7. Sınıf Sosyal Bilgiler Üretim, Dağıtım ve Tüketim (Test 2)

Süre:

Ahilik teşkilatı ilkeleri arasında helal kazanç için çalışmak, ilim sahibi olmak, güzel ahlak sahibi olmak, namazları vaktinde kılmak, haramlardan kaçınmak, yalan söylememek, iyi arkadaş seçmek ve bir meslek sahibi olmak vardır.

Buna göre ahilik teşkilatı ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?


A
Öncelikli amacı kaliteli mal üretilmesidir.
B
Meslek eğitiminde önemli bir yere sahiptir.
C
Hükumete karşı esnafı temsil etmiştir.
D
Esnafın dürüst ve ahlaklı yetişmesi amaçlanmıştır.

Avrupa’da XVIII. ve XIX. yüzyıllarda yeni buluşların üre-time olan etkisi ve buhar gücüyle çalışan makineler ile makineye dayalı endüstriortaya çıkmıştır.

Buna göre sanayi inkılabı sonucunda,

I. Yaşam standartları yükselmiştir.

II. Ham madde ihtiyacı artmıştır.

III. Fabrikalarda çalışacak işçiye ihtiyaç duyulmuştur.

gibi yargılardan hangilerine ulaşılabilir?


A
I ve II.
B
II ve III.
C
I ve III.
D
I, II ve III.

Tarih boyunca Türkler, toplumsal dayanışma ve yardımlaşmaya önem vermişlerdir. Selçuklu döneminde gelişme gösteren vakıflar, Osmanlı döneminde üst seviyeye çıkmıştır. Vakıflar toplumun sosyal, ekonomik ve kültürel hayatına geniş ölçüde katkıda bulunmuştur.

Buna göre vakıflar için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?


A
Vakıf sistemi birçok Türk devletinde görülmüştür.
B
Vakıfların faaliyet alanları çok geniştir.
C
Vakıflar askerî harcamalarda devlete destek olmuşlardır.
D
Toplumun ihtiyaçları vakıflar aracılığıyla karşılanmaya çalışılmıştır.

Tımar, devlete ait arazinin, savaşlarda yararlılığı görülen, kale yapım ve tamirinde bulunan, devlete hizmet eden askerlere ve diğer hizmetlerde bulunan kişilere verilmesidir. Bu sistemde toprağın işlenerek vergilendirilmesi esas alınmıştır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi tımar sisteminin amaçlarından biri değildir?


A
Hazineye yük olmadan asker yetiştirmek
B
Üretimde sürekliliği sağlamak
C
Devletin yönetim anlayışını değiştirmek
D
Toprağın boş kalmasını önlemek

Ülkeler yetiştirdiği veya ürettiği ürünleri kendilerine kazanç sağlamak için diğer ülkelere satarlar, ihtiyaç duydukları ürünleri ise satın alırlar. Bu alışverişte sadece alışveriş yapan iki devlet değil aynı zamanda ticaretin yapıldığı yollar üzerindeki devletlerde kazanç sağlar. Bu nedenle ticaret yolları üzerinde bulunan devletler daha gelişmiş ve güçlenmişlerdir.

Metne göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?


A
Ticaret yolları ülke ekonomileri için önemli bir gelir kaynağıdır.
B
Ülkeler yeraltı kaynakları sayesinde zenginleşmişlerdir.
C
Teknolojinin gelişmesiyle ticaret daha yaygınlaşmıştır.
D
Devletler en güvenli ticaret yollarını tercih etmişlerdir.

A
B
C
D

Aşağıdakilerden hangisi sanayi inkılabı ile başlayan sosyal ve ekonomik hayattaki değişimlerden biri değildir?


A
Üretim teknolojisindeki gelişmeler ile nüfusun belli noktalara toplanması ve şehirleşmenin ortaya çıkması
B
Üretimde makinelerin payının artmasıyla işsizligin ortaya çıkması
C
Sanayileşme ile hem ülkelerin hem de insanların refah seviyelerinin artması
D
Üretim teknolojisinin artmasıyla tarımsal üretimin azalması

Ahilik Teşkilatı, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde Anadoluda yaşayan Müslüman halkın sanat, ticaret, ekonomi gibi çeşitli meslek alanlarında yetişmesini sağlayan, onları hem ekonomik hem de ahlaki yönden yetiştiren bir yâpıdır.

Buna göre Ahilik Teşkilatı’nda;

I. Meslek eğitimi vermek,

II. Sanat ve meslek ahlakı oluşturmak,

III. Esnaflar arasında rekabeti arttırmak

amaçlarından hangileri vardır?


A
Yalnız II.
B
I ve II.
C
I ve III.
D
I, II ve III.

Aşağıdaki ortaöğretim kurumlarından hangisi doğrudan mesleki bilgi ve beceri kazandırmak amacıyla açılmamıştır?


A
Genel Liseler
B
Sağlık Meslek Liseleri
C
Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri
D
Turizm ve Otelcilik Meslek Liseleri

Sabırlı olmak, heyecanlılık, soğukkanlılık, titiz olmak, çabuk reaksiyon göstermek, seyahati sevmek, düzgün konuşmak.

Meslek seçiminde dikkat edilecek hususlardan hangisiyle ilgilidir?


A
Meslekler hakkında bilgi edinmek
B
İlgi duyulan alanlar
C
Yeteneklerimizin neler olduğunu tespit etmek
D
Kendi kişiliğimizi tanımak

• Sayı ve sembollerle akıl yürütme gücü

• Mantık yürütme ve tasarım yeteneği

• Bir işi ögelerine ayırıp işlem basamaklarını belirleme becerisi

Verilen özelliklere sahip bir kişinin aşağıdaki mesleklerden hangisini seçmesi daha uygundur?


A
Türkçe Öğretmeni
B
Bilgisayar Mühendisliği
C
Psikolog
D
Avukat

Sanayi İnkılabının başlamasında;

I. Coğrafi keşifler sonucu artan sermaye birikimi,

II. Rönesans’ın başlamasıyla teknolojik ve bilimsel gelişmelerin yaşanması,

III. İşçi sınıfının ortaya çıkması

gibi faktörlerden hangilerinin etkisi olmuştur?


A
Yalnız I.
B
Yalnız II.
C
I ve II.
D
I ve III.