6. Sınıf Sosyal Bilgiler Kültür ve Miras (Test 1)

Süre:

Orta Asya'da İslam’dan önce ve İslam'dan sonra birçok devlet yaşamıştır.

Aşağıdakilerden hangisi İslam'dan önce Orta Asya'da kurulan devletlerden biri değildir?


A
Karahanlılar
B
Göktürkler
C
Hunlar
D
Uygurlar

Aşağıdakilerden hangisi Orta Asya'nın özelliklerinden biri değildir?


A
Konargöçer bir hayat tarzıyla ve hayvancılık ile yapılmıştır.
B
Çadır, kilim ve demir bu kültürün önemli unsurlarındandır.
C
Tanrı inancı vardır ve ölümden sonra hayata inanılırdı.
D
Kamış ve çamurdan evler yapılmıştır.

İslam'dan önce ilk Türk devletlerinde devlet işlerinin görüşülüp karara bağlandığı meclise.............. denir.

Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki hangi kavram gelmelidir?


A
divan
B
toy
C
kurultay
D
töre

Hükümdara devleti yönetme yetkisinin Tanrı tarafından verildiği inancına .............. denir.

Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki hangi kavram gelmelidir?


A
gök tanrı
B
kut
C
balbal
D
yuğ

Aşağıdakilerden hangisi Orta Asya'dan göçün nedenlerinden biri değildir?


A
Nüfusun artması ve otlakların azalması
B
İklimin ılık ve kışın hafif geçmesi
C
Salgın hastalıklar
D
Komşu devletlerin saldırıları ve kendi aralarındaki mücadeleler

--- Tarihte bilinen ilk Türk devletidir.

--- Devlet en parlak dönemini Metehan döneminde yaşamıştır.

--- Mete günümüz ordusunda kullanılan onlu sistemi (10’lu Sistem) kurdu.

--- Oğuz Kağan destanındaki Oğuz’un Metehan olduğu sanılmaktadır.

Yukarıdaki açıklamalar aşağıdaki hangi devletle ilgilidir?


A
Asya Hun Devleti
B
Göktürk Devleti
C
Uygur Devleti
D
Karahanlı Devleti

--- Tarihte Türk adıyla kurulan ilk Türk devletidir.

--- Hükümdar Bilge Kağan, kardeşi Kül Tigin ve vezir Tonyukuk adına Orhun Yazıt (kitabe)’ları dikildi.

--- Orhun Yazıtları Türk tarihinin ve edebiyatının ilk yazılı belgeleridir.

--- Ergenekon Destanı Göktürklere aittir.

Yukarıdaki açıklamalar aşağıdaki hangi devletle ilgilidir?


A
Asya Hun Devleti
B
Uygur Devleti
C
Göktürk Devleti
D
Karahanlı Devleti

-- Türk tarihinde yerleşik hayata geçen ilk uygarlıktır.

--- Kâğıt ve matbaayı kullanan ilk uygarlıktır.

--- Maniheizm dinini benimsemeleri Türklük ve savaşçılık özelliklerinin yok olmasına neden olmuştur.

--- Türeyiş ve Göç Destanı Uygurlara aittir.

Yukarıdaki açıklamalar aşağıdaki hangi devletle ilgilidir?


A
Göktürk Devleti
B
Uygur Devleti
C
Asya Hun Devleti
D
Karahanlı Devleti

Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V) döneminde yaşanan bir olay değildir?


A
Uhut Savaşı
B
Bedir Savaşı
C
Hendek Savaşı
D
Sıffın Savaşı

Mekke'den Medine'ye göç edenlere.............; Medine'de göç edenleri karşılayan Müslümanlara ..............denir.

Yukarıdaki boşluklara sırayla hangi kavramlar gelmelidir?


A
muhacir-ensar
B
ensar-muhacir
C
hicret-ensar
D
muhacir-hicret

Hz.Osman 2-Hz.Ömer 3-Hz.Ebubekir 4-Hz.Ali

Yukarıda verilen dört halife döneminin kronolojik olarak sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?


