KPSS Coğrafya 1. Deneme Sınavı

Süre:

Yukarıdaki haritada, numaralarla gösterilen yerlerin hangilerinde doğal gazla çalışan termik santral bulunmaktadır?


A
I ve II
B
I ve III
C
II ve III
D
II ve IV
E
III ve IV

Aşağıdaki haritada bazı alanlar numaralandırıla­rak koyu renkle gösterilmiştir.

Bu alanların hangilerinde arazinin dağlık veengebeli olması tarla tarımının yapılmasını da­ha fazla kısıtlamaktadır?


A
I ve II
B
II ve III
C
III ve IV
D
II ve V
E
IV ve V

Aşağıdaki haritada beş kent merkezinin yıllık or­talama sıcaklıkları verilmiştir.

blank

Bu kentlerin yıllık ortalama sıcaklıkları arasın­daki farklılıkların nedenleriyle ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?


A
Mersin’in yıllık ortalama sıcaklığının Sinop’tan yüksek olması enlem etkisinden kaynaklan­maktadır.
B
Kars’ın yıllık ortalama sıcaklığının İzmir’den düşük olmasında hem karasallığın hem de yükseltinin etkisi vardır.
C
Kars’ın yıllık ortalama sıcaklığının Sinop’tan düşük olması enlemin sıcaklık üzerindeki et­kisine uygundur.
D
İzmir’in yıllık ortalama sıcaklığının Mersin’den düşük olmasında güneş ışınlarının geliş açısı etkilidir.
E
Mersin’in yıllık ortalama sıcaklığının en fazla olmasında Ekvator’a en yakın olmasının etki­si vardır.

Ülkemiz yüzey şekilleri bakımından farklı özellik­lere sahiptir. Bazı yerler geniş ovalar ve platolar, bazı yerler dağlık ve engebeli alanlar, kimi yerler ise kayalık ve bataklıklardan oluşur. Ülkemizdeki yüzey şekillerinin farklılık arz etmesi arazi kulla­nımını da çeşitlendirmiştir.

Buna göre aşağıda verilenlerden hangisi doğ­ru arazi kullanımına ömek gösterilemez?


A
Uludağ, Erciyes ve Palandöken gibi kar kalın­lığı vetopoğrafik koşulları uygun dağlarda kış sporları için tesislerin yapılması
B
Dilovası, Çayırova, İzmit ve Çukurova’nın ta­rıma elverişli arazilerinin endüstrileşme ile bir­likte yerleşime açılması
C
Bafra, Gediz, Silifke gibi delta ovalarında çe­şitli endüstriyel tarım ürünü yetiştirilmesi
D
Yüksek ve engebeli alanlardan oluşan Taşeli ve Teke platolarında küçükbaş hayvancılığın yoğun olarak yapılması
E
Doğu Karadeniz başta olmak üzere doğal gü­zelliklere sahip birçok yerin mesire alanı ola­rak veya yayla turizmi amacıyla kullanılması

Aşağıdaki tabloda, Türkiye’de bazı yıllardaki dış satımın dış alımı karşılama oranlan verilmiştir.

blank

Yalnızca bu bilgilerden yararlanarak aşağıda­ki sonuçlardan hangisine ulaşılabilir?


A
1950’deki dış satım miktarı, 1970’tekinden faz­ladır.
B
1970 ve 20017’deki dış alım giderleri ve dış satım gelirleri birbirine yakındır.
C
Dış ticaret hacminin en düşük olduğu yıl 1990’dır.
D
1990’daki dış satım geliri, 1930’dakinden az­dır.
E
1930’da dış ticaret açığı oluşmamıştır.

Aşağıda, haritada numaralarla gösterilmiş beş yö­re ve bu yörelerden dördüne ait nüfus özellikleri verilmiştir.

blank

Dağların kıyının hemen gerisinden yükselme­si, nüfusun dar kıyı şeridinde toplanmasına neden olmuştur.

• Deniz turizmine bağlı olarak nüfusu mevsim­den mevsime değişiklik gösterir.

