7. Sınıf Sosyal Bilgiler Kültür ve Miras (Test 3)

Süre:

Osmanlı Devleti uzun yıllar süren mücadeleler sonucunda İpek ve Baharat Yolu’nu ele geçirmesine rağmen bu yollardan istenilen düzeyde verim elde edememiş ticareti canlandırmak için Avrupalı devletlere kapitülasyonlar vermiştir.

Osmanlı Devleti’nin ticaret yollarından istenilen düzeyde verim alamamasının temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?


A
Reform’un başlaması
B
Sanayi İnkılâbı’nın başlaması
C
Rönesans’ın başlaması
D
Coğrafi Keşiflerin başlaması

Osmanlı Devleti’nde halkın büyük bölümünü şehirliler ve köylüler meydana getirmekteydi. Köylüler tarım ve hayvancılıkla, konargöçer yaşayan halk ise yaylak ve kışlaklarda hayvancılıkla uğraşıyordu. Şehirlerde yaşayanlar imalat işleri ve ticaretle geçimlerini sağlıyorlardı.

Metne verilebilecek en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir?


A
Osmanlı’da fetih hareketleri
B
Osmanlı’da ekonomik ve sosyal hayat
C
Osmanlı’da tarım ve hayvancılık
D
Osmanlı’da ticaret

I. İtfaiye bölüğünün kurulması II. İlk Türk matbaasının kurulması III. Kütüphanelerin açılması IV. Kumaş fabrikalarının kurulması

Lale Devrinde yapılmış yukarıdaki yeniliklerden hangileri kültürel alanla ilgilidir?


A
I ve II.
B
I ve III.
C
II ve III.
D
II ve IV.

Osmanlı Devleti’nde ulaşım alanında buharlı gemilerden sonra ikinci atılım demir yolu yapımıyla gerçekleştirildi. 1856 yılında ilk demir yolu hattımız İzmir ile Aydın arasında inşa edilmeye başladı. Zaman içinde Anadolu ve Rumeli topraklarında demir yolu ağı genişledi. 1888’de İstanbul’u Avrupa’ya bağlayan demir yolu açıldı.

Aşağıdakilerden hangisi demir yolu yapımının sonuçlarından biri değildir?


A
Karayolu taşımacılığı son bulmuştur.
B
Yük taşımacılığı kolaylaşmıştır.
C
Ulaşım kolaylaşmış ve ucuzlamıştır.
D
Kültürlerarası etkileşim artmıştır.

Avrupa’da 15.ve 16. yüzyıllarda Rönesans, Reform, Coğrafi Keşifler gibi gelişmeler yaşanırken Osmanlı İmparatorluğu Avrupa’nın gerisinde kalmış ve bu nedenle birçok alanda ıslahatlar yapmak zorunda kalmıştır.

Buna göre Osmanlı Devleti’nin ıslahatlar yapmasının amacı aşağıdakilerden hangisidir?


A
Dünyanın yeni yerlerini keşfetmek
B
Rönesans’ın Osmanlı’yı etkilemesini engellemek
C
Dini alanda yenilikler yapmak
D
Kötü gidişata engel olabilmek

Avrupalı devletler keşfettikleri yerleri egemenlikleri altına alarak buralardan bol miktarda altın, gümüş gibi değerli madenler ve çeşitli ham maddeleri Avrupa’ya taşıdı. Keşifleri destekleyen Avrupa’nın denizci ülkeleri kısa sürede zenginleşti.

Bu durum aşağıdakilerden hangisinin ortaya çıkmasında etkili olmuştur?


A
Temel zenginlik kaynağının toprak olması
B
Avrupalıların keşfedilen yerlerde sömürge imparatorlukları kurmaları
C
Baharat ve ipek yollarının önem kazanması
D
Kiliseye ve din adamlarına olan güvenin artması

Doğudan başlayan ticaret yolları yüzyıllarca Avrupa’nın çeşitli ihtiyaçlarını karşılamada can damarı olmuştur. İpek ve Baharat yollarının Osmanlı Devleti’nin eline geçmesi Avrupalıları yeni yollar aramaya sevk etmiştir.

Yeni ticaret yollarının bulunması aşağıdaki olaylardan hangisi ile gerçekleşmiştir?


A
Reform Hareketleri
B
Coğrafi Keşifler
C
Haçlı Seferleri
D
Sanayi İnkılabı

Avrupa’da XVIII. ve XIX. yüzyıllarda yeni buluşların üretime olan etkisi ve buhar gücüyle çalışan makineler makineleşmiş endüstriyi ortaya çıkarmıştır.

Buna göre sanayi inkılabı sonucunda;

I. Yaşam standartları yükselmiştir. II. Hammadde ihtiyacı artmıştır. III. Fabrikalarda çalışacak işçiye ihtiyaç duyulmuştur.

gibi yargılardan hangilerine ulaşılabilir?


A
I ve II.
B
II ve III.
C
I ve III.
D
I, II ve III.

Sanayi İnkılabının başlamasında;

I. Coğrafi keşifler sonucu artan sermaye birikimi, II. Rönesans’ın başlamasıyla teknolojik ve bilimsel gelişmelerin yaşanması, III. İşçi sınıfının ortaya çıkması

gibi faktörlerden hangilerinin etkisi olmuştur?


A
Yalnız I.
B
Yalnız II.
C
I ve II.
D
I ve III.

Avrupa’da coğrafi keşiflerle başlayan gelişmeler Osmanlı Devleti’ni de etkiledi. Coğrafi keşifler sonrası ticaret yolları değişti ve Osmanlı Devleti’nin vergi ve ticaret gelirleri azaldı. Uzun süren savaşların beraberinde getirdiği ekonomik sıkıntılar ve isyanlar devleti zor durumda bıraktı. Avrupa’ya karşı askerî üstünlüğünü kaybeden Osmanlı Devleti yeni fetihler yapamayınca ekonomisi daha da bozuldu. Bu duruma çözüm bulmak amacıyla XVII. yüzyılda padişahlar ve bazı devlet adamları çareler aramaya başladı. Bu amaçla dönemin aydınları devletin bozulan kurumlarıyla ilgili raporlar hazırladı. Bu raporlar doğrultusunda yenilikler yapılmaya çalışıldı. Bu raporların en önemlilerinden bir tanesi Koçibey Risalesi’dir.

Verilen metinden hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?


A
Koçibey Risalesi doğrultusunda yapılan çalışmalarla yaşanan sorunlar sona ermiştir.
B
Savaşların kazanılamaması Osmanlı ekonomisi üzerinde olumsuz etkiler yaratmıştır.
C
Avrupa’da yaşanan gelişmeler Osmanlı Devleti’ni olumsuz etkilemiştir.
D
Devletin yaşadığı sorunların çözümü için çalışmalar yapılmıştır.

17. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde;

● Ticaret Yolları’nın değişmesi ve vergi gelirlerinin azalması, ● Uzun süren savaşların kaybedilmesi, ● Avrupa’nın bilimsel anlamda üstünlüğünün kabul edilmesi

gelişmeleri Avrupa’da meydan gelen hangi değişimlerle ilişkilendirilemez?


A
Coğrafi Keşifler
B
Amerika’nın Keşfi
C
Reform
D
Rönesans