6. Sınıf Sosyal Bilgiler Etkin Vatandaşlık (Test 3)

Süre:

Bireyler olarak içinde bulunduğumuz grup, kurum ve toplumun karar alma sürecinde fikirlerimizi belirtmemiz ve sürece dâhil olmamız gerekir. İçinde bulunduğumuz grubun veya kurumun uygun görmediğimiz kararları ve uygulamaları olabilir. Bu durumda sessiz kalıp bir kenarda olup biteni izlemek yerine grup veya kurumda çeşitli yollarla yönetime katılmalı ve görüşlerimizi bildirmeliyiz.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi demokratik bir ülkede yönetime katılmak ve görüşlerimizi bildirmek için başvuracağımız yollar arasında sayılamaz?


A
Sivil toplum kuruluşlarına katılmak.
B
Siyasi partilere üye olmak.
C
Seçimlere katılmamak.
D
Medya organlarını kullanmak

Toplumun karar alma sürecinde söz sahibi olabilmesi için sivil toplum kuruluşları, medya, kamuoyu vb. yolları kullanıyoruz. Ülke yönetimine ve toplumun karar alma sürecine katılmanın anayasa ve yasaların bireylere verdiği bir hak olduğunun farkındayız. Vatandaşlarımız bu haklarını kullanıp çeşitli yollarla düzenleme yapılmasını istediği konularda kamuoyu oluşturabilir, fikirlerini yetkili kişilere duyurabilir ve yönetime katılabilir.

Özellikleri verilen toplum için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?


A
Yöneticilerin aldıkları kararları her zaman onaylar.
B
Anayasanın kendilerine verdikleri hakları bilir.
C
Katılımcı demokrasiyi uygular.
D
Karar alma süreçlerinde etkilidir.

Katılımcı demokrasinin tam anlamıyla uygulandığı bir toplum için;

I. Alınan kararlar toplum tarafından daha iyi benimsenir.
II. Kararların uygulanması için insanlar daha çok çaba gösterir.
III. İnsanlar toplumsal sorunlara karşı ilgisizdir.
IV. Temel hak ve özgürlükler kullanılmaz.

Özelliklerinden hangileri söylenebilir?


A
Yalnız I
B
I ve II
C
II ve III
D
II ve IV

Mahalle sakinleri tercihini yaptı ’’31 Mart 2019 tarihinde yapılan mahalli ve yerel idareler seçiminde 6. kez seçilen Mehmet KAYA ilk kez seçilmiş gibi heyecanlı ve görev aşkı ile dolu olduğunu, görev yapacağı 5 yıl süre içerisinde mahallenin tüm sorunları ile yakından ilgileneceğini, bu sorunları çözmek için her türlü hukuki yola başvuracağını ifade etti. “Mahalle halkına ve benimle bu güzel yarışta centilmence yarışan diğer muhtar adaylarına teşekkür ediyorum.’’ diyerek sözlerini tamamladı.

Metinde verilenlere göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?


A
Muhtarlık görev süresi beş yıldır.
B
Mahalle halkı sorumsuzca davranmıştır.
C
Mehmet Bey demokratik yollarla muhtar seçilmiştir.
D
Mehmet Bey mahalle halkı tarafından benimsenen bir muhtardır.
  • Kâr amacı gütmezler.
  • Devletten bağımsız sivil insanlar tarafından oluşturulmuşlardır.
  • Vakıf, dernek, sendika vb.den oluşur ve üyeleri gönüllülük esasıyla çalışırlar.

Verilen özellikler aşağıdakilerden hangisiyle ilişkilendirilebilir?


A
Medya
B
Siyasi Partiler
C
Kamuoyu
D
Sivil Toplum Kuruluşları

Yönetimin karar alma sürecine katılmak isteyen bir vatandaşın aşağıdakilerden hangisini yapması doğru olmaz?


A
Televizyon, genel ağ, radyo, gazete, dergi vb. kitle iletişim araçlarını kullanabilir.
B
Kanunlara aykırı şekilde yapılan gösterilere katılarak kendi düşüncelerini kabul ettirmeye çalışır.
C
Kanunlar çerçevesinde siyasi parti kurabilir, siyasi partilere üye olabilir ve partilerin faaliyetlerine katılabilir.
D
Devletten bağımsız oluşturulan, kâr amacı gütmeyen vakıf, dernek, sendika gibi sivil toplum kuruluşlarına üye olabilir.

