7. Sınıf Türkçe Yazım Kuralları (Test 3)

Süre:

Belirli bir tarih bildiren ay ve gün adları büyük harfle başlar.

Yer, millet ve kişi adlarıyla kurulan birleşik sözcüklerde sadece özel adlar büyük harfle başlar.

Tarihî olay, çağ ve dönem adları büyük harfle başlar.

Kitap, dergi, gazete ve sanat eserlerinin her sözcüğü büyük harfle başlar.

Buna göre aşağıdakilerin hangisinde bu kurallardan herhangi birine uymamaktan kaynaklanan yazım yanlışı vardır?


A
Yaşlı adam Hindistan cevizi toplayıp satarak geçimini sağlıyordu.
B
Geçen seneki törende memleket isterim adlı şiiri okumuştum.
C
Büyükbabam Çanakkale Savaşı‟na katılmış bir kahramandı.
D
Memlekete 29 Mart Pazartesi günü eşimle birlikte gelmiştim.

Belirli bir tarih bildiren ay ve gün adları büyük harfle başlar.

Yer, millet ve kişi adlarıyla kurulan birleĢik sözcüklerde sadece özel adlar büyük harfle başlar.

Tarihî olay, çağ ve dönem adları büyük harfle başlar.

Kitap, dergi, gazete ve sanat eserlerinin her sözcüğü büyük harfle başlar.

Aşağıdakilerden hangisi bu cümlelerde kullanılan noktalama işaretlerinden herhangi birinin görevi değildir?


A
Başka bir kimseden veya yazıdan olduğu gibi aktarılan sözler tırnak içinde verilir.
B
Seslenme, hitap, uyarı sözlerinden sonra ünlem işareti konur.
C
Ögeleri arasında virgül bulunan sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için noktalı virgül konur.
D
Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için virgül konur.

Cümle içinde ara sözleri veya ara cümleleri ayırmak için ara sözlerin veya ara cümlelerin baĢına ve sonuna virgül (,) ya da kısa çizgi (-) getirilir.

Aşağıdaki cümlelerde yay ayraç ( ) ile gösterilen yerlerin hangisine ara söz ya da ara cümleyi göstermek için virgül (,) ya da kısa çizgi (-) getirilemez?


A
“ Tehlikeli Oyunlar”ı ( ) Oğuz Atay‟ın en güzel eserini ( ) yeniden okumanın zevkini yaşayalım.
B
Korkudan beti benzi atmıştı ( ) konuşmak istese de konuşamıyordu ( ) sadece titriyordu.
C
Gözlerindeki o garip hüzün ( ) onu daha önce hiç böyle görmemiştim ( ) beni âdeta kahrediyor.
D
Gökyüzündeki o yıldız ( ) en parlak olan ( ) tebessüm etmek için tek sebepti aslında.

Özel adlara getirilen yapım ekleri, çokluk eki ve bunlardan sonra gelen diğer ekler kesmeyle ayrılmaz.

Kurum, kuruluş, kurul, birleĢim, oturum ve iş yeri adlarına gelen ekler kesmeyle ayrılmaz.

Sonunda 3. teklik kişi iyelik eki olan özel ada, bu ek dışında başka bir iyelik eki getirildiğinde kesme işareti konmaz.

Buna göre, aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işaretinin kullanımında yanlışlık yapılmamıştır?


A
Son günlerde yapılan çalışmalarla Kızılay‟a kan bağıı yapanların oranında artış oldu.
B
Bu konuda, Türkiye‟dekilerden farklı bir uygulamanın söz konusu olabileceği söyleniyor.
C
İstiklâl Marşı‟mızın yazılış sürecini hepimizin çok iyi bilmesi gerektiğini düşünüyorum.
D
Japon‟ların yapmış olduğu bilimsel araştırmalar sonucu depreme dayanıklı evler yapılıyor.

( ) Güzel günler göreceğiz Albay'ım ( ) ( ) dedi Asilhan ( ) Yürüdü ( ) mor salkımlı çiçeklerin kokusunu içine çekerek.

Yukarıdaki yay ayraçlara aşağıdaki seçeneklerin hangisinde yer alan noktalama işaretleri getirilmelidir?


A
( ") ( ,) (") ( .) (,)
B
(") (!) (") (.) (,)
C
(") (!) (") (...) (,)
D
(") (.) (") (.) (,)

Türkçede sıfat yapan, ilgi zamiri olarak kullanılan ve bağlaç olan “ki” olmak üzere üç çeşit “ki” kullanılmaktadır. Bunlardan sıfat yapan ve ilgi zamiri olarak kullanılan “-ki” ekleri bitişik yazılırken bağlaç olan “ki” ayrı yazılmaktadır. Ancak “sanki, oysaki, mademki” gibi bağlaç olduğu hâlde kalıplaştığı için bitişik yazılan “ki” ler de vardır. Örneğin “Kafamdaki sorunların cevaplarını bulamadım.” cümlesinde “-ki” eki sıfat, Seninki ondan daha güzel.” cümlesinde kullanılan “-ki” eki ise ilgi zamiri olduğu için bitişik yazılmıştır. “ Ben ki seni hiç unutmadım.” cümlesinde ise “ki” bağlaç olarak  kullanıldığı için ayrı yazılırken “ Sanki o da beni arıyordu.” cümlesinde kullanılan “ki” bağlaç olduğu hâlde kalıplaştığı için bitişik yazılmıştır.

Aşağıda bazı cümleler ve açıklamalar verilmiştir:

I) “Sabahki konuları mutlaka tekrar etmeliyim.” cümlesinde kullanılan “-ki” eki sıfat yaptığı için bitişik yazılmıştır.

II) “O da belliki bu durumdan oldukça huzursuzdu.” cümlesinde kullanılan “ki” bağlaç olduğu hâlde kalıplaştığı için bitişik yazılmıştır.

III) Gözündeki sana oldukça çok yakışmış.” cümlesinde kullanılan “-ki” ilgi zamiri olduğu için bitişik yazılmıştır.

IV) “ Ben onu inan ki çok seviyorum.” cümlesinde “ki” bağlaç olduğu için ayrı yazılmıştır.”

Buna göre, numaralandırılmış cümlelerin hangisinde ki” nin yazımı ve açıklaması ile ilgili yanlışlık yapılmıştır?


A
I
B
II
C
III
D
IV

Aşağıdaki seçeneklerin hangisi yazım ve noktalama açısından doğrudur?


A
Onur; Yenay, Gökben, Gülhan ve Perihan'ı canlı ders için EBA'ya davet etti.
B
Onur, Yenay, Gökben, Gülhan ve Perihan'ı canlı ders için EBA'ya davet etti.
C
Onur; Yenay, Gökben, Gülhan ve Perihan'ı canlı ders için eba'ya davet etti.
D
Onur; Yenay, Gökben, Gülhan ve Perihan'ı canlı ders için ebaya davet etti.

Sözcüklerinden her ikisi veya ikincisi birleşme sırasında benzetme yoluyla anlam değişmesine uğrayan birleşik sözcükler bitişik yazılır.

Bir veya iki ögesi emir kipiyle kurulan kalıplaşmış birleşik kelimeler bitişik yazılır.

İkinci kelimesi -an/-en, -r/-ar/-er/-ır/-ir, -maz/-mez ve -mış/-miş sıfat-fiil eklerinin kalıplaşmasıyla oluşan birleşik kelimeler bitişik yazılır.

Her iki kelimesi de -dı (-di / -du / -dü, -tı / -ti / -tu / -tü) belirli geçmiş zaman veya -r /-ar /er geniş zaman eklerini almış ve kalıplaşmış bulunan birleşik kelimeler bitişik yazılır.

Buna göre, aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik sözcüklerin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?


A
Öyle her şeyi oldu bittiye getirip ortadan kaybolmak ne kadar da kolaydı.
B
Adamın arkasında veryansın edip olduğu yerde uzunca bir süre bekledi.
C
Kolunu eşek arısı soktuğu için acıdan sağa sola koşuşturup sürekli bağırıyordu.
D
O, sürekli oyun bozanlık edip durur; başladığı hiçbir işi tam yapmazdı.

Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde bir yazım yanlışı yoktur?


A
1997 Yılında doğan Ayça Bebek, dört yaşında okur yazar olup ünlü bir şair olarak tarihe geçecekti.
B
Bize bir akşam üstü geldi mutluluk ve hiç gitmedi.
C
Bu sabah Hürriyet Gazetesi'nde gördüm o ilginç makaleyi.
D
Yusuf Kemal, gerçek bir Yahudi olmaya karar vermişti.

Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?


A
Sınav gitgide yaklaşıyordu ve ben heyecanlanıyordum.
B
Korona yüzünden Amerika Birleşik Devletleri'nin güneyi perişan durumdaydı.
C
Aynur hanımın hazırladığı soruları çözmek ölüm gibiydi.
D
Devlet, bir düzenlemeye giderek bazı suçluları serbest bıraktı.

Anlatım olarak tamamlanmamıĢ cümlelerin sonuna üç nokta (...) konur.

Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna üç nokta (...) getirilmelidir?


A
Bu kitaplıkta keyifle okuyacağınız birçok kitap, dergi var
B
Trenin pencerelerinde gülümseyen çocuklar, el sallayan kadınlar
C
Ona neden bu kadar kızdığını anlamış değilim
D
Benim yerimde olsaydın sen de aynı şeyi yapardın

Sayılar, kısaltmalar ve saatlere getirilen ekler ünsüz sertleĢmesine uğrayabilir.

Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz sertleşmesi kuralına uyulmamaktan kaynaklanan yazım yanlışı vardır?


A
Bu akşam 19.33‟te yeni veriler açıklanacak.
B
Türkiye‟nin 2023‟teki hedefleri çok büyük.
C
Öğrenciler TUBİTAK‟dan destek alarak projelerini hazırladı.
D
Saat 15.00‟te Bilim Kurulu toplantısı sona erecek.

Somut olarak yer belirten “alt, üst, üzeri” sözcükleri ayrı yazılır.

Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisinde bu kurala uymayan bir kullanım vardır?


A
Ülkemiz yer altı kaynakları bakımından oldukça zengindir.
B
İnsan bir akşam üstü ansızın yorulur.
C
Yaşadığımız olağanüstü bir durumdu.
D
Yara geçmeyince deri altına ilaç enjekte etmişler.

ABD ( ) nin ırk tarihiyle ilgili konular hâlâ büyük bir ilgi görüyor. Bu nedenle History Channel ( ) Kökler( ) adlı diziyi yeni kuşaklar için tekrar çekme kararı aldı. Kökler ( ) Alex Haley‟in en tanınmış romanıdır. Dizinin ilk bölümü 5( )3 milyon kişi tarafından izlendi.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri gelmelidir?


A
(„) (-) (-) (,) (.)
B
(„) (,) (,) (;) (,)
C
(„) (“) (“) (,) (.)
D
(„) (“) (“) (,) ( )

Bağlaç olan “ki” ayrı yazılır. Ya iki cümleyi bağlar ya da pekiştirme görevinde kullanılır. Sıfat olan ve ilgi zamiri olan “ki kendisinden önceki kelimeye bitişik yazılır.

Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ki”nin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?


A
Kızın saçları ve gözleri annesininkini andırıyordu.
B
Sanatçı şarkıyı o kadar içten söyledi ki duygulanmamak elde değil.
C
Gökyüzündeki bulutlar iyice kararmıştı.
D
Desemki vakitlerden bir nisan akŞamıdır.

- Yer adı olan mahalle, bulvar, cadde, sokak vb. sözcükler büyük harfle başlar.

- Ulusal, resmî ve dinî bayramlarla anma ve kutlama günlerinin adları büyük harfle başlar.

- Kitap, dergi, gazete ve sanat eserlerinin (tablo, heykel, beste vb.) her kelimesi büyük harfle başlar.