A
4-1-2-3
B
2-3-4-1
C
1-4-3-2
D
3-2-1-4

--- Kuranı Kerim kitap haline......................... döneminde getirildi.

--- Kuranı Kerim çoğaltılarak diğer şehirlere .................. döneminde gönderilmiştir.

Yukarıdaki boşluklara sırasıyla aşağıdaki hangi halifeler gelmelidir?


A
Hz. Osman -Hz. Ebubekir
B
Hz. Ebubekir- Hz. Ali
C
Hz. Ebubekir - Hz. Osman
D
Hz. Osman- Hz. Ali

--- Halifeliği saltanat (babadan oğula geçiş) haline getirdiler.

--- Arap olmayanlara kötü davrandılar, İslamiyet’i baskı (kılıçla) yoluyla kabul ettirmeye çalışarak Arap milliyetçiliği yaptılar.

Yukarıdaki açıklamalar aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?


A
Abbasi Devleti
B
Emevi Devleti
C
Hz. Muhammed Dönemi
D
Dört Halife Dönemi

--- Başta Türkler olmak üzere tüm Müslümanlara eşit davrandılar. Türklere iyi davranmaları Türklerin İslamiyet'e girmesini kolaylaştırdı.

--- Türkler devlet yönetiminde görev aldılar. Türk askeri ve aileleri için Samarra şehrini kurdular.

Yukarıdaki açıklamalar aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?


A
Abbasi Devleti
B
Emevi Devleti
C
Dört Halife Dönemi
D
Hz. Muhammed Dönemi

Türkler ve Abbasiler birlikte Çin'e karşı 751 yılında Çin'i yendiler. Bu savaş ile Türkler gruplar halinde Müslüman olmaya başladılar.

Yukarıda açıklaması verilen savaş aşağıdakilerden hangisidir?


A
Cemel Savaşı
B
Bedir Savaşı
C
Talas Savaşı
D
Hendek Savaşı

1- Emeviler Dönemi

2- Dört Halife Dönemi

3- Hz. Muhammed Dönemi

4- Abbasiler Dönemi

Yukarıda verilen dört halife döneminin kronolojik olarak sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?


A
4-1-2-3
B
2-3-4-1
C
1-4-3-2
D
3-2-1-4

--- İlk Müslüman Türk devletidir.

--- Satuk Buğra Han'ın İslamiyet'i kabulü ile Müslüman Türk devleti haline geldiler.

--- Türkçeyi resmi dil olarak kabul etmişlerdir.

--- İpek Yolu üzerinde tüccarları konaklaması için yaptıkları kervansaraylar ticaretin gelişmesini sağlamıştır.

Yukarıdaki açıklamalar aşağıdaki hangi devletle ilgilidir?


A
Gazneli Devleti
B
Karahanlı Devleti
C
Büyük Selçuklu Devleti
D
Anadolu Selçuklu Devleti

--- En parlak dönemi Sultan Mahmut dönemidir.

--- Sultan Mahmut Hindistan'a 17 sefer düzenleyerek İslam'ı yaymış ve Hindistan'ın zenginliğini ülkesine getirmiştir.

--- Hükümdar Mahmut Sultan unvanını kullanan ilk hükümdardır.

--- 1040 yılında Selçuklular ile yapılan Dandanakan Savaşı ile dağılmaya başlamıştır.

Yukarıdaki açıklamalar aşağıdaki hangi devletle ilgilidir?


A
Gazneli Devleti
B
Anadolu Selçuklu Devleti
C
Büyük Selçuklu Devleti
D
Karahanlı Devleti

Aşağıdakilerden hangisi Hz Muhammed (S.A.V) döneminde yaşanmış bir olaydır?


A
Talas Savaşı
B
Cemel Savaşı
C
Hendek Savaşı
D
Dandanakan Savaşı