7. Sınıf Sosyal Bilgiler Küresel Bağlantılar (Test 2)

Süre:

Kuruluş yıllarında sadece 6 üyeden oluşan Avrupa Birliği, değişik tarihlerde yeni üyelerin katılımı sonucu 28 üyeden oluşan bir birlik halini almıştır. Avrupa Birliğinde, eğitimden sosyal politikaya, gıda güvenliğinden taşımacılığa, çevreden tüketicinin korunmasına, rekabetten bilim ve teknolojiye dek pek çok alanda üye devletler ortak politikalar üretmektedir. Türkiye, 31 Temmuz 1959’da Birliğe ortaklık başvurusunda bulunmuştur. Türkiye’nin adaylık süreci halen devam etmektedir.

Buna göre Avrupa Birliği ile ilgili olarak,

I. Zamanla üye sayısı artmıştır.

II. Halen üyelik sürecinde olan ülkeler vardır.

III. Savunma önceliğiyle kurulan bir topluluktur.

yargılarından hangilerine ulaşılamaz?


A
Yalnız I.
B
Yalnız III.
C
I ve II.
D
II ve III.

Aşağıdakilerden hangisi UNICEF’in görevleri arasındadır?


A
Çevreyi korumak ve çevre sorunları ile ilgilenmek
B
Doğal afetler, iç savaşlar vb. nedenlerle ani açlığa maruz kalan insanlara gıda yardımı sağlamak
C
Özellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde çocukların ve gençlerin gelişimine yardımcı olmak
D
Gıdaların ve tarım ürünlerinin üretimini artırmak ve insanların yaşam koşullarını iyileştirmek

Aşağıdakilerden hangisi küresel ısınmanın sonuçlarından biri değildir?


A
İklim değişikliği
B
Sıcaklıkların artması
C
Şiddetli yağışlar
D
Tarımda verimin artma

A
B
C
D

A
B
C
D

Uluslararası örgütlerin bazıları askerî özelliktedir. Bu örgütler ülkelerin özgürlük ve güvenliklerini korumak, herhangi bir saldırıya veya saldırı tehtidine karşı üyelerini savunmak amacıyla ile kurulmuştur.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu doğrultuda kurulmuştur?


A
UNESCO
B
NATO
C
UNİCEF
D
OECD

Tasarruflu olmak aşağıdaki sorunlardan hangisinin önlenmesine katkı sağlar?


A
Depremlerin
B
Bulaşıcı hastalıkların
C
Açlık ve yoksulluğun
D
Savaşların

I. Dünya Savaşı sonunda ülkeler arası sorunların barışçıl yöntemlerle çözümlenmesi için kurulan uluslararası kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?


A
Milletler Cemiyeti
B
NATO
C
Avrupa Birliği
D
Avrupa Konseyi

Aşağıdakilerden hangisi ortak miras ögelerinin korunmasında ve yaşatılmasında rol üstlenmiş kuruluşlardan biridir?


A
BM Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü
B
BM Gıda ve Tarım Kuruluşu
C
BM Kalkınma Programı
D
BM Çocuklara Yardım Fonu

Aşağıdakilerden hangisi küresel sorunların çözümüne yardımcı olmaz?


A
Atıkların geri kazanılması
B
Ekmek israfının önlenmesi
C
Ulaşımda özel araçların kullanılması
D
Doğal kaynakların tasarruflu kullanılması

Aşağıdakilerden hangisi geçmişten günümüze ulaşan ortak miras öğelerini korumak için yapılabilecek uygulamalardan değildir?


A
Yasal düzenlemelerle doğal tarihi ve kültürel varlıkları korumak
B
Ortak mirasların korunması konusunda duyarlılık oluşturmak
C
Uluslararası kuruluşlarla işbirliği içinde çalışmak
D
Sit alanlarını yerleşime açma

Çevre kirliliğinin azaltılması için yapılacaklar arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?


A
Toplu taşıma araçlarının yaygınlaştırılması
B
Orman alanlarının genişletilmesi
C
Enerji kullanımında tasarrufun özendirilmesi
D
Tarımsal ürün çeşitliliğinin arttırılma