• Tarım ve endüstri bölgesi olması nedeniyle nü­fus yoğunluğu fazladır.

• İklim koşulları elverişsiz, yer şekilleri dağlık ve engebeli olması nedeniyle nüfus yoğunluğu azdır.

Buna göre yukarıda, kaç numarayla gösterilenyörenin nüfus özelliği yoktur?


A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V

Aşağıdaki haritada Türkiye’de pamuk üretiminin yapıldığı alanlar gösterilmiştir.

blank

Bu alanların ortak özelliği hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?


A
Terra rossa toprak türü yaygındır.
B
Kış aylarında kar yağışı ve don olayları görü­lür.
C
Ortalama yükselti 1000 metreden fazladır.
D
Yaz mevsimi sıcak ve kurak geçer.
E
Yıllık toplam yağış tutarı 1000 milimetrenin üzerindedir.

Göç hareketlerinde genelde bireylerin kendi kara­rı ve rızası esastır.

Buna göre Türkiye’de görülen aşağıdaki göç­lerden hangisinin diğerlerinden farklı bir ne­dene bağlı olduğu söylenebilir?


A
İyi eğitim almış kişilerin gelişmiş ülkelere git­mesi ve o ülkeye yerleşmesi
B
Lozan Barış Antlaşması gereğince Türkiye ve Yunanistan arasında nüfus değişimi yapılma­sı
C
1960'lı yıllardan sonra, iş gücü sıkıntısı çeken Batı Avrupa ülkelerine işçi gönderilmesi
D
Kırsal kesimde yaşayan ailelerin miras nede­niyle topraklarının küçülmesi sonucu şehirle­re yerleşmesi
E
Yaz aylarında, özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden birçok insanın, tarım işçisi ola­rak başka Çukurova’ya gitmesi

Özellikle Uzak Doğu ülkelerinin temel tahılı olan ve bol su ile sıcaklık isteyen bu ürünün ülkemiz­deki üretimi ise diğer tahıllara göre daha kısıtlıdır. Ülkemizde, genellikle akarsu boylarında, toprak içerisinde açılan ve tava adı verilen içi suyla dolu küçük havuzlarda tarımı gerçekleştirilir. Bu havuz­lar sivrisinek larvaları için uygun bir ortam oluştur­duğu için tarımı yerleşim birimlerine uzak yerler­de yapılır.

Bu parçada sözü edilen tarım ürünü aşağıdakilerden hangisidir?


A
Haşhaş
B
Mısır
C
Pirinç
D
Kenevir
E
Şeker pancarı

Türkiye’deki bir bölümün kıyı kesimlerinde çay, fındık tarımı ve balıkçılık, iç kesimlerinde ise kü­çükbaş hayvancılık ve yaylacılık yaygındır.

Yalnızca bu bilgilere dayanarak bu bölüm ileilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabi­lir?


A
İç kesimlerinde maki alanları yaygındır.
B
Hem kıyı hem de iç kesimlerinde yaz kuraklı­ğı belirgindir.
C
İç kesimlerinde yıllık sıcaklık farkı azdır.
D
Kıyıyla iç kesimler arasında belirgin yükselti farkı vardır.
E
İç kesimlerinde nüfus yoğunluğu fazladır.

Orman katının üst sınırından daha yüksek kesim­lerde renkli çiçekler ve uzun boylu otlar bakımın­dan zengin bir alpin bitki örtüsü görülür. Bu bitki­lerin görüldüğü yerler, ilkbahar ve yaz aylarında sisin ve yağışların etkisiyle çiçeklerle kaplı yeşil­likler hâlindeyken sonbahar ve kış aylarında da karlarla kaplıdır.”

Bu parçada sözü edilen doğal bitki topluluğu­nun görüldüğü platoluk yöre aşağıdakilerden hangisidir?


