KPSS Coğrafya 2. Deneme Sınavı

Süre:

A merkezi: 40° Kuzey / 30° Doğu
B merkezi: 40° Kuzey / 41 ° Doğu
C merkezi: 37° Kuzey / 41° Doğu

Yukarıda üç farklı merkezin coğrafi koordinatları verilmiştir.

Yalnızca bu bilgilerden yararlanarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?


A
B merkezinin yerel saati A merkezinden daha ileridir.
B
Verilen merkezlerin hepsinde 21 Mart’ta güneş doğduktan 12 saat sonra batar.
C
En uzun gece ile en kısa gece arasındaki farkın en fazla olduğu yer C merkezidir.
D
21 Haziran’da B merkezinde, C merkezinden daha uzun gündüz yaşanır.
E
21 Aralık’ta C merkezinde gündüz süresi A merkezinden uzundur.

I. Taş kömürü yataklarının oluşumu (Birinci Jeolojik Zaman),

II. Kuzey Anadolu ve Toros Dağları'nın oluşumu (Uçuncu Jeolojik Zaman),

III. Ege Denizi’nin oluşumu (Dördüncü Jeolojik Zaman)

Yukarıda verilen coğrafi olaylardan hangilerinin oluşum zamanı doğru verilmiştir?


A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III

Doğu Anadolu Fay Hattı boyunca birçok ova oluşmuştur.

Aşağıda verilen ovalardan hangisi bu fay hattında yer alan, Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki ovalardan biri değildir?


A
Muş Ovası
B
Elbistan Ovası
C
Erzincan Ovası
D
Elazığ Ovası
E
Malatya Ovası

Türkiye'de coğrafi konumuna bağlı olarak farklı kıyı tipleri görülür.

Yukarıdaki haritada gösterilen yerlerde görülen kıyı tipleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?


A
Limanlı I Dalmaçya II Boyuna III Enine IV
B
Limanlı III Dalmaçya IV Boyuna I Enine II
C
Limanlı II Dalmaçya I Boyuna IV Enine III
D
Limanlı IV Dalmaçya III Boyuna II Enine I
E
Limanlı I Dalmaçya II Boyuna IV Enine III

Türkiye coğrafi konumuna bağlı olarak Akdeniz ikliminin yayılış alanı içinde olmasına rağmen karasal ve karadeniz iklim tipleri de görülür.

Bu durum üzerinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha azdır?


A
Türkiye’nin çevresindeki basınç merkezlerinin
B
Yer şekillerinin
C
Yükseltinin
D
Bitki örtüsünün
E
Denize göre konumunun

Karadeniz’in kıyı kuşağında 0 m’den 1000 m’ye kadar alanda özellikle geniş yapraklı ağaçlardan oluşan ormanlar görülür.

Aşağıda verilen ağaç türlerinden hangisi Karadeniz’de görülen geniş yapraklı ağaçlara örnek verilemez?


A
Göknar
B
Kayın
C
Gürgen
D
Akçaağaç
E
Kestane

Türkiye’de rüzgârların sıcaklık üzerindeki etkileri göz önüne alındığında, aşağıda verilen rüzgârlardan hangisinin etkili olduğu bölgede iklim üzerindeki etkisi daha azdır?


A
Lodos
B
Meltem
C
Poyraz
D
Samyeli
E
Karayel

Türkiye’de ilk nüfus sayımı olan 1927’den günümüze olan süreçte Türkiye nüfusunun tarihsel gelişim özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?


A
Nüfus miktarı sürekli artmıştır.
B
Nüfus giderek yaşlanmıştır.
C
Nüfus yoğunluğu sürekli artmıştır.
D
Nüfus artış hızı sürekli azalmıştır.
E
Nüfusun %90’dan fazlası günümüzde kentlerde toplanmıştır.

Madencilik Türkiye de bazı şehirlerin kurulmasına ve nüfuslanmasına neden olmuştur.

Aşağıda verilen şehirlerden hangisi madenciliğe bağlı olarak nüfuslanmamıştır?


