KPSS Coğrafya 3. Deneme Sınavı

Süre:

Aşağıdaki grafikte Türkiye’de yer alan iki merkezin aylık sıcaklık değerleri gösterilmiştir.

Grafik incelenirse;

I. I. merkez iç bölgelerde yer alır.

II. II. merkezde yıllık sıcaklık farkı daha fazladır.

III. I. merkezde nemlilik daha fazladır.

IV. II. merkez Karadeniz kıyısında yer alır,

yorumlarından hangileri yapılabilir?


A
I ve II
B
I ve III
C
I ve IV
D
II ve III
E
III ve IV

Göller, çanaklarının oluşum özelliklerine göre sınıflandırılır.

Buna göre, genel fiziki koşullan göz önüne alınırsa Türkiye’de aşağıdaki göl türlerinden hangisinin daha yaygın olması beklenir?


A
Heyelan set
B
Buzul (Sirk)
C
Karstik
D
Volkanik
E
Tektonik

Yukarıdaki harita üzerinde gösterilen taralı alanlardan hangisine ait bilgi Türkiye’nin genç oluşumlu bir ülke olduğunu göstermektedir?


A
I - Tektonik sarsıntıların sık yaşanması
B
II - Buharlaşmanın fazla, kuraklığın şiddetli olması
C
III - Karstik yer şekillerinin oluşmaya devam etmesi
D
IV - Doğal bitki örtüsünün gür ve çeşitli olması
E
V - Rüzgâr erozyonunun şiddetli olması

Akarsuların kollarıyla birlikte sularını topladığı alana havza denir. Bazı akarsular açık, bazıları ise kapalı havzaya sahip olur.

Türkiye’nin aşağıdaki akarsularından hangisi kapalı havzaya sahiptir?


A
Kızılırmak
B
Meriç
C
Fırat
D
Aras
E
Ceyhan

Aşağıdaki grafikte Türkiye nüfusunun sayım yıllarına göre doğum ve ölüm oranları gösterilmiştir.

blank

Grafik incelenirse aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılamaz?


A
1940, doğum ve ölüm oranları arasındaki farkın en az olduğu yıldır.
B
Nüfus artış hızı sürekli artmıştır.
C
Son 60 yıldır hem doğum hem de ölüm oranları azalmaktadır.
D
1960’lı yıllarda nüfus artış hızı oldukça yüksektir.
E
Tüm sayım yıllarında nüfus artışı söz konusu olmuştur.

Türkiye’de yetişen yaklaşık 12.000 bitkinin üçte biri Türkiye'ye özgü endemik türlerdir. Bu özelliği ile Türkiye Dünya’daki çoğu ülkeden daha fazla endemik canlıya ev sahipliği yapmaktadır.

Bu durumun ortaya çıkmasında aşağıdakilerden hangisi daha etkili olmuştur?


A
Denizel iklimlerin görülmesi
B
Nüfus ve yerleşmelerin yoğun olması
C
Yer şekilleri ve iklim çeşitliliğinin fazla olması
D
Kalkerli ve jipsli arazilerin geniş yer tutması
E
Ana yer şekilleri olan sıradağların doğu-batı yönünde uzanması

• Alanında iş bulamama

• Ücretlerin düşük olması

• Uygun çalışma ortamının bulunmaması.

Yukarıda sıralanan nedenlerle görülen ve iyi eğitimli kişilerin katıldığı göç türü aşağıdakilerden hangisidir?


A
İşçi göçleri
B
Beyin göçleri
C
Mübadele göçleri
D
Doğal afetlere bağlı göçler
E
Hızlı nüfus artışına bağlı göçler

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de yüksek dağlık arazilerde görülen ve en yaygın olan köy altı yerleşme birimidir?


A
Çiftlik
B
Kom
C
Yayla
D
Oba
E
Divan

Türkiye’de ormancılık faaliyetleri aşağıdaki yerlerden hangisinde daha yaygın şekilde yapılmaktadır?


