7. Sınıf Sosyal Bilgiler Küresel Bağlantılar (Test 1)

Süre:

Atatürk, Türk milletine ana hedef olarak gösterdiği çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmanın ön şartını yurtta barış ve cihanda barış olarak belirlemiştir. Türkiye bu doğrultuda uluslararası birçok kuruluşa üye olmuştur.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu doğrultuda üye olduğumuz kuruluşlardan biri değildir?


A
Birleşmiş Milletler
B
Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü
C
Türkiye ve Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı
D
Avrupa Birliği

Dünyamızın doğal dengesinin bozulmasına bağlı olarak dünya üzerinde insan yaşamını etkileyen birtakım sorunlar yaşanmıştır. Tüm insanlığı ilgilendiren bu sorunlara küresel sorun demektedir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi bir küresel sorun değildir?


A
Küresel Isınma
B
İklim değişikliği
C
Kentleşme
D
Teröriz

Kyoto Protokolü gelişmiş ülkelerin sera gazı salınımlarını 1990 yılına göre % 5,2 azaltmalarını öngörüp atmosferdeki sera gazı yoğunluğunun, iklime tehlikeli etki yapmayacak seviyelerde kalmasını sağlamaya yönelik Birleşmiş Milletler kontrolünde Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çevre Sözleşmesi’nde imzası bulunan ülkelerce imzalanması planlanmış en somut ve tek uluslararası protokoldür.

Buna göre Kyoto Protokolü aşağıda verilen küresel sorunlardan hangisinin çözümüne yönelik olarak hazırlanmıştır?


A
Küresel ısınma
B
Salgın hastalıklar
C
Savaşlar
D
Terör

A
B
C
D

I. Sanayileşme

II. Orman tahribi

III. Motorlu taşıtların artması

Atmosferdeki karbondioksit miktarının artmasında yukarıdakilerden hangileri etkilidir?


A
I ve II.
B
I ve III.
C
II ve III.
D
I, II ve II.

I.Doğal ve kültürel mirasın önemini anlatan çalışmalar yapmak

II. Evrensel mirasa sahip çıkacak bilinci oluşturmak

III. Mirasın muhafazasını sadece güvenlik güçlerine bırakmak

Yukarıdakilerden hangileri ortak mirası korumaya yönelik yapılan çalışmalardandır?


A
I ve II.
B
I ve III.
C
II ve III.
D
I, II ve II.

Kalıp yargıların zaman içinde ön yargıya dönüşmesi çeşitli sorunlara yol açarak ayrımcılığa sebep olur.

Buna göre toplum içinde ayrımcılığın engellenmesi için aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?


A
Farklılıkları tanımak
B
İnsanlara karşı hoşgörülü olmak
C
Yardımlaşma duygusunu geliştirmek
D
İnsanlardan uzak durmak

Türkiye ekonomik ilişkilerini geliştirmek amacıyla birçok kuruluşla iş birliği yapmaktadır.

Bu iş birliği ülkemize;

I. Yeni pazarların açılması

II. Ekonomik gelirin yükselmesi

III. Teknolojinin gelişmesi

alanlarından hangilerinde katkı sağladığı söylenebilir?


A
I ve II.
B
I ve III.
C
II ve III.
D
I, II ve II.

Aşağıdakilerden hangisi doğrudan insan faaliyetinin sonucu ortaya çıkan küresel sorunlardan biridir?


A
Hortum
B
Terörizm
C
Deprem
D
Sel

Dünyadaki binlerce bitki ve hayvan türünün yok olmasına neden olan, insan yaşamını etkileyen meteorolojik afetlerin artmasına sebep olan oluşum aşağıdakilerden hangisidir?


A
Deprem
B
Küresel Isınma
C
Hortum
D
Açlık

Kalıp yargı insanları özelliklerine göre sınıflandırma eğiliminin neden olduğu bir algılama ve davranış biçimidir. İnsanlarda var olduğu sanılan bu özellikler çoğunlukla gerçeğe dayanmaz.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi kalıp bir yargı değildir?


A
Japonlar çalışkandır.
B
Tüm sarışınlar İsveçlidir.
C
Afrika’da yaşayanların büyük bir kısmı siyahidir.
D
Almanlar disiplinlidir.

Kuruluş amacı; insanın yaşadığı çevreyi etkileyen tüm konularda uluslararası iş birliğini kolaylaştırmak, çevreyi korumak, hükümetlerin ilgisini bu konuya çekmek ve sorunların çözümünde maddi destek sağlamaktır.

Yukarıda amaçları verilen uluslararası kuruluş hangisidir?


A
UNİCEF (BM Çocuklara Yardım Fonu)
B
WFP (Dünya Gıda Programı)
C
UNEP (BM Çevre Programı)
D
FAO (Gıda ve Tarım Örgütü)