KPSS Coğrafya 5. Deneme Sınavı

Süre:

Aşağıda Türkiye'nin bazı illeriyle ilgili coğrafi konum özellikleri verilmiştir.

I. Birden fazla denizin kıyısında yer alması

II. Dört farklı bölgede toprağının bulunması

III. İki farklı ülkeye sınır komşuluğunun olması

IV. Farklı kıtalarda topraklarının bulunması

Buna göre, aşağıdaki verilen illerin hangisinin bu özelliklerden herhangi birine sahip olduğu söylenemez?


A
Muğla
B
Çanakkale
C
Artvin
D
Hakkari
E
Bilecik

Türkiye'nin aşağıda verilen yer şekillerinden hangisi daha önce oluşmuştur?


A
Kıyı Ege'nin ovaları
B
Doğu Karadeniz dağlan
C
Teke -Taşeli platoları
D
Zonguldak kömür havzası
E
Ürgüp Peribacaları

Kuzey Anadolu Dağları Karadeniz kıyılarına, Toroslar Akdeniz kıyılarına paralel uzanırlar. Batı Anadolu Dağları ise Ege kıyılarına dik uzanır.

Batı Anadolu'daki dağların kıyıya dik uzanması aşağıdakilerden hangisine neden olmamıştır?


A
Kıyı boyunca çok sayıda koy ve körfezi bulunmasına
B
Batı Anadolu'da zaman zaman şiddetli depremler görülmesine
C
Kıyı ile iç kısımlar arasında ulaşım kolaylığı görülmesine
D
Batı Anadolu'da yağış miktarının Karadeniz kıyılarından az olmasına
E
Kıyı ile iç kısımlar arasında iklim farklılığının az olmasına

Türkiye arazisi çok eğimli ve engebelidir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bu durumun bir sonucu değildir?


A
Buzulların etki alanının dar olması
B
Erozyon şiddetinin fazla olması
C
Akarsuların akış hızının fazla olması
D
İklim çeşitliliğinin fazla olması
E
Yol yapımının zor ve maliyetli olması

I. Van'da kar örtülü gün sayısı Konya'dan fazladır.

II. Akdeniz kıyısında 800m yükseltiye kadar makiler görülürken bu yükseltiden sonra maki bitki örtüsü görülmez.

III. Antalya'da deniz mevsimi Balıkesir'den erken başlar ve daha uzun sürer.

IV. Karadeniz'in kıyı kesimlerinde günlük ve yıllık sıcaklık farkları Orta Anadolu'dan daha azdır.

Yukarıda verilen durumlardan hangisi yükseltinin etkisi ile açıklanabilir?


A
Yalnız I
B
Yalnız IV
C
I ve II
D
II ve III
E
III ve IV

Türkiye'de bozkır bitkilerinin yayılış gösterdiği bir yöre için aşağıda verilenlerden hangisi yanlış olur?


A
Deniz etkisine uzaktır.
B
Günlük ve yıllık sıcaklık farkları fazladır.
C
Yaz mevsimi kuraktır.
D
Yıllık yağış miktarı azdır.
E
Yağış rejimi düzenlidir.

Aşağıda bazı yöreler bu yörelerde yayılış gösteren toprak türüyle eşleştirilmiştir.

Aşağıda verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?


A
Yöre Tuz Gölü çevresi Toprak Halomorfik toprak
B
Yöre Çarşamba Ovası Toprak Kahverengi orman toprağı
C
Yöre Kars Platosu Toprak Çernezyon toprağı
D
Yöre Gediz Grabeni Toprak Alüvyal toprak
E
Yöre Taşeli Platosu Toprak Terra rossa toprak

Türkiye'nin taşkın alanlarının dağılışını gösteren bir harita incelendiğinde aşağıdakilerden hangisinin dağılışına benzerlik gösterdiği gözlenir?


A
Nüfus yoğunluğuna
B
Toprak dağılışına
C
Bitki örtüsüne
D
Akarsu dağılışına
E
Fay hatlarına

Aşağıdaki grafikte Türkiye'de sayım yıllarına göre nüfus artış oranları gösterilmiştir.

Grafik incelendiğinde Türkiye nüfusuyla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisine öncelikle ulaşılabilir?


