6. Sınıf Din Kültürü Peygamber ve İlahi Kitap İnancı

Süre:

Kur’an-ı Kerim’de kaç tane peygamberin ismi geçmektedir?

Öğretmenin sorusunun cevabı aşağıdakilerden hangisidir?


A
15
B
25
C
35
D
45

I. Vahyi değiştirmeden insanlara iletirler.

II. Allah (c.c.) tarafından seçilirler.

III. Vahyi uygulamazlar, sadece iletirler.

IV. Allah’tan (c.c.) vahiy getirirler.

Peygamberler ile ilgili verilen numaralanmış bilgilerden hangisi yanlıştır?


A
I
B
II
C
III
D
IV

Tabloda peygamberler ile kendisine verilen kutsal kitaplar eşleştirilmiştir.

Hangi numaralardaki peygamber isimleri yer değiştirilirse tablodaki yanlış düzeltilmiş olur?


A
I, II
B
II, III
C
III, IV
D
II, IV

Her ümmetin (toplumun) bir peygamberi (resulü) vardır.

(Yunus suresi, 47. Ayet)

Ayette, aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?


A
Peygamberler, erkekler arsından seçilmiştir.
B
Bazı kavimlere birden fazla peygamber gönderilmiştir.
C
Her toplum, Allah’ın (c.c.) mesajından haberdar edilmiştir.
D
Peygamberlerin görevi Allah’ın (c.c.) emir ve yasaklarını insanlara iletmektir.

Allah’ın (c.c.) Kur’an-ı Kerim’de geçmiş milletler, peygamberler ve güzel iş yapan kimselerle ilgili verdiği bilgiler, olaylar ve hikayelere “………” denir.

Parçadaki boşluğa gelmesi gereken kelime aşağıdakilerden hangisidir?


A
Kıssa
B
Masal
C
Gazel
D
Kelam

Kur’an’da adı geçip de açıkça peygamber olduğu bildirilmemiş bazı kişiler vardır.

Aşağıdakilerden hangisinin peygamber olduğu açıkça belirtilmiştir?


A
Üzeyir
B
Zülkarneyn
C
Lokman
D
İbrahim

Andolsun, senden önce gönderdiğimiz peygamberlerden sana anlattıklarımız da anlatmadıklarımız da var.

(Mü’min suresi, 78. Ayet)

Ayette aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?


A
Hz. Muhammed (sav) son peygamberdir.
B
Kur’an’da tüm peygamberlerin ismi geçmemektedir.
C
Aynı dönemde birden fazla peygamberin geldiği dönemler olmuştur.
D
Bir kavme birden fazla peygamber gelmiş olabilir.

Peygamberlerden bazılarının isimlerine ve kıssalarına Kur’an-ı Kerim’de yer verilmiştir. Kur’an-ı Kerim’de kıssası (hayat öyküsü) aktarılan her peygamberin, …………………. için örnek oluşturabilecek davranışları vardır.

Kur’an-ı Kerim’de anlatılanlardan kimlerin sorumlu olduğunu da düşünerek cevap verecek olursak, anlam bütünlüğünün bozulmaması için parçadaki boş yere aşağıdakilerden hangisinin gelmesi gerekir?


A
Bütün insanlar
B
Araplar
C
Bazı milletler
D
Arabistan’da yaşayanlar

Kur’an’da bazı peygamberlerin isimleri açıkça belirtilmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’da ismi açıkça belirtilen peygamber isimlerinden birisi değildir?


A
Fatih
B
Nuh
C
Musa
D
Yusuf

I. Hz. İsa

II. Hz. Nuh

III. Hz. Muhammed

IV. Hz. Adem

İsmi geçen peygamberleri yaşadıkları tarih sırasına göre sıralarsak aşağıdaki dizilişlerden hangisi ortaya çıkar?


A
IV, I, II, III.
B
IV, II, I, III.
C
II, IV, I, III.
D
II, III, IV, I.

Deyin ki: Biz Allah’a, bize indirilene (Kur’an’a), İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve Yakupoğullarına indirilene, Musa ve İsa’ya verilen (Tevrat ve İncil) ile bütün diğer peygamberlere Rablerinden verilenlere iman ettik. Onlardan hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz ve biz ona teslim olmuş kimseleriz.

(Bakara suresi, 136. Ayet)

Verilen ayet ile aşağıdakilerden hangisi aynı mana vurgusunda birleşmektedir?


A
Bazı peygamberlere kitap verilmemiştir.
B
Her kavme mutlaka bir peygamber ve kitap gönderilmiştir.
C
Her ümmet sadece kendi peygamberine inanır.
D
Tüm peygamberleri ve kutsal kitapları Allah (c.c.) göndermiştir ve hepsine iman etmeliyiz.

Allah’a (c.c.) ve peygamberlere inanan kişinin aşağıdakilerden hangisini yapması beklenmez?


A
Bütün peygamberlere iman eder.
B
Allah’ın (c.c.) her sözüne inanır.
C
Bazı peygamberleri kendisine örnek almaz.
D
Allah’ın (c.c.) her emrini yerine getirmeye çalışır.