A
Haymana Platosu
B
Ardahan Platosu
C
Çatalca Platosu
D
Gaziantep Platosu
E
Kocaeli Platosu

Türkiye’de kırdan kente göçlerin 1950 yılından sonra artış göstermesinde sanayileşme sürecinin başlamasıyla şehirlerde ortaya çıkan iş gücü açı­ğı etkili olmuştur. Özellikle kara yolu ulaşımının gelişmesiyle insanların göç etmesi kolaylaşmıştır. Bu durum, kırsal yerleşmelerden şehirlere yoğun bir göç yaşanmasına neden olmuştur.

Bu göç dalgasının sonuçları arasında gösteri­lemez?


A
Tarım sektöründe çalışan nüfus oranının azal­ması
B
Kentlerin çevresindeki verimli tarım alanları­nın yerleşmeye açılması
C
Konut açığına bağlı olarak çarpık kentleşme­nin ortaya çıkması
D
Kırsal kesimlerde tarım makinelerinin kullanı­mının yaygınlaşması
E
Kırsal kesimlerde kadın ve erkek nüfus oranı­nın değişmesi

Türkiye’nin bir yöresine ait aşağıdaki özellik­lerden hangisi diğer dördünün ortaya çıkma­sının temel nedenidir?


A
Kış turizmi yapılabilir.
B
Tarım alanları dar, parçalı ve dağınıktır.
C
Yer şekillerinde engebe ve yükselti fazladır.
D
Akarsular dar ve derin vadiler içinde akar.
E
Kara yolu ulaşımı için çok sayıda köprü ve tü­nele ihtiyaç vardır.

Türkiye’de nadas uygulamasına en fazla ihtiyaç duyulan bölge Güneydoğu Anadolu’dur. Ancak son yıllarda bölgedeki nadasa ayrılan tarım alanları­nın gittikçe daraldığı gözlenmektedir.

Bu durumun, aşağıdakilerden hangisinin so­nucu olduğu söylenebilir?


A
Tarım teknolojilerinin gelişmesinin
B
Anız yakılmasının yasaklanmasının
C
Tarımda çalışan nüfusun azalmasının
D
Arazi toplulaştırmasının uygulanmamasının
E
Ekstansif tarım yönteminin yaygınlaşmasının

Uluslararası önem taşıyan ve bu nedenle takdire ve korunmaya değer doğal oluşumlara, anıtlara ve sitlere UNESCO tarafından Dünya Mirası sta­tüsü verilir ve bunlar Dünya Kültürel ve Doğal Mi­rası Listesi’ne alınır. 2011 yılı sonu itibarıyla dün­ya genelinde bu listede 725 kültürel, 183 doğal ve28 karma tipte (kültürel/doğal) varlık bulunmakta­dır.

Bu listedeki Türkiye’yi sembolize eden aşağı­daki varlıklardan hangisinin karma tipte oldu­ğu söylenebilir?


A
Safranbolu şehri
B
Truva Antik Kenti
C
Hattuşa (Hitit başkenti)
D
Selimiye Camii ve Külliyesi
E
Göreme Millî Parkı ve Kapadokya Kayalık Sit­leri

Türkiye’de yapılan aşağıdaki bölge sınıflandırmalarından hangisinin sınırlarının diğerlerine göre en uzun sürede değişeceği söylenebilir?


A
Çatalca-Kocaeli Endüstri Bölgesi
B
Akdeniz Geçiş İklimi Bölgesi
C
Yeşilırmak Havzası Gelişim Projesi Bölgesi
D
Türkiye’nin güney kıyılarındaki sık nüfuslu bölgeler
E
Türkiye’nin pamuk tarımı bölgeleri

İkincil ve üçüncül ekonomik sektörlerin, birin­cil sektöre göre daha gelişmiş olduğu bir ülke hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?


A
Eğitim düzeyi yüksektir.
B
Kişi başına düşen gelir yüksektir.
C
Çalışan nüfusun yaş ortalaması düşüktür.
D
Nüfus artış hızının düşüktür.
E
Ortalama yaşam süresinin uzundur.

blank

Yukarıdaki haritada gösterilen alanlardan han­gisi Türkiye’deki yoğun endüstriyel tarım alan­larının dışında kalır?


A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V