A
Batı Karadeniz
B
Konya yöresi
C
Kars - Ardahan
D
Şanlıurfa
E
Trakya Yarımadası

Aşağıda verilen merkezlerden hangisinde diğerlerinden farklı bir yer altı kaynağı çıkarılmaktadır?


A
Alacakaya - Elâzığ
B
Hekimhan - Malatya
C
Hasançelebi - Malatya
D
Divriği - Sivas
E
Kangal - Sivas

Aşağıda verilen, dut ağaçlan yaygın olduğu için gelişen hayvancılık türü ve bu faaliyetin yaygın olduğu bölge eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?


A
Küçükbaş mera - Van
B
Büyükbaş mera - Ardahan
C
İpek böcekçiliği - Antalya
D
Tiftik keçisi - Rize
E
Kümes hayvancılığı - Bilecik

Türkiye'de genel olarak batıdan doğuya doğru gidildikçe ortalama yükselti ve eğimin artması aşağıdaki enerji kaynaklarından hangisinin potansiyelini artırmaktadır?


A
Linyit
B
Güneş
C
Rüzgâr
D
Jeotermal
E
Hidroelektrik

Türkiye’de son yıllarda yapılan yasal düzenlemelerin de etkisiyle rüzgâr enerjisi üretimi yaygınlaşmaktadır.

Rüzgâr gücünden enerji üreten enerji santrallerinin Türkiye’nin çoğunlukla batı kesimlerinde kurulmasında aşağıdakilerden hangisi daha çok etkili olmuştur?


A
Pazara yakınlık
B
Enerji kaynağına yakınlık
C
Yer şekillerinin sade olması
D
Ortalama yükseltinin az olması
E
Ulaşım koşullarının uygun olması

Aşağıdakilerden hangisinde sanayi kolunun geliştiği merkezler doğru şekilde eşleştirilmiştir?


A
Ferrotrom Antalya Asit-Boraks Bandırma Demir-Çelik İskenderun
B
Ferrotrom Elâzığ Asit-Boraks Bandırma Demir-Çelik Adana
C
Ferrotrom Elâzığ Asit-Boraks Kırka Demir-Çelik Kocaeli
D
Ferrotrom Antalya Asit-Boraks Susurluk Demir-Çelik Kırşehir
E
Ferrotrom Adana Asit-Boraks İskenderun Demir-Çelik Antalya

Türkiye’nin,

I. engebeli bir topografyaya sahip olması,

II. İstanbul ve Çanakkale boğazlarının bulunması,

III. eski dünya karalarının birbirine yakınlaştığı bir alan olması,

IV. iklim çeşitliliğinin fazla olması

özelliklerinden hangileri jeopolitik önemini daha fazla artırmıştır?


A
I ve II
B
I ve III
C
I ve IV
D
II ve III
E
II ve IV

Türkiye’de yürütülen yaz turizmi faaliyetleri hakkında verilen;

I. Üç tarafının denizlerle çevrili olması ve uzun kumsalların bulunması yaz turizmini kolaylaştırmıştır.

İL Akdeniz ikliminin görülmesi potansiyelini artırmıştır.

III. Ülkenin kuzey kesimlerinde daha fazla gelişmiştir.

IV. Türkiye’de tarihî eserlerin yaygın olması bu turizm türünü geliştirmiştir.

bilgilerinden hangileri yanlıştır?


A
I ve II
B
I ve III
C
II ve III
D
II ve IV
E
III ve IV

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de madencilik faaliyetlerinin gelişmesi için oluşturulmuş kurumlardan biri değildir?


A
MTA
B
ETİBANK
C
TSE
D
TPAO
E
TKİ

Bir yerleşmenin büyüyüp gelişmesinde ulaşım koşullarının etkisi büyüktür.

blank

Yukarıdaki haritada gösterilen merkezlerden hangisi ana yollara uzak kaldığı için yeterince gelişememiştir


A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V