KPSS Coğrafya 4. Deneme Sınavı

Süre:

Türkiye üzerinde Ekvator'a yakınlık ya da uzaklık bazı olaylar üzerinde etkili olmuştur

Buna göre, aşağıdaki olaylardan hangisi üzerinde açıklamadaki durumun etkili olduğundan bahsedilemez?


A
Çizgisel hızın en fazla Hatay'da olması
B
Sinop'un güneş ışınlarını en küçük açıyla alması
C
Erzurum'da yükseltinin Adana'dan fazla olması
D
Hatay da gece-gündüz sürelerindeki değişimin Sinop'tan daha az olması
E
Sinop'a doğru yer çekiminin artış göstermesi

Türkiye'nin haritadaki taralı plato sahaları için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


A
Oluşumları yönüyle karstik platolardır.
B
Nüfus seyrektir.
C
Üzerilerinde tarım faaliyetleri yoğundur.
D
Jeolojik yapısında çoğunlukla kalker, jips gibi kayaçlar bulunur.
E
Etrafında kıvrım dağları önemli yer tutar.

Türkiye, bugünkü görünümünü büyük ölçüde 3. ve 4 Jeolojik Zaman'da kazanmış genç oluşumlu bir ülkedir.

Aşağıdakilerden hangisi yalnızca yukarıdaki bilgiye göre açıklanamaz?


A
Kırıklı yer yapısının yaygın olması
B
Ortalama yükseltisinin fazla olması
C
Dağların doğu-batı yönlü uzanması
D
Termal kaynakların yaygın olması
E
Akarsuların denge profilinden uzak olması

Türkiye'nin coğrafi özellikleri göz önüne alındığında, kırık hatların aşağıdaki yerlerden hangisiyle paralellik gösterdiği söylenemez?


A
Horst-graben sahaları
B
Falez sahaları
C
Termal turizm alanları
D
Çöküntü ovaları
E
Volkanik araziler

Akarsuların sularını denize ulaştıramayıp bir göle döküldüğü veya buharlaşıp ortadan kalktığı alanlara kapalı havza denir.

Buna göre, ülkemizde kapalı havzaların oluşumunda aşağıda verilen özelliklerden hangisinin daha fazla etkili olduğu söylenebilir?


A
Jeolojik yapı
B
Yer şekilleri
C
Ortalama yükselti
D
Bitki örtüsü
E
İklim

Aşağıdakilerden hangileri iç Anadolu'nun etrafının dağlarla çevrili olmasının sonuçlarından biridir?


A
Konya da tektonik ovaların yükseltisinin fazla olması
B
Nevşehir de kırgıbayırların oluşması
C
Aksaray'da yıllık yağış miktarının az olması
D
Kay sende volkanik arazilerin bulunması
E
Ankara'da alüvyal set göllerinin oluşması

Türkiye'nin iklim özellikleri düşünüldüğünde,

I. bozkır,

II. çayır,

III. maki,

IV. orman,

V. psödomaki

gibi bitki örtülerinden hangisinin daha geniş alanda görüldüğü söylenebilir?


A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V

Türkiye'de kırsal kesimden kentlere doğru gerçekleşen göçlerin nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?


A
Makineli tarımın yaygınlaşması
B
Tarım arazilerinin miras yoluyla bölünmesi
C
Kırsal kesimde iş imkânlarının kısıtlı olması
D
Nüfus artışının hızlı olması
E
Kırsal kesimde toprak çeşitliliğinin az olması

Geçimini tarım sektöründen sağlayan nüfusun toplam tarım alanlarına bölünmesiyle tarımsal nüfus yoğunluğu bulunur. Türkiye'de bu yoğunluk bölgelere göre farklılık gösterir.

Buna göre, bu farklılığı oluşturan nedenler arasında,

I. yer şekilleri,

II. tarımla uğraşan nüfusun tarıma bakış açısı,

III. tarıma elverişli sahaların yüz ölçümü

faktörlerinden hangileri yer almaz?


A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III

Köy altı yerieşmeien insanların çeşitli nedenlerle köylerinden ayrılarak daha küçük birimler hâlinde oluşturdukları yerleşmelerdir En yaygın köy altı
yerleşmelerimiz mahalle, yayla, çiftlik, kom, ağıl, dam ve bağ evleridir.

Buna göre, aşağıda verilen illerimizden hangisinde kom yerleşmelerine en çok rastlanır?


A
Erzincan
B
Kırıkkale
C
Bursa
D
Aydın
E
Adana

Bir tarım ürününün yoğun olarak yetiştirildiği yörelere o ürünün tarım bölgesi adı verilir.

Buna göre yukarıdaki Türkiye haritasında numaralandırılmış yörelerden hangisinde yetiştirilen tarım ürünü İçin tarım bölgesinden bahsedilemez?


A
I-Ayçiçeği
B
II - İncir
C
III - Turunçgiller
D
IV-Kenevir
E
V - Mercimek

Hasat yapıldıktan sonra uzun süre bekletilmeden işlenmesi gereken ürünlerden biri de şeker pancarıdır.

Pancar bitkisinin bu özelliğine bağlı olarak aşağıdakilerden hangisi ortaya çıkmıştır?


A
Şeker fabrikalarının üretim alanlarıyla iç içe olması
B
Pancarın yağış miktarının fazla olduğu yerlerde yetiştirilmesi
C
Devletin pancar üretimini teşvik etmesi
D
Pancar ekim alanlarında nöbetleşe tarım yapılması
E
Pancarın devlet kontrolünde ekilmesi

I. Büyükbaş hayvancılık

II. Arıcılık

III. Balıkçılık

IV. ipek böcekçiliği

Erzurum-Kars Yöresinde yukarıdaki hayvancılık etkinliklerinden hangisi ekonomik bir değer taşımamaktadır?


A
Yalnız I
B
I ve II
C
I ve III
D
II ve III
E
III ve IV

Türkiye’de krom madeninin işlendiği yöreler aşağıdakilerden hangisidir?


A
Samsun - Adana
B
Antalya - Elâzığ
C
Artvin - Konya
D
Karabük - Kırıkkale
E
Zonguldak - Balıkesir

Türkiye’de ipekli dokumacılığın geliştiği merkezler arasında;

I. Bursa,

II. İstanbul,

III. Kaysen

illerinden hangileri yer alır?


A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III

Ulaşım; yük ve yolcuların bir yerden başka bir yere gitmesi, taşınmasıdır. Aynı zamanda ulaşım, bir yerleşim merkezinin gelişmişlik seviyesinin belirlenmesinde en önemli etkenlerden biridir.

Buna göre, aşağıdaki kentlerden hangisinde ulaşım sektörünün daha fazla geliştiği söylenebilir?


A
Sinop
B
Çanakkale
C
Burdur
D
Bursa
E
Bayburt

Her tür ulaşım olanağı bulunan bir ülkede demir cevheri, kömür gibi madenlerin dış alım ve dış satımında yararlanılan;

I. demiryolu,

II. kara yolu,

III. deniz yolu

taşımacılıktan, aşağıdakilerin hangisinde taşıma maliyeti en yüksek olandan en düşük olana doğru sıralanmıştır?


A
I - II - III
B
I - III - II
C
II -I -III
D
II - III - I
E
III - I - II

Türkiye’de hangisinin gelişmesinde turizm en az etkilidir?


A
Tarım ürünleri çeşitliliği
B
Birinci sınıf konaklama tesisleri
C
Hava ulaşımı
D
Belediye hizmetleri
E
Mevsimlik işçi göçü