A
Ortalama yaşam süresinin uzadığına
B
Nüfusun sürekli arttığına
C
Kent nüfusunun kır nüfusundan fazla olduğuna
D
Yıllık nüfus artışının her dönem %20'nin üzerinde olduğuna
E
Nüfus yoğunluğunun fazla olduğuna

Türkiye'de nüfusun yaş gruplarına göre oranının bilinmesi;

I. eğitim ve sağlık ihtiyaçlarının belirlenmesi

II. geleceğe yönelik nüfus planlarının yapılabilmesi

III. nitelikli iş gücünün belirlenmesi

IV. nüfus hareketlerinin yönünün belirlenmesi

çalışmalarından hangileri için gereklidir?


A
I ve II
B
I ve III
C
II ve III
D
II ve IV
E
III ve IV

Türkiye'de köy altı yerleşmeleri devamlı ve geçici yerleşmeler olmak üzere ikiye ayrılır. Bu durumu gözlemlemek isteyen bir grup araştırmacı Türkiye haritası üzerinde l'den lll'e doğru sırasıyla hareket etmektedir.

Buna göre, bu araştırmacı grubun yol boyunca sırasıyla daha yoğun olarak aşağıdaki yerleşmelerden hangisiyle karşılaşmışlardır?


A
Çiftlik - Ağıl - Yayla
B
Oba - Dalyan - Mahalle
C
Dam - Yayla - Mezra
D
Mahalle - Ağıl - Çiftlik
E
Divan - Oba - Kom

blank

Yukarıdaki haritada işaretli alanların hangisinde tarımsal faaliyetlerin süresi iklim özelliklerine bağlı olarak daha uzundur?


A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V

Türkiye'de hayvancılık faaliyetleri üzerinde doğal faktörlerin önemli etkisi bulunmaktadır.

Buna göre, aşağıda verilen doğal faktörlerden hangisinin hayvancılık faaliyetleri üzerinde etkisi daha azdır?


A
Yeryüzü şekilleri
B
Doğal bitki örtüsü
C
Sıcaklık şartları
D
Toprak yapısı
E
Yağış rejimi

Aşağıdaki kentlerden hangisinin bor rezervleri açısından zengin olduğu söylenebilir?


A
Murgul
B
Alacakaya
C
Seyitgazi
D
Divriği
E
Seydişehir

Türkiye'de dış ticaret açığının artmasında, enerji santrallerinde kullanılan ham madde önemli rol oynamaktadır.

Buna göre, aşağıda verilen santrallerden hangisinde kullanılan kaynak dış ticaret açığının artmasına neden olur?


A
Karakaya Hidroelektrik Santrali
B
Yatağan Termik Santrali
C
Germencik Jeotermal Santrali
D
Çatalağzı Termik Santrali
E
Ovaakça Termik Santrali

İş adamları Türkiye'de yapacakları yatırımlar ile ilgili şu bilgileri vermişlerdir.

I. Kuracağım et ve süt kombine tesisleri için Erzurum - Kars Platosu ve çevresini seçtim.

II. Sıcaklık faaliyetlerini jeotermal kaynaklarının yaygın olduğu Aydın ilinde gerçekleştireceğim.

III. Kırklareli'nden çıkarımı gerçekleştirilen doğal gazdan elektrik elde etmek için doğal gaz çevrim santrali kurmayı planlıyorum.

IV. Kümes hayvancılığın faaliyeti için Ankara ve çevresini seçtim.

V. ihracata katkı sağlamak amacıyla Adana'da konserve işletmesi kurmayı düşünüyorum.

Bu bilgiler göz önüne alındığında hangi numarayla verilen yatırımın kurulacağı yerin seçiminde farklı bir özellik dikkate alınmıştır?


A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V

Türkiye'de sıra dağlar arasında yer alan geçitler kıyıdaki şehirleri iç kısımlardaki şehirlere bağlayan en önemli güzergahlardır.

Buna göre, aşağıdaki kentlerden hangileri arasında bu özellikte geçitler olduğu söylenemez?


A
Rize - Bayburt
B
Antalya - Burdur
C
İzmir - Uşak
D
Adana - Gaziantep
E
Zonguldak - Karabük

Aşağıdakilerden hangisi kaplıcalar, karstik oluşumlar ve tarihi arkeolojik turizm değerleri bakımından gelişmiş bir turizm yöresidir?


A
Kapadokya
B
Pamukkale
C
Truva
D
Sümela
E
Göbeklitepe