KPSS Tarih 1. Deneme Sınavı Çöz

Süre:

I. Yazı

II. Bitki motifleri

III. Hayvan resimleri

IV. İnsan figürleri

V. Geometrik şekiller

Yukarıda verilen süsleme sanatlarından hangilerinin hem Türk İslam Devletleri döneminde hem de İslamiyet öncesi Türk Devletlerinde yaygın şekilde kullanıldığı savunulabilir?


A
I ve II
B
III ve IV
C
II - III ve V
D
I - II ve III
E
III - IV ve V
Aşağıdakilerden hangisinin Büyük Selçuklularla ilgili olduğu söylenemez?
A
Abbasi Halifesini korumaları
B
Haçlı Seferlerini önlemeleri
C
Nizamiye Medreselerini açmaları
D
Anadolu Türk tarihini başlatmaları
E
Künbet mimarisini geliştirmeleri

Türk İslam devletlerinin çoğunda;

- Bilim dili: Arapça

- Edebiyat ve resmi dil: Farsça

- Konuşma dili: Türkçedir.

Bu durumun sakıncaları arasında;

I. Yönetimle halk arasında kopukluk olması

II. Türkçenin gelişme dinamiğinin zayıflaması

III. Ulusal birliğin sağlanmasının zorlaşması

sonuçlarından hangileri sayılabilir?


A
Yalnız I
B
I ve II
C
II ve III
D
I ve III
E
I, II ve III

Osmanlı Devleti, timar sisteminden:

I. Vergilerin toplanması

II. Adaletin gerçekleştirilmesi

III. Ülke güvenliğinin sağlanması

IV. Ticaretin geliştirilmesi

V. Asker yetiştirilmesi

amaçlarından hangileri için yararlanmıştır?


A
I ve III
B
II ve IV
C
I - II ve III
D
III - IV ve V
E
I - III ve V

I. