8. Sınıf Fen Bilimleri DNA ve Genetik Kod (Test 6)

Süre:

Van kedilerinin bir gözünün mavi diğer gözünün farklı bir renkte olması aşağıdaki olaylardan hangisiyle ilgilidir?


A
Mutasyon
B
Modifikasyon
C
Adaptasyon
D
Varyasyon

Mutasyonlar genetik çalışmanın temelini oluşturmaktadır. Mutasyonun en önemli sonuçlarından biri, bir sonraki kuşağa farklı kalıtsal özelliklerin aktarılmasıdır. Mutasyonun bu özelliği Mendel çalışmalarında kullanılarak çok başarılı sonuçlar elde edilmiştir.

Yukarıda verilen açıklamada mutasyonun hangi özelliği vurgulanmaktadır?


A
Farklı özellikte bireylerin oluşması yani kalıtsal çeşitliliğe neden olması
B
Birden bire veya uzun yıllar sonra ortaya çıkması
C
Vücut hücrelerinde meydana gelip sonraki kuşaklara aktarılmaması
D
Çekinik genlerle aktarılması

Bir tür içinde karekterler bakımından önemli ölçüde farklılıklar bulunmaktadır. Yani tür içinde aynı gen havuzunu paylaşan bireyler arasında farklılıklar mevcuttur. Aynı türün değişik alanlarda yaşayan popülasyonları ve aynı yöredeki bir popülasyonun bireyleri arasında pek çok farklılıklar vardır.

Yukarıda açıklanmak istenen olay aşağıdakilerden hangisidir?


A
Varyasyon
B
Doğal seçilim
C
Mutasyon
D
Adaptasyon

Modifikasyon da bir adaptasyon örneğidir. Ancak adaptasyon modifikasyona göre daha geniş bir kavramdır. Örneğin çölde yaşayan tilkilerin uzun kulaklı
olması çevresel bir adaptasyondur ancak modifikasyon değildir.

Yukarıda verilen açıklamaya göre modifikasyon ile adaptasyon arasındaki en önemli fark nedir?


A
Çevresel
B
Kalıtsal
C
Baskın olması
D
Çekinik olması

Canlılarda, çevre etkisiyle oluşan ve kalıtsal olmayan değişimlere ............I ............denir.

DNA‟nın şifreleme ve dizilişinde bazı hataların oluşmasına............II................ denir.

Yukarıda verilen boşluklara aşağıda verilen kelimelerden uygun olanları getiriniz.


A
I Modifikasyon II Mutasyon
B
I Mutasyon II Adaptasyon
C
I Adaptasyon II Mutasyon
D
I Mutasyon II Modifikasyon

Doğada yaşayan canlılar yaşamlarını sürdürebilmek, yaşama ve üreme şansını artırabilmek için bulundukları ortama uyum sağlarlar. Yaşadıkları ortama uyum sağlamak için kazandıkları özelliklere adaptasyon denir.

Adaptasyon ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

I. Adaptasyon sonucu canlılar bulundukları ortama uyum sağlarlar.

II. Adaptasyonlar biyolojik çeşitliliğe sebep olurlar.

III. Adaptasyonlar doğal seleksiyonun ortaya çıkmasına sebep olurlar.


A
I ve II
B
Yalnız I
C
II ve III
D
I, II ve III

Aşağıdakilerden hangisi, kalıtsal değişmeler sonucu kazanılmış adaptasyona bir örnek değildir?


A
Bukalemunun bulunduğu yere göre rengini değiştirmesi
B
Bazı böceklerin tarım ilaçlarına karşı zamanla direnç kazanması
C
Tek yumurta ikizlerinden birinin boyunun uzun olması
D
Kutuplarda yaşayan ayıların beyaz renkli olması

Aşağıdakilerden hangisi mutasyona örnek değildir?


A
Van kedisinin iki gözünün farklı renkte olması
B
Keçilerde dört boynuzluk
C
Timsahtaki albinoluk
D
Himalaya tavşanının beyaz kıllarını kestikten sonra buz bağlandığında çıkan kılların siyah olması

Aşağıdakilerden hangisi canlının bir ortamda yaşama ve üreme şansını artırmak için uzun zamanda kazandığı bir değişimdir?


A
Modifikasyon
B
Varyasyon
C
Adaptasyon
D
Seleksiyon

Yeryüzündeki insanların hepsi temelde aynı genetik bilgiye sahiptir ama bu genetik bilginin izin verdiği varyasyonlarla kimisi çekik gözlü, kimisi sarı saçlı kimisi siyah saçlıdır.

Yukarıda varyasyonun hangi özelliği vurgulanmaktadır?


A
Tür içinde sağladığı genetik çeşitlilik
B
Türler arasında sağladığı kalıtsal çeşitlilik
C
İnsanlarda mutasyon sonucu ortaya çıkması
D
Çevrenin etkisiyle ortaya çıkması

Yırtıcı hayvanların tehdidi altında olan geyik sürüsünün içinde, daha hızlı kaçabilen geyikler canlı kalacaktır. Daha sonra doğal olarak bu geyik sürüsü hızlı koşabilen bireylerden oluşacaktır.

Yukarıda verilen örnek ile aşağıda yapılan yorumlardan hangisi yanlıştır?


A
Doğada zayıf olan bireyler elenir ve bunların yerine güçlü bireyler sağ kalır.
B
Bu elenme türü ile tür çeşitliliği gerçekleşir.
C
Bu olaya doğal seleksiyon adı verilir, yani hayatta kalanlar hep güçlü ve doğa şartlarına uyum sağlayan canlılardır.
D
Bu olay canlı türü içinde bir seçilim olayıdır.

Doğal seleksiyonda doğada sürekli bir yaşam mücadelesi olduğu için ve bu mücadele, güçlü olanların hayatta kalabileceği varsayımına dayanmaktadır.

Bu doğada yaşam mücadelesine sebep olan faktörler aşağıda verilenlerden hangisi ya da hangileridir?

I. Hastalıklar

II. Canlılar arası rekabet

III. İklim şartları, fırtına, kuraklık vb.


A
Yalnız I
B
I ve II
C
II ve III
D
I, II ve III