Demokrasi bir yönetim şekli olduğu gibi aslında yönetimi de içine alan bir yaşam biçimidir. Bu yaşam biçimi genel anlamda eşitlik ve özgürlük ilkelerine dayanır. Demokratik yaşam biçimi hayatımızın her alanını kapsar. Demokratik bir yaşam biçiminde insanlar birbirlerinin haklarına saygı gösterir, kanun ve kurallar çerçevesinde yaşam sürerler.

Aşağıdakilerden hangisi demokratik yaşam biçimine örnek olarak gösterilmez?


A
Anne ve babanın aile veya çocuklarla ilgili kararlarda çocukların fikrini alması ve onlara eşit muamelede bulunması
B
Öğrencilerin birbirlerinin hakkına saygı göstererek eşit söz hakkı alması ve görüşlerini özgürce ifade etmesi
C
İnsanların sosyal yaşam içerisinde birbirleriyle olan ilişkilerinde hak ve sorumluluk ilkelerine dikkat etmesi
D
Toplumsal alanlarda insanların başkalarının haklarına dikkat etmeden istedikleri her şeyi yapması

Ben Fatma, 6. sınıfta okuyorum. Size biraz okulumuzdaki bazı uygulamalardan bahsedeceğim. Okulumuzda tüm öğrencileri ilgilendiren konularda okul yönetimi öğrencilerin görüşlerini almaktadır. Okulumuz ile ilgili istek ve görüşlerimizi oluşturulan dilek kutusuna atıyoruz. Öğretmenlerimiz her ay bu kutudaki dilek ve istekleri değerlendirip gerekli bazı düzenlemeleri yapıyorlar. Okulumuzda sınıf başkanları sınıf oylaması sonucunda seçiliyor. Okul meclisimizi ve başkanımızı tüm okulun katıldığı seçimlerle belirledik. Ben hiç çekinmeden müdürümüzün odasına gidip sınıfımız ile ilgili isteklerimi söyleyebiliyorum.

Fatma’nın anlattıklarından yola çıkarak sözü edilen okul ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?


A
Okulda demokratik bir ortam oluşturulmuştur.
B
Öğrencilerin istekleri görmezden gelinmektedir.
C
Sınıfların yönetimini öğretmenler belirlemektedir.
D
Okulda bütün kararları öğrenciler almaktadır.

Hastanede sıra bekleyenler hamile bir kadına öncelik verilmesini olumlu karşıladılar.
Otobüs durağında bekleyenler araca binmek için sıraya girdiler.
Okulda engelli arkadaşı için yapılan asansörü diğer öğrenciler kullanmamaktadır.
Engelli araçlar için ayrılan park alanına diğer araçlar park etmemektedir.
Toplu taşımada yaşlılara gençler yer vermektedir.

Verilen örneklere sahip bir toplum için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?


A
İnsanlar kişisel çıkarlarını ön planda tutmaktadır.
B
Toplumsal kurallara uyanların oranı çok azdır.
C
Vatandaşlar demokratik tutum göstermede duyarlıdır.
D
Engelli vatandaşlar diğer insanlar tarafından dışlanmaktadır.

Merhaba Kamil. Bugün hasta olduğum için okula gelemedim, sosyal bilgiler dersinde hangi konuyu işlediniz?
Hayri öncelikle geçmiş olsun. Bugünkü işlediğimiz konunun başlığını hatırlamıyorum ama içeriğinde her bireyin yaşama hakkının olduğu, her çocuğun okula gitme hakkının olduğu, her bireyin hastaneye gitme hakkının olduğu gibi bilgiler öğrendik.

Kamil’in Hayri’ye anlattığı konu içeriğine verilebilecek en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir?


A
Temel Hak ve Özgürlükler
B
Geçmişten Günümüze Kadın Hakları
C
Demokratik Devlet Organları
D
Yönetim Biçimlerini Karşılaştıralım