5. Sınıf Fen Bilimleri Biyoçeşitlilik

Süre:

Biyoçeşitlilik insan yaşamının vazgeçilmez unsurudur. İnsanların gereksinimi olan yiyecek, giyecek, ilaç ve bunlar için gerekli olan gereçler hep doğadan sağlanır. Küresel ısınmanın yavaşlatılması, ormanlar sayesinde olmaktadır.

Göller, sulak alanlar ve bataklıklar su akışını düzenleme gibi işlevlere sahiptir. Biyoçeşitlilik, yaşam için sağladığı bu önemli yararlarına rağmen büyük bir hızla yok olmakta, tropik yağmur ormanları, sulak alanlar gibi biyoçeşitliliğin zengin olduğu yerler insan eliyle zarara uğratılmakta veya bozulmaktadır.

Biyoçeşitlilikle ilgili yukarıdaki metni okuyan bir kişi aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşamaz?


A
İnsan yaşamı için gerekli olan gereçler doğadan karşılanır.
B
Biyoçeşitlilik insan etkileri nedeniyle zarar görmektedir.
C
Biyoçeşitliliğin azalması küresel ısınmayı yavaşlatmaktadır.
D
Göller, sulak alanlar ve bataklıklar su akışının düzenlenmesinde rol oynamaktadır.

Aşağıdaki canlılardan hangisinin ülkemizde nesli tükenme tehlikesi altında değildir?


A
B
C
D

Tarımsal bir alanda ilaç kullanımından önce ve sonra canlı sayısındaki değişimi gösteren grafikler yukarıda verilmiştir.

Grafiklere göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


A
A canlısının nesli tükenmiştir.
B
B canlısı ilaçtan olumlu etkilenmiştir.
C
C canlısı ilaçtan en çok etkilenmiştir.
D
B canlısının sayısı artmıştır.

blank

Yukarıdaki tabloda nesli tükenen hayvanların bulunduğu kutular boyandığında tablonun görünümü nasıl olur?

blank


A
B
C
D

I. Aşırı avlanmayı engellemek

II. Kimyasal gübre kullanmak

III. Çöpleri çevreye atmamak

Biyoçeşitliliği olumsuz etkileyen faktörleri ortadan kaldırmak için hangileri yapılmalıdır?


A
I ve III
B
I ve II
C
II ve III
D
I, II ve III

Öğretmenin sorduğu sorulara öğrenciler aşağıdaki cevapları veriyorlar.

Aslı: Moa

Mesut: Kelaynak

Halil: Panda

Aşağıdakilerden hangisi öğretmenin sorduğu sorulardan biri değildir?


A
Ülkemizde nesli tükenen canlılara örnek verir misiniz?
B
Ülkemizde nesli tükenme tehlikesinde olan canlılara örnek verir misiniz?
C
Dünya’da nesli tükenen canlılara örnek verir misiniz?
D
Dünya’da nesli tükenme tehlikesindeki canlılara örnek verir misiniz?

• Ağaçların bilinçsizce kesilmesi biyoçeşitliliği arttırır / azaltır.

• Mamut / bozayı ülkemizde nesli tükenme tehlikesindeki canlılardır.

Yukarıdaki cümlelerin doğru olması için sırasıyla hangi kelimeler kullanılmalıdır?


A
arttırır, bozayı
B
azaltır, bozayı
C
arttırır, mamut
D
azaltır, mamut

Aşağıdaki canlılardan hangisinin ülkemizde nesli tükenme tehlikesi altındadır?

blank


A
B
C
D

I. Asya fili

II. Kunduz

III. Kardelen

IV. Anadolu leoparı

V. Deniz kaplumbağası

Yukarıdaki hayvanlardan kaç tanesi ülkemizde nesli tükenmiş hayvanlardır?


A
5
B
4
C
3
D
2

blank

Yukarıdaki grafiğe göre biyolojik çeşitliliğin en çok olduğu bölge hangisidir?


A
K
B
L
C
M
D
N

Biyoçeşitliliğin kaybı birçok şekilde olabilir. Bunların en önemli ve geri dönüşümsüz olanı türlerin sayılarının yok olmasıdır. Türlerin yok olması doğal bir süreç sonucu olduğu gibi insan etkilerinin de bir sonucudur. Ülkemizde de bazı türlerin yok olması biyoçeşitliliği etkilemiştir.

Aşağıdaki canlılardan hangisinin ülkemizde nesli tükenmiştir?

blank


A
B
C
D

“Bir bölgede sanayileşmenin hızla artması sonucu hava kirlenmeye başlamıştır. Sanayi bölgesinde oluşan atıkların doğaya bırakılması sonucu toprak kirlenmiş ve bitki örtüsü zarar görmüştür. Tüm bu olumsuzluklar canlı çeşitliliğinde azalmaya neden olmuştur.”

Yukarıdaki metne göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?


A
Sanayileşme sonucu hava kirliliği oluşmuştur.
B
Bölgede yeni canlı türleri ortaya çıkmıştır.
C
Sanayi atıkları toprak kirliliğine sebep olmuştur.
D
Bitki örtüsü zarar görmüştür.