insanın Allah’a kulluk etmesinin bir göstergesidir

Ordu’nun bir ilçesinde yaşamakta olan zihinsel engelli Salih, her gün evinin yakınındaki kara yolunun kenarına çıkmakta, gelip geçenlere el sallayarak selam vermektedir. İlçe halkının sevgisini kazanan Salih’in her sabah gittiği bu mekân, zamanla “Salih’in Yeri” olarak anılmaya başlanmıştır. Ancak ilçede yapılan kara yolu çalışmasında Salih’in Yeri yıkılmıştır. Bu durum Salih’i çok üzmüştür. Bunu duyan ilçe kaymakamı, Salih için kara yolu kenarına üstü kapalı başka bir yer yaptırmış ve onun tekrar yola çıkıp insanlara el sallayarak mutlu olmasını sağlamıştır.

Kaymakamın bu davranışı aşağıdaki hadislerden hangisi ile ilişkilendirilemez?


A
Sizin en hayırlınız insanlara faydalı olanınızdır.
B
Her iyilik bir sadakadır.
C
Kim Allah’a ve ahiret gününe iman ediyorsa misafirine ikram etsin.
D
Allah her işte güzel davranmayı emretmiştir.

Hz. Muhammed (sav.), sorumluluklarını terk ederek kendisini sadece ibadete veren Osman bin Mazun’a şöyle demiştir: “Ailenin senin üzerinde hakkı vardır. Misafirinin senin üzerinde hakkı vardır. Senin kendi üzerinde hakkın vardır.”

Bu metinden çıkarılabilecek en kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisidir?


A
Konuklara gereken ilgi gösterilmelidir.
B
Aile fertlerinin ihtiyaçları karşılanmalıdır.
C
İbadetler noksansız ve zamanında yapılmalıdır.
D
Dinin yaşanmasında denge gözetilmelidir.

Geleneksel Türk motiflerine bakıldığında İslam dinine ait figürlere sıkça rastlanmaktadır. Bunun en güzel örnekleri halı, kilim ve duvar süslemelerinde görülmektedir. Bu eserlerde camiyi sembolize eden kubbe ve mihrap figürlerine, ahireti sembolize eden anahtar ve kapı figürlerine sıkça yer verilmektedir.

Bu metinden aşağıdakilerin hangisine ulaşılabilir?


A
Dinin kültür üzerinde etkisi vardır.
B
Din, kendinden önceki güzel gelenekleri devam ettirir.
C
Türklerin İslam öncesindeki kültürleri, İslam’ı kabul etmelerinde etkili olmuştur.
D
İslam sanatı, tevhid anlayışı çerçevesinde şekillenir.

Münire Teyze torununa bir miktar parası olduğunu ve bunu kendisine sürekli sevap kazandıracak bir hayır için harcamak istediğini söyledi. O da Afrika’da su ihtiyacı olan insanlar için bir su kuyusu açtırmanın bu amaç için uygun olacağını ifade etti. Bu teklifi beğenen Münire Teyze, bir su kuyusu açtırarak insanların ihtiyaçlarını gidermekten çok mutlu oldu. Torununun iyiliğe aracılık ederek sevap kazanacak olması ise onu ayrıca sevindirdi.

Bu metinden aşağıdaki sonuçların hangisine ulaşılamaz?


A
İslam ihtiyaç sahiplerine yardım etmeyi teşvik eder.
B
Sadaka-i cariyenin toplumsal faydaları vardır.
C
Allah, yardım edilen kişinin onurunun korunmasını ister.
D
İnsanları hayra yönlendirmek Allah’ın rızasını kazandırır
Hz. Musa ve inananları Firavun’un eziyetlerinden dolayı Mısır’dan gizlice çıkarken takip edildiklerini fark eder. Hz. Musa’ya inananlar telaşlanır. Bu durum Kur’an-ı Kerim’de şöyle ifade edilmektedir: “İki topluluk birbirini görünce Musa’nın halkı ‘İşte yakalandık!’ dediler. Musa, ‘Hayır! Eminim ki Rabb'im benimledir, bana bir çıkış yolu gösterecektir.’ dedi.” (Şu’arâ suresi, 61-62. ayetler) Bu metinden Hz. Musa ile ilgili aşağıdakilerin hangisine ulaşılabilir?
A
Sihirbazların hilelerini boşa çıkarmıştır.
B
Allah’a olan teslimiyeti ile inananlara örnek olmuştur.
C
Kardeşi Hz. Harun ile desteklenmiştir.
D
Firavun’a karşı galip gelmiştir.

İslam insana, sahip olduğu imkânlardan, Allah’ın hoşnutluğunu kazandıracak hayır yollarına harcama yapmasını emretmektedir. İslam medeniyetinde -böyle bir niyete dayanması şartıyla- ülkenin savunulması, hac hizmetleri, yoksulların desteklenmesi; okul, cami, yol, köprü, çeşme, bakımevleri gibi toplumsal hizmet ve hayır kurumlarının kurulması hatta tabiatın korunup geliştirilmesine kadar her türlü çaba Allah yolunda harcama sayılmıştır.

Bu metinden İslam ile ilgili aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz?


A
Medeniyetin gelişmesine katkı sağlar.
B
İnsandan çevresine duyarlı olmasını ister.
C
İnsanı iyiye ve güzele yönlendirir.
D
Yardımlaşmada akrabalara öncelik vermeyi öğütler.