6. Sınıf Sosyal Bilgiler Kültür ve Miras (Test 2)

Süre:

Bizans İmparatorluğu ile Büyük Selçuklu arasında yapılan ilk savaş aşağıdakilerden hangisidir?


A
Dandanakan Savaşı
B
Pasinler Savaşı
C
Miryokefalon Savaşı
D
Malazgirt Savaşı

Anadolu'nun kapılarını Türklere açan savaş aşağıdakilerden hangisidir?


A
Malazgirt Savaşı
B
Dandanakan Savaşı
C
Miryokefalon Savaşı
D
Pasinler Savaşı

İlk Türk-İslam devletlerinde yöneticiler kendi adlarına hutbe okutur ve paraların üzerinde hükümdar isimleri bulunurdu.

Yukarıdaki açıklama aşağıdakilerden hangisinin göstergesi olarak kabul edilir?


A
Ekonomik gelişmelerin
B
Savaşçılığın
C
Hükümdarların üstünlüklerinin
D
Bağımsızlığın

-- Türk dilinin zenginliği ve güzelliğini göstermek

--- Araplara Türkçeyi öğretmek

--- Arapçanın Türkçeden üstün olmadığını belirtmek için yazılmıştır.

Yukarıda açıklamaları verilen eser ve yazarı aşağıdakilerden hangisidir?


A
Kutadgu Bilig- Yusuf Has Hacip
B
Divan-ı Hikmet- Ahmet Yesevi
C
Divan-ı Lügat-it Türk - Kaşgarlı Mahmut
D
Atabet-ül Hakayık- Edip Ahmet Yükneki

--- İnsanlara mutlu olmanın yolunu göstermek

--- Hükümdarlara devlet yönetimi ile ilgili bilgi vermek

Yukarıda açıklamaları verilen eser ve yazarı aşağıdakilerden hangisidir ?


A
Atabet-ül Hakayık- Edip Ahmet Yükneki
B
Divan-ı Lügat-it Türk- Kaşgarlı Mahmut
C
Kutadgu Bilig- Yusuf Has Hacip
D
Divan-ı Hikmet- Ahmet Yesevi

"1040 yılında Dandanakan Savaşı ile devleti kurmuştur. Yaptığı fetihlerle ülkesini genişletti. Anadolu'nun Türk yurdu olması için uğraştı. Abbasi halifesi ile iyi ilişkiler kurdu. İslam dünyasının koruyuculuğunu yaptı."

Yukarıdaki açıklamalar aşağıdaki hangi önemli devlet adamına aittir?


A
Çağrı Bey
B
Tuğrul Bey
C
Alparslan
D
Nizamülmülk

"Selçuklu veziridir. Kendi adını taşıyan medreseleri kurmuştur. Ayrıca Siyasetname adlı eseri yazmıştır. Devletin yönetiminin nasıl yapılması gerektiğini bu eserinde anlatmıştır."

Yukarıdaki açıklamalar aşağıdaki hangi önemli devlet adamına aittir?


A
Melikşah
B
Alparslan
C
Çağrı Bey
D
Nizamülmülk

Aşağıdakilerden hangisi Büyük Selçuklu Devletinin yıkılışından sonra Anadolu'da kurulan beyliklerden biri değildir?


A
Danişmentliler
B
Saltuklular
C
Karamanoğulları
D
Mengücekliler

Anadolu Selçuklu Devleti aşağıdakilerden hangisi tarafından kurulmuştur?


A
Süleyman Şah
B
I. Kılıçarslan
C
Selçuk Bey
D
I. İzzeddin Mesut

11. ve 12. yüzyılda Avrupalı Hıristiyanların Kudüs’ü, Müslümanlardan almak ve İslam dünyasının zenginliklerini ele geçirmek için yaptıkları seferlere Haçlı Seferleri denir.

Yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi Haçlı Seferlerinin sebeplerinden biri değildir?


A
Bizans'ın Avrupa'dan yardım istemesi
B
Avrupa halkının zenginlik içinde olması
C
Önemli ticaret yollarının Müslümanların elinde olması
D
Kudüs’ün Müslümanların elinde olması

Haçlı Seferlerinin sonuçları ile hangi alanda olduğu eşleştirilmiştir.

Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?


A
Pusula, kâğıt gibi buluşlar Avrupa'ya taşındı. (Siyasi)
B
Türklerin İslam dünyasındaki saygınlığı arttı. (Sosyal)
C
Akdeniz limanları önem kazandı. (Ekonomik)
D
Avrupa'da din adamları ve kilise güveni azaldı. (Dini)

Anadolu'nun Türk yurdu olduğu kesinleşerek Anadolu’nun ebedi Türk yurdu olduğunu belgeleyen savaş aşağıdakilerden hangisidir?


A
Malazgirt Savaşı
B
Dandanakan Savaşı
C
Kösedağ Savaşı
D
Miryokefalon Savaşı

Moğollar, Anadolu'yu işgal etmiş, Türkiye Selçuklu Devleti zayıflamış, yıkılma sürecine girmiştir.

Yukarıda açıklaması verilen savaş aşağıdakilerden hangisidir?


A
Katvan Savaşı
B
Miryokefalon Savaşı
C
Kösedağ Savaşı
D
Malazgirt Savaşı

Ticaret yollarında tüccarların ve yolcuların dinlenmesi için yapılan ve yapılma amacı; ticareti geliştirmek olan yer aşağıdakilerden hangisidir?


A
Darüşşifa
B
Kervansaray
C
Medrese
D
İmarethane

Selçuklu ve Osmanlı Devletinde orta ve yüksek öğretimin yapıldığı eğitim kurumlarına denir.

Günümüzdeki karşılığı Üniversite veya Yüksek okul’dur. Yukarıda açıklaması verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?


A
Mektep
B
Darüşşifa
C
Bedesten
D
Medrese

Aşağıda günümüzdeki anlamları verilen kavramların hangisi yanlış eşleştirilmiştir?


A
İmarethane - Otel
B
Medrese - Üniversite
C
Darüşşifa - Hastane
D
Bedesten - Kapalı çarşı

Aşağıdakilerden hangisi Anadolu’nun Türkleşmesine katkı sağlayan şahsiyetlerden biri değildir?


A
Yunus Emre
B
Mevlana Celaleddin Rumi
C
İbn-i Sina
D
Hacı Bektaşi Veli

--- Çin'den başlayıp Avrupa'ya kadar uzanan tarihi ticaret yoludur.

--- Hindistan ve Seylan’dan Kızıldeniz’deki Akabe Körfezi'ne Yemen ve Basra Körfezi'ne giden yoldur.

Yukarıdaki açıklamalar sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?


A
İpek Yolu- Kral Yolu
B
İpek Yolu- Baharat Yolu
C
Baharat Yolu- Kral Yolu
D
Baharat Yolu- İpek Yolu

Avrupalıların Doğu’yu ilk kez sağlayan olay aşağıdakilerden hangisidir?


A
Coğrafi Keşifler
B
İstanbul’un Fethi
C
Sanayi İnkılâbı
D
Haçlı Seferleri

Haçlı Seferlerinden sonra barutun ateşli silahlarda kullanılması, Avrupa’da 15. yüzyıldan itibaren bazı değişikliklere yol açtı.

Aşağıdakilerden hangisi bu değişiklilerden biri değildir?


A
İpek Yolu’nun Avrupalıların kontrolüne geçmesi
B
Derebeylerin siyasal güçlerini kaybetmesi
C
Krallıkların güçlenmesi
D
Savaş yöntemlerinin değişmesi