5. Sınıf Fen Bilimleri Maddenin Ayırt Edici Özellikleri

Süre:

Aşağıdakilerden hangisi maddelerin ayırt edici özelliklerinden biri değildir?


A
Erime noktası
B
Kaynama noktası
C
Donma noktası
D
Buharlaşma noktası

Yanda erimekte olan buz gösterilmiştir.

Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


A
Erimekte olan buzun sıcaklığı 0°C'tır.
B
Buzun tamamı eriyene kadar sıcaklık değişmez.
C
Buz katı hâlden sıvı hâle geçmektedir.
D
Buzun kütlesi artırılırsa erime sıcaklığı da artar.

Saf maddeler ile ilgili,

I. Saf bir maddenin erime ve donma sıcaklıkları aynıdır.

II. Erime, donma ve kaynama süresince sıcaklık sabit kalır.

III. Saf sıvı maddeler belirli sıcaklıkta kaynar.

ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?


A
Yalnız II
B
I ve III
C
II ve III
D
I, II ve III

Aşağıdaki tabloda bazı saf maddelerin donma sıcaklıkları verilmiştir.

Buna göre kışın soğuk havalarda uçakların donmaması için tablodaki maddelerden hangisi ile yıkanması daha uygundur?


A
Su
B
Etil alkol
C
Cıva
D
Aseton

Aşağıdaki tabloda su ve etil alkolün buzdolabındaki donma durumları verilmiştir.

blank

Buna göre bu durumun sebebi aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?


A
Farklı maddeler aynı sıcaklıkta donabilir.
B
Saf maddelerin donma sıcaklığı birbirinden farklıdır.
C
Maddeler donma sıcaklığına bakılarak ayırt edilemez.
D
Donma sırasında maddelerin sıcaklığı değişmez.

Saf bir maddenin ısıtılması sırasında yapılan ölçümlere göre, aşağıdaki sıcaklık-zaman grafiği çizilmiştir.

blank

Grafiğe göre, bu sıvının kaynama sıcaklığı kaç °C’tır?


A
40
B
60
C
78
D
90

Aşağıdaki tabloda bazı saf maddelerin erime ve donma sıcaklıkları verilmiştir.

blank

Tabloya göre,

I. Bir maddenin erime sıcaklığı donma sıcaklığına eşittir.

II. Erime ve donma sıcaklıkları ayırt edici özelliklerdir.

III. Farklı saf maddelerin donma sıcaklıkları aynıdır.

ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?


A
Yalnız III
B
I ve II
C
II ve III
D
I, II ve III

blank

Özdeş K ve L şişelerinde farklı tür saf sıvılar bulunmaktadır.

Buna göre,

I. Sıvıların rengine bakıp koklamak

II. Sıvıları soğutup donmaya başladığı sıcaklığı ölçmek

III. Sıvıları ısıtıp kaynamaya başladığı sıcaklığı ölçmek

yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri yapılırsa sıvılar kesin olarak ayırt edilebilir?


A
Yalnız III
B
I ve II
C
II ve III
D
I, II ve III

Bilgi: K maddesinin erime sıcaklığı 40 ºC, kaynama sıcaklığı ise 160 ºC'tır.

Buna göre 70 ºC'ta K maddesi hangi hâlde bulunur?


A
Katı
B
Sıvı
C
Gaz
D
Kırağı

blank

K, L ve M kaplarında bulunan sular soğuk bir ortama konuluyor.

Kaplardaki suların donmaya başladıkları sıcaklık değerleri arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?


A
K ˃ L ˃ M
B
K = L = M
C
M ˃ K ˃ L
D
L ˃ K ˃ M

Aşağıda maddelerin ayırt edici özellikleri ile ilgili bilgiler boşluklar bırakılarak verilmiştir.

→ Saf suyun kaynama süresince sıcaklığı ................... .

→ 2 L aseton ile 4 L asetonun kaynama noktası ................... .

→ Aynı ortamdaki aseton ile naftalinin kaynama sıcaklıkları ................... .

Bilgilerdeki boşluklara aşağıda verilen kelimelerden hangisi yazılamaz?


A
farklıdır
B
artar
C
değişmez
D
aynıdır

Bir kap içerisinde bulunan saf su üzerine saf su eklendiğinde,

I. Kütle

II. Donma noktası

III. Kaynama noktası

niceliklerinden hangisi ya da hangileri değişmez?


A
Yalnız III
B
I ve II
C
II ve III
D
I, II ve III