A
Soma
B
Seydişehir
C
Batman
D
Zonguldak
E
Silifke

I. Yağış azlığı,

II. Karstik arazi,

III. Olumsuz kış koşullan,

IV. Yüksek ve engebeli arazi

Türkiye'deki tenha nüfuslu yerlerin bazı gerekçeleri yukandaki gibidir.

Aşağıda verilen tenha nüfuslu yerler ile yukandaki gerekçeler eşleştirildiğinde hangisi dışarıda kalır?


A
Biga Yanmadası
B
Tuz Gölü çevresi
C
Teke yöresi
D
Ardahan çevresi
E
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri

Türkiye'deki tarımsal etkinliklerle ilgili olarak aşağıdakllerden hangisi doğrudur?


A
İklim koşulları etkisi ile Karadeniz Bölgesi’nde buğday tanmı yapılmamaktadır.
B
Tarımda sulama ihtiyacı en fazla olan bölge Karadeniz’dir.
C
GAP ile Güneydoğu Anadolu'da zeytin ekim alanları genişlemiştir.
D
Akdeniz Bölgesi’nde yıl İçinde birden fazla hasat yapılması sulama ve iklim koşullan ile açıklanır.
E
Ege Bölgesi’nin zeytin tarımında ilk sırada olması iklim şartlannın elverişli olması ile açıklanır.

Aşağıdaki tabloda dört farklı tarım ürününü en fazla yetiştiren bölge ve Türkiye üretimindeki payları verilmiştir.

Buna göre P, E, G ve M aşağıdaki ürünlerden hangisi olamaz?


A
Mısır
B
İncir
C
Fındık
D
Kayısı
E
Pirinç

Türkiye’de küçükbaş ve büyükbaş hayvancılığının mera hayvancılığı şeklinde yapıldığı iki farklı yöre İçin aşağıdakilerden hangisinin farklı olduğu söylenebilir?


A
Yeryüzü şekilleri
B
Bitki örtüsü
C
Yüzölçümleri
D
Yağış miktarları
E
Tatlı su kaynakları

Aşağıda verilen il ve endüstri kolu eşleştirmelerinden hangisi için ham maddeye yakınlıktan edilemez?


A
İzmir - Sigara fabrikası
B
Eskişehir - Unlu sanayi
C
Kırıkkale - Savunma sanayi
D
Uşak - Şeker fabrikası
E
Konya - Yağ fabrikası

Türkiye coğrafi konumuna bağlı olarak enerji koridoru olan bir ülkedir. Bu bağlamda Türkiye’de petrol, doğal gaz boru hatları ve projeleri bulunur.

Aşağıda verilen boru hatlarından hangisi petrol boru hattı sevkiyatı için inşa edilmiştir?


A
Mavi akım hattı
B
Türk akım hattı
C
TANAP hattı
D
Irak-Türkiye hattı
E
Bakü-Tiflis-Erzurum hattı

Ege Bölgesi yıl boyunca turist çeken turizm potansiyeli yüksek bir bölgedir.

Aşağıda verilen turizm faaliyetlerinden hangisinin Ege Bölgesi’nin turizmine katkısı daha azdır?


A
Kongre turizmi
B
Kaplıca turizmi
C
Yat turizmi
D
İnanç ve kültür turizmi
E
Kış turizmi

Aşağıdaki haritada Türkiye’deki bazı önemli geçit ve tünellerin yerleri gösterilmiştir.

blank

Aşağıda verilenlerden hangisi haritada gösterilen geçitlerden biri değildir?


A
Sertavul
B
Ilgaz
C
Belen
D
Ovit
E
Çubuk

Doğu Anadolu Bölgesi Türkiye’nin en geri kalmış bölgesidir. Bu bölgenin gelişebilmesi için DAP (D0ğu Anadolu Projesi) çalışması yapılmaktadır. Bu proje kapsadığı il sayısı olarak en çok ili kapsayan projedir. Doğu Anadolu da yer alan 14 il v e ....... ilini kapsar.

Yukarıdaki metinde ....... ile gösterilen yere aşağıdaki illerden hangisi yazılmalıdır?


A
Bayburt
B
Gümüşhane
C
Sivas
D
Diyarbakır
E
Ankara