8. Sınıf Din Kültürü Din ve Hayat (Test 4)

Süre:

I. “Ey iman edenler! Mallarınızı birbirinize haksızlık ederek değil, karşılıklı rızaya dayalı ticaretle yiyin. ...” (Nisâ suresi, 29. ayet)

II.“ ... Kim bir kimseyi öldürürse bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim de bir can kurtarırsa bütün insanların hayatını kurtarmış gibi olur...” (Mâide suresi, 32. ayet)

III. “Kim de bir mümini kasten öldürürse cezası, içinde devamlı kalmak üzere cehennemdir. ...” (Nisâ suresi, 93. ayet)

Numaralanmış ayetlerden hangileri can güvenliği ile ilgilidir?


A
Yalnız I.
B
Yalnız II.
C
I ve III.
D
II ve IIl.

I-İnsanlara doğru yolu göstermek

II-Saadet ve mutluluğa eriştirmek

III-Toplumun düzenini sağlamak

IV-İnsanların tamamen dünyadan kopmasını sağlamak

Yukarıdakilerden hangisi dinin temel amacı dışındadır ?


A
I
B
II
C
III
D
IV

Peygamberimiz de insani ihtiyaçlarını karşılamış ve çeşitli roller üstlenmiştir.

“Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sınavına hazırlanan Umut Aras Peygamber efendimizin insani özellikleri konusunu okumuştur.”

Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin insani özelliklerinden değildir?


A
Evişlerinde eşine yardımcı olması
B
Yüce Allahtan vahiy alması
C
Sevdiği insanların ölümüne üzülmesi
D
Çocukları ile zaman geçirmesi

Hz. Muhammed (s.a.v) dil, ırk farketmeksizin herkese eşit şekilde yaklaşırdı. Buna göre Peygamber efendimizin (s.a.v) hangi özelliği üzerinde durulmaktadır ?


A
İnsanlara önem verdiği
B
Merhametli olduğu
C
Bilgiye önem verdiği
D
Çalışkan biri olduğu

Hz. Muhammed bir keresinde, “Müflis kimdir, bilir misiniz?” diye sorar. Sahabe “Bizim aramızda müflis, parası ve eşyası olmayan kimsedir.” diye karşılık verince şöyle buyurur: “Benim ümmetimden müflis o kimsedir ki kıyamet gününde namaz, oruç ve zekât gibi ibadetlerin sevabıyla gelmiş ancak şuna sövmüş, buna iftirada bulunmuş, ötekinin malını yemiş, berikinin kanını dökmüş, diğerini de dövmüştür. Bu nedenle, hesap gününde hakkına girdiği kimselere onun iyiliklerinden alınıp dağıtılır. Eğer yaptığı iyilikleri kötülüklerinin cezasını karşılamaya yetmezse hak sahiplerinin günahlarından alınarak onun üzerine yüklenir. Sonra da günahkâr bir kimse olarak cehenneme atılır. İşte asıl müflis bu kişidir.”

Bu hadiste aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?


A
Yararsız işlerden kaçınma
B
Kul hakkından uzak durma
C
Hatalarından ders çıkarma
D
Bolluk ve darlıkta infak etme

Peygamber efendimiz (s.a.v) peygamberlik görevini üstlendikten sonra Mekkeliler tarafından kötü söylemlerde bulunulmuştur. Doğruluğu ve dürüstlüğüne zarar verememişlerdir. Bunca asılsız yakıştırmalara rağmen aşağıdakilerden hangisini söylemediler ?


A
Sihirbaz
B
Büyücü
C
Yalancı
D
Kahin

Hz. Muhammed'in HılfwI-fudul'a (erdemliler birliği) üye olmasında onun aşağıdaki özelliklerden hangisinin etkili olduğu söylenebilir?


A
Hakkı gözetmesi
B
Hoşgörülü olması
C
Sabırlı olması
D
Affedici olması

Aşağıdakilerden hangisi insanlara örnek oluşturması açısından Hz. Muhammed'i öven ayetlerden biridir?


A
“Muhakkak ki Allah ve melekleri Peygambere dua ediyorlar. Ey iman edenler! Siz de O'na (Hz. Muhammed'e) salat ve selam getirerek şanını yüceltin.”
B
“Hakikaten Allah'ın Rasülü'nde Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı bekleyen ve Allah'ı çok zikreden sizler için güzel bir örnek vardır.”
C
“Andolsun, size kendi içinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki, sizin sıkıntıya düşmeniz O'na çok ağır gelir. O size çok düşkün, şefkatli ve merhametlidir.”
D
“Muhammed, ancak bir peygamberdir. Ondan önce de peygamberler gelip geçmiştir... Allah şükredenleri mükafatlandıracaktır.”

Umut: Bir kimsenin veya bir başka canlının karşılaştığı kötü durumdan dolayı duyulan üzüntü, acıma;

Aras: Anlayışla karşılayarak olabildiği kadar hoş görme durumu, müsamaha;

Melis: Danışma, görüş alışverişinde bulunma

Umut, Aras, Melis sırasıyla aşağıdaki kavramların hangisinden söz etmektedirler?


A
Merhamet - Hoşgörü - İstişare
B
İstişare - Merhamet - Hoşgörü
C
Hoşgörü - İstişare - Merhamet
D
İstişare - Hoşgörü - Merhamet

Hz. Muhammed (sav) şöyle buyurmuştur: "Bana şunlar hakkında söz verin, ben de size cenneti müjdeleyeyim: Konuştuğunuz zaman doğruyu söyleyin.  Söz verdiğiniz zaman sözünüzü yerine getirin. Size emanet edilen şeyi koruyun.”

Yukarıda verilen örnekte Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hangi iki özelliğine vurgu yapılmaktadır?


A
Adaleti ve Dürüstlüğü
B
Dürüstlüğü ve Güvenilirliği
C
Güvenilirliği ve Cesareti
D
Merhameti ve Dostluğu