5. Sınıf Sosyal Bilgiler İnsanlar Yerler ve Çevreler (Test 1)

Süre:

Yeryüzünün tamamını veya bir kısmının belli oranda küçültülerek bir düzlem üzerine aktarılmasına ……………... denir.

Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki hangi kavram gelmelidir?


A
ölçek
B
plan
C
harita
D
kroki

Aşağıdakilerden hangisi fiziki haritada gösterilmez?


A
Dağlar
B
Nüfus
C
Denizler
D
Ovalar

Haritalardaki küçültme oranına................. denir.

Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki hangi kavram gelmelidir?


A
harita
B
plan
C
ölçek
D
kroki

Fiziki haritada yükseltiler renkle gösterilir.

Yukarıdaki açıklamaya göre yeşil renkle aşağıdakilerden hangisi gösterilir?


A
dağlar
B
denizler
C
akarsular
D
ovalar

Fiziki haritada yükseltiler renkle gösterilir. Yükselti arttıkça yeşilden kahverengiye doğru çeşitli renkler kullanılır.

Bu açıklamaya göre fiziki haritada aşağıdaki hangi bölge kahverengi renkle gösterilir?


A
Marmara Bölgesi
B
Ege Bölgesi
C
İç Anadolu Bölgesi
D
Doğu Anadolu Bölgesi

Fiziki haritada yükseltiler renkle gösterilir. Yükselti arttıkça yeşilden kahverengiye doğru çeşitli renkler kullanılır.

Bu açıklamaya göre fiziki haritada aşağıdaki hangi bölge yeşil renkle gösterilir?


A
Ege Bölgesi
B
İç Anadolu Bölgesi
C
Marmara Bölgesi
D
Doğu Anadolu Bölgesi

Ülkemizde bazı etkenler farklı iklim tiplerinin oluşmasına sebep olmuştur.

Yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi farklı iklim tiplerinin oluşma sebeplerinden biri değildir?


A
Bitki Örtüsü
B
Yükselti
C
Denize göre konum(yakınlık-uzaklık)
D
Rüzgarlar

Aşağıdakilerden hangisi iklimin insan yaşantısına etkilerinden biri değildir?


A
Konut (ev) Tipleri
B
Giyim Şekilleri
C
Ekonomik Faaliyetler
D
Yeraltı Kaynaklarının zenginliği

Bir yerde uzun yıllar boyunca gözlenen hava olaylarına ................ denir.

Yukarıdaki tanım aşağıdaki hangi kavramın tanımıdır?


A
hava durumu
B
iklim
C
hava olayı
D
bitki örtüsü

Nüfusun dağılışını etkileyen doğal ve beşeri (insani) etkenler vardır.

Yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi nüfusun dağılışını etkileyen beşeri(insani) etmenlerden biri değildir?


A
Sanayi
B
Turizm
C
İklim
D
Ticaret

Yerleşim yeri seçimini etkileyen doğal ve beşeri(insani) etkenler vardır.

Yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi yerleşmeyi etkileyen doğal faktörlerden biri değildir?


A
Yeryüzü Şekilleri
B
Turizm
C
İklim
D
Su kaynakları

Ülkemizde en fazla can ve mal kaybına sebep olan doğal afet aşağıdakilerden hangisidir?


A
Deprem
B
Sel
C
Heyelan
D
Çığ

Bazı şehirler iklim, sanayi, ticaret imkânlarının iyi olması sebebiyle yüksek nüfuslu iken; bazı şehirler bu imkânsızlıklar sebebiyle düşük nüfusludur.

Yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdaki şehirlerden hangisinin nüfusu daha azdır?


A
İstanbul
B
Ankara
C
İzmir
D
Bayburt
Madencilik (petrol, taş kömürü, linyit) faaliyetlerinin yapıldığı yerlerde, nüfus daha fazladır.

Yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdaki şehirlerden hangisi madencilik sayesinde gelişen yerlerden biri değildir? 


A
Batman
B
Zonguldak
C
Antalya
D
Manisa

Aşağıdakilerden hangisi depremin etkisini azaltmak için yapılacak çalışmalardan biri değildir


A
Binalar fay hattı ve yumuşak zeminlere yapılmalıdır.
B
Bina yapımında kaliteli malzeme kullanılmalıdır.
C
Evimizdeki eşyalar sabitlenmelidir.
D
Deprem bölgesinde çok katlı binalar yapılmamalıdır.

Aşağıda verilen doğal afet ve en çok görüldüğü bölge eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?


A
Sel- Karadeniz Bölgesi
B
Heyelan- Karadeniz Bölgesi
C
Çığ- Doğu Anadolu Bölgesi
D
Deprem-İç Anadolu Bölgesi

Küresel ısınma, sera etkisindeki artışla birlikte Dünya atmosferinin ortalama sıcaklığının artması durumudur.

Yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi küresel ısınmanın etkilerinden biri değildir?


A
Canlıların içme ve kullanma suyuna ulaşmalarını önler.
B
Su kaynaklarındaki buharlaşma hızını azaltır.
C
Dünya’mızın sıcaklığının artmasıyla buzullar erimeye başlar.
D
Buzullarda yaşayan canlıların yaşamını tehdit eder ve evler sular altında kalabilir.

--- Çevresine göre yüksekte kalan, tabandan zirveye doğru yamaçları eğimli yeryüzü şekillerine .........denir.

--- Yeryüzünde belirli bir eğim boyunca sürekli veya zaman zaman akan sulara ................. denir.

--- Denizin, karanın içine doğru sokulduğu büyük girintilere ............ denir.

Yukarıda verilen tanımlarda aşağıdaki hangi kavramın tanımı yoktur?


A
yarımada
B
dağ
C
akarsu
D
körfez

Ülkemizde batıdan doğuya gidildikçe yükseklik (yükselti) artar. Ortalama yükselti 1132 metredir.

Yukarıdaki açıklamaya göre yükseltisi en az ve en fazla bölgelerimiz sırasıyla hangisinde doğru olarak verilmiştir?


A
Marmara - Doğu Anadolu
B
Doğu Anadolu - Marmara
C
Marmara - Güneydoğu Anadolu
D
Güneydoğu Anadolu – Marmara

--- Yazlar serin, kışlar ılıktır.

--- En fazla yağış sonbaharda görülür.

--- Dört mevsim yağışlıdır.

--- Bitki örtüsü ormandır.

Yukarıdaki açıklamalar ülkemizde görülen aşağıdaki hangi iklime aittir?


A
Akdeniz İklimi
B
Karadeniz İklimi
C
Marmara (Geçiş) İklimi
D
Karasal İklim