7. Sınıf Sosyal Bilgiler Etkin Vatandaşlık (Test 2)

Süre:

Sivil Toplum Kuruluşları, “toplum yararına çalışan ve bu yönde kamuoyu oluşturan, kar amacı gütmeyen, sorunların çözümüne katkı sağlayarak çoğulculuk ve katılımcılık kültürünü geliştiren, gönüllü olarak bir araya gelen bireylerden oluşan örgütlenmelerdir.”

Buna göre;

I. Kamuoyu oluşturma yoluyla bireylerin taleplerinin dile getirilmesine yardımcı olmak,

II. Toplumsal sorunların çözümü için çalışmak,

III. Kanun tasarılarının anayasaya uygunluğunu denetlemek

seçeneklerinden hangileri sivil toplum kuruluşlarının görevleri arasında yer alır?


A
Yalnız I.
B
Yalnız II.
C
I ve II.
D
II ve III.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nde yasama yetkisi TBMM, yürütme yetkisi Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu, yargı ise bağımsız mahkemelerce kullanılır.

Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile adlandırılır?


A
Güçler ayrılığı
B
Güçler birliği
C
Güçlerin farkları
D
Güçlerin benzerliği

Aşağıdakilerden hangisinin kamuoyu oluşturulmasına örnek olduğu söylenebilir?


A
TV kanallarında yayınlanan sigaranın sağlığa zararları konulu kısa filmler
B
Ali’nin okulda eğitim alması
C
Mine Hanım’ın hastanede tedavi olması
D
Ahmet Bey’in konut vergisini ödemesi

Erhan, Demokrasi, İnsan Hakları ve Vatandaşlık Kulübü’nde görev almıştır. Rehber öğretmeni ve diğer şubeden gelen öğrenciler toplantı yaparak yönetim kurulu oluşturmuşlardır. Kulüp başkanlığı için 5 kişi aday olmuş ve en çok oy alan öğrenci kulüp başkanı seçilmiştir. Daha sonra kulübün başkan yardımcısını, sekreteri ve saymanını da seçimle belirlemişlerdir. Kurul toplantısı yapılarak bir yıl içerisindeki yapılacak faaliyetler için görüş ve öneriler konuşulmuştur.

Buna göre Erhan ve arkadaşlarının sergilemiş oldukları tutum ve davranışlar hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?


A
Demokratik bir tutum göstermişlerdir.
B
Grup içerisinde sorumluluk bilincine sahip olmuşlardır.
C
İş bölümü yapmayı öğrenmişlerdir.
D
Rehber öğretmenlerinin sözünden dışarı çıkmamışlardır.

Oy kullanarak sınıf başkanın seçilmesi öğrencilere aşağıdaki davranışlardan hangisini kazandırır?


A
Demokratik ilkeleri kabullenme
B
Çevreyi ve doğayı koruma bilincine sahip olma
C
Planlı ders çalışma bilincine sahip olma
D
Okuma alışkanlığı edinme

Okullarımızda kurulan sosyal kulüplere öğrenci seçilirken aşağıdakilerden hangisi yapılırsa insan haklarına uygun davranılmış olur?


A
Öğrencilerin anne ve babasının tercihlerine uyulması
B
Öğrencilerin ilgi ve istekleri doğrultusunda yönlendirilmesi
C
Öğretmenlerin vereceği kararlara uyulması
D
En yakın arkadaşları hangi kulübü seçerse öğrencinin o kulübe yönlendirilmesi

Vatandaşlar mahkeme kararına itiraz ederek üst mahkemeye başvurabilirler. Bu mahkemelerde görüşülen davanın sonucu kişiye bildirilir. Böylece uyuşmazlık adil bir çözüme kavuşmuş olur. Bu tür mahkemelere yüksek mahkemeler denir.

Aşağıdakilerden hangisi yüksek mahkemelerden değildir?


A
Danıştay
B
Yargıtay
C
Ceza Mahkemeleri
D
Anayasa mahkemesi

“Demokrasi, İnsan Hakları ve Vatandaşlık Kulübü” öğrencileri bir pano hazırlayacaklardır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi öğrencilerin panoya asacakları afişlerden biri olamaz?


A
İyi bir yurttaş nasıl olunur?
B
İnsan, insana zulüm etmez!
C
Yaşasın demokrasi ve hürriyet!
D
Ormanları koruyalım!

Aşağıdakilerden hangisi eğitsel ve sosyal faaliyetlerin öğrencilere kazandırmak istediği tutum ve davranışlardan biri değildir?


A
İnsan haklarına saygılı birey olarak yetiştirmek.
B
Planlı ve etkin çalışma yollarını göstermek.
C
Bilgileri sorgulamayan bireyler haline getirmek.
D
Çevremizdeki olaylara duyarlı vatandaşlar yetiştirmek.

Türkiye’nin tüm anayasalarında egemenliğin millete ait olduğu ifadesi korunmuştur.

Bu durum aşağıdakilerden hangisine önem verildiğini gösterir?


A
Millî iradeye
B
Millî ekonomiye
C
Millî bağımsızlığa
D
Millî kültüre

Türkiye Cumhuriyeti’ndeki bağımsız mahkemeler yargı yetkisini aşağıdakilerin hangisi adına kullanmaktadır?


A
Ordu
B
Türk milleti
C
Meclis
D
Bakanlar kurulu

Sivas Kongresi’nde İradeyimilliye gazetesinin yayımlanması kararlaştırılmıştır.

Bu karar öncelikle aşağıdakilerden hangisinin önemine dikkat çekmektedir?


A
Eğitimin
B
Basının
C
Ekonominin
D
Ordunın