7. Sınıf Din Kültürü Melek ve Ahiret İnancı Testi 3

Süre:

Allah’a itaat ve ibadet ile meşgul iken, kibirlenerek Hz Ademe secde etme emrine karşı çıkıp Allah’ın huzurundan kovulan ve insanlığa düşman olan varlık aşağıdakilerden hangisidir?


A
Melek
B
Cin
C
İblis
D
Azrail

“Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.” (Zariyat 56)

Yukarıdaki ayetten hareketle insanların ve cinlerin ortak özelliği aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?


A
Kötülük yapmaya meyilli olmaları
B
İrade sahibi olmaları
C
Gayb âleminden olmaları
D
Evrenin yaratılışından itibaren var olmaları

Aşağıdakilerden hangisi meleklerin özelliklerindendir?


A
Allah’ın emrinden dışarı çıkabilirler.
B
Gelecek hakkında bilgi sahibidirler.
C
Allah’ın sevgili kullarını kötülüklerden korurlar.
D
İnsanların işlerine karışabilirler.

Melekler nurdan yaratılmış; yemek, içmek, erkeklik, dişilik, uyumak, yorulmak, usanmak, gençlik, ihtiyarlık gibi fiillerden ve özelliklerden arınmış rûhani varlıklardır; bu meleklerin temel görevleri kulluk etmektir O ne derse onu yerine getirmektir.

1-“Ey iman edenler!

- Allah’a, Peygamberine,

3- Peygamberlerine indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaba iman edin.

4- Kim Allah’ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve ahret gününü inkar ederse derin bir sapıklığa düşmüş olur”. (Nisa, 136)

Yukarıdaki ayette numaralandırılmış ifadelerden hangisi Cebrail (A.S)’in görevidir?


A
1
B
2
C
3
D
4

“Sizler dünya hayatını tercih ediyorsunuz. Oysa ahiret daha hayırlı ve süreklidir.”(Ankebut suresi 64. Ayet)

“İlk tattıkları ölüm dışında, orada artık ölüm tatmazlar. Ve

Allah onları cehennem azabından korumuştur (sürekli hayata kavuşmuşlardır.)” (Duhan suresi 56. Ayet)

Yukarıda verilen her iki ayetin de konusu aşağıdakilerden hangisidir?


A
Ahiret hayatının dünya hayatında yer oluşu
B
Ahiret hayatının ebedi oluşu
C
Dünya hayatının imtihan yeri oluşu
D
Herkesin bir gün öleceği

I. Namazda gözü olmayanın ezanda kulağı olmaz.

II. Ne ekersen onu biçersin.

III. Hiç ölmeyecekmiş gibi bu dünya için, yarın ölecekmiş gibi ahret için çalışın.

IV. Eşeği sağlam kazığa bağla sonra tevekkül et.

V. Dünya ahretin tarlasıdır.

Yukarıdaki ifadeler ortak bir başlıkta kullanıldığında hangileri dışarıda kalır?


A
I - II
B
I - IV
C
III - V
D
IV - V

Aşağıdakilerden hangisi, dünya ve ahiret arasındaki ilişkiyi islam dinine göre açıklamaz?


A
Dünya ve ahiret birbirini tamamlar.
B
Ahireti kazanmak dünyadaki hazırlığımıza bağlıdır.
C
Yaşam yalnızca bu dünyadadır, ölümle her şey biter.
D
Ölüm, ebedi yolculuğun başlangıç noktasıdır.

“Nihayet sur’a üfürülecek. Bir de bakarsın ki onlar kabirlerinden
kalkıp koşarak rablerine giderler.”

Ayetinde geçen Sur’a üfleyecek olan melek aşağıdakilerden
hangisidir?


A
Cebrail
B
Mikail
C
İsrafil
D
Azrail

“Öyle bir günden sakının ki, o gün hepiniz Allah’a döndürülüp götürüleceksiniz. Sonra herkese kazandığı amellerin karşılığı verilecek ve onlara asla haksızlık yapılmayacaktır”

(Bakara, 281. Ayet)

Yukarıda verilen ayette Yüce Allah’ın hangi özelliğine vurgu yapılmıştır?


A
Kullarına bol bol rızık verici olması
B
Gizli açık her şeyi bilmesi
C
Adaletli olması
D
Kötülük yapanlara ceza vermesi
  1. Kendisine mucize olarak ölüleri diriltme yeteneği verilmiştir.
  2. Babasız Allah’ın kudretiyle dünya ya gelmiştir.
  3. Kendisine İncil nazil olmuştur.
  4. 35 yaşında peygamber olmuştur.

Hz İsa ile ilgili yukarıdaki bilgilerden hangileri doğrudur?


A
I-II
B
Yalnız II
C
II-III-IV
D
I-II-III