8. Sınıf Fen Bilimleri Madde ve Endüstri (Test 4)

Süre:

Baz belirteçlerin asit ve bazlarla etkileşimi sonucu oluşan değişimler tabloda verilmiştir.

X sıvısı üzerine fenolftalein damlatıldığında pembe renk oluştu.

Y sıvısı üzerine metil oranj damlatıldığında kırmızı renk oluştu.

Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


A
Y sıvısının pH değeri 7’den küçüktur.
B
Y sıvısı sulu çözeltilerinde H⁺ iyonu verir.
C
X sıvısı sulu çözeltilerinde OH⁻ iyonu verir.
D
X sıvısı metallere etki edebilir.

Şekildeki kaplarda X çözeltisi ve baz çözeltisi bulunmaktadır. Sırasıyla K, L, M gazları ve x çözeltisi gönderiliyor. Gazlardan biri asidik, biri bazik diğeri ise nötr özelliktedir.

L gazı çözeltisi ile K gazı baz çözeltisi ile tepkime verirken M gazı ise tepkime vermeden ortamdan gaz olarak cıkış sağlıyor.

Buna göre aşağıda verilen K, L ve M gazları ile ilgili aşağıda verilen seçeneklerden hangisi doğrudur?


A
K Baz L Asit M Nötr X Asit
B
K Asit L Baz M Nötr X Baz
C
K Baz L Asit M Asit X Asit
D
K Asit L Baz M Nötr X Asit

Öğretmen, öğrencilerine asit ve bazlar konusu anlatırken akılda daha kalıcı olması için örnekler vererek anlatmaktadır.

I. Örnekte yapısında hidrojen elementi bulunmayan asitler vardı, bunlar sulu çözeltilerde “H '' iyonu vermektedir.

II. Örnekte, yapısında hidrojen elementi olup fakat baz olan maddeler vardır.

III. Örnekte ise yapısında “OH iyonu içerir ama bu bileşik baz değil bir asittir.

Yukarıda verilen açıklamaya göre öğretmen, I, II ve III numaralı örneklerde verdiği maddeler aşağıdakilerden hangisidir?

blank


A
B
C
D

blank

Asit yağmurları ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

I. Fosil yakıtların yanması sonucu oluşan blankgibi hava kirliliğine sebep olan gazlar atmosfere verilir.

II. Havadaki su buharı fosil yakıtların yanması sonucu açığa çıkan gazlar ile kimyasal tepkimeye girerek nitrik asit, sulfirik asit ve karbonik asitler meydana gelir.

III. Asit yağmurlarına yanardağların atmosfere püskürttüğü kül ve dumanda etki eder.


A
Yalnız I
B
I ve II
C
II ve III
D
I, II ve III

Aşağıdaki maddeler asit ve baz özelliğine göre gruplanırken hata yapılmıştır.

blank

Buna göre hangi maddelerin yeri değiştirilirse, gruplandırma doğru olur?


A
1. ve 5. maddelerin yerleri değiştirilmeli
B
2. ve 4. maddelerin yerleri değiştirilmeli
C
1. ve 6. maddelerin yerleri değiştirilmeli
D
3. ve 5. maddelerin yerleri değiştirilmeli

blank

Yukarıdaki saf su bulunan kaplara şekildeki gibi X, Y maddeleri eklenince pH grafiği şekildeki gibi olmaktadır.

Buna göre aşağıda yapılan yorumlardan hangisi yanlıştır?

blank


A
B
C
D

Farklı maddelerin asitlik bazlık derecesini yani pH değerini belirlemek için kırmızı lahana çözeltisini kullanabiliriz.

Kırmızı lahana çözeltisinin pH değeri yaklaşık 7 olup rengi mordur. Asitliğin fazla olması durumunda çözeltinin rengi koyu kırmızıya, bazlarda ise maviye, kuvvetli bazlarda ise yeşile dönüşmektedir.

blank

Yukarıdaki verilen kaplarda eşit miktarda kırmızı lahana çözeltisi bulunuyor. K, L, M, N ve T çözeltileri kaplara eklendiğinde renk değişimi şekildeki gibi oluyor.

Buna göre bu maddelerin pH sıralaması hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?


A
N>K>L>M>T
B
T>L>M>N>K
C
T>M>L>K>N
D
M>T>L>K>N

blank

Yukarıda verilen deney düzeneğinden ilk önce saf suya sodyum hidroksit daha sonra aynı miktarda hidroklorik asit eklendiğinde bir süre sonra kırmızı renkli bir çözelti ve kabin dibinde bir çökelti oluşurken termometrenin gösterdiği değer artmaktadır.

Buna göre bu deney ile ilgili aşağıda yapılan yorumlardan hangisi ya da hangileri doğrudur?

I. Dibe çöken madde tuzdur, asit ve bazların birleşmesinden tuz meydana gelir.

II. Asit ve baz tepkimelerin sonucunda ısı açığa çıktığından termometrelerde sıcaklık artışı olur.

III. Nötralleşme tepkimesinde asit, asitlik özelliğini, bazda bazlık özelliğini kaybeder. Sonuçta nötr bir madde oluşur.


A
Yalnız I
B
I ve II
C
II ve III
D
I, II ve III

Öğretmen, öğrencilerine asitlerin metal üzerindeki etkisini gözlemlemeleri için aşağıdaki deneyi gerçekleştiriyor.

Deney tüpünün içine 20 mL hidroklorik asit (HCL) çözeltisi koyuyor ve çözeltisinin içine magnezyum parçaları atıyor, daha sonra deney tüpünün ağzını bir balonla kapatıyor. Ve belirli bir süre sonra balonun şiştiği gözlemleniyor.

blank

Buna göre bu deney ile ilgili aşağıda yapılan yorumlardan hangisi ya da hangileri doğrudur?

I. Magnezyum metali, hidroklorik asit ile tepkimeye girerek magnezyum klorür tuzu oluşmuştur.

II. Balona dolan gaz ise hidrojen gazıdır.

III. Kimyasal bir tepkime gerçekleşmiş yeni maddeler oluşmuştur.


A
Yalnız I
B
I ve II
C
II ve III
D
I, II ve III

blank

Şekildeki verilen sistemde X sulu çözeltisine, Y sulu çözeltisinin musluğu açılarak tamamını yavaş yavaş ekleniyor. X ve Y çözeltileri arasında nötralleşme tepkimesi gerçekleşiyor. Kaptaki H+ iyonun miktarının değişim grafiği şekildeki gibi verilmiştir.

Buna göre X ve çözeltilerinin çesitleri ve hacimleri hangi seçenekteki gibi olabilir?


A
X Asit 2V Y Baz 2V
B
X Baz V Y Asit V
C
X Baz 2V Y Asit V
D
X Asit 2V Y Baz V