- Yön adları özel isimden önce gelirse büyük, sonra gelirse küçük harfle başlar.

Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin kullanımıyla ilgili yazım yanlışı yapılmıştır?


A
Yazarın beğenilen kitaplarından biri olan Uçurtma Avcısı, en çok satan kitaplar arasındaki yerini aldı.
B
Avrupa‟yı etkisi altına alan şiddetli yağışlar Almanya'nın güneyinde büyük zararlara yol açmış.
C
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramı, tüm yurtta ve dış temsilciliklerde törenlerle kutlandı.
D
Teyzem, Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan Yunus Emre Caddesi‟nde bizi bekliyor.

Bulut, televizyon izliyordu. Haberleri izlerken geçmekte olan altyazılar dikkatini çekti. Bu yazılarda yazım yanlışları vardı. Bulut‟un dikkatini çeken cümleler aşağıda verilmiştir.

Bu cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?


A
İlk COVID-19 vakası uzak doğuda görüldü.
B
05.05.2020 tarihinde normalleşme süreci ülkemizde başlamıştır.
C
Ramazan bayramını COVID-19 nedeniyle evde geçireceğiz.
D
Ülkemizde yüz otuzbeş bin kişiye COVID-19 hastalığı tanısı kondu.

* Özel adlara getirilen yapım ekleri, çokluk eki ve bunlardan sonra gelen diğer ekler kesme işaretiyle ayrılmaz.

* Kurum, kuruluş ve iş yeri adlarına getirilen ekler kesme işaretiyle ayrılmaz.

* Kişi adlarından sonra gelen saygı ve unvan sözlerine getirilen ekleri ayırmak için kesme işareti kullanılır.

Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisi bu kuralların herhangi birisiyle ilişkilendirilemez?


A
Türkçe‟nin kolay bir dil olmadığını biliyordu artık.
B
Babam, her zaman Trabzonlu bir arkadaşından söz ediyordu.
C
Bu konuyla ilgili olarak Türk Tarih Kurumundan bir açıklama bekleniyor.
D
Daha önce Yılmaz Bey‟i hiç bu kadar telaşlı görmemiştim.

Metin içinde -ınca/-ince anlamıyla zarf-fiil görevinde kullanılan “mı/mi” ekinden sonra virgül konmaz.

Metin içinde zarf-fiil eki almış kelimelerden sonra virgül konmaz. Şart ekinden sonra virgül konmaz.

Cümlede pekiştirme ve bağlama görevinde kullanılan “de/da“ bağlacından sonra virgül konmaz.

Yukarıda verilen bilgilere göre aşağıdaki cümlelerden hangisinde virgül kullanımıyla ilgili hata yapılmamıştır?


A
Zamanını planlamadıkça, başarıya ulaşamazsın.
B
Büyüklerini dinledin mi, hata yapmazsın.
C
Planlı programlı çalışırsa hedefine ulaşır.
D
Öğrenciler dönem başından beri çalıştı da, çalıştı.

Aşağıda büyük harflerin kullanıldığı yerlerle ilgili bazı kurallar verilmiştir.

- Cümle içinde özel adın yerine kullanılan makam veya unvan sözleri büyük harfle başlar.

- Din ve mezhep adları ile bunların mensuplarını bildiren sözler büyük harfle başlar.

- Özel ada dâhil olmayıp tamlama kuran şehir, il, ilçe, belde, köy vb. sözler küçük harfle başlar.

- Din ve mitoloji ile ilgili özel adlar büyük harfle başlar.

Bu kurallara göre;

I. Uzak Doğu'dan gelen heyeti Vali Bey dün kabul etti.

II. Ramazan ayı, Müslüman âlemi için kutsal bir aydır.

III. Gezip görmek istediğim yerlerden birisi de Osmaniye ilinin, Kadirli ilçesidir.

IV. Amerika'da kaçakçılığın Allahları vardır.

cümlelerinin hangilerinde yazım yanlışı yapılmıştır?


A
I ve II
B
II ve III
C
III ve IV
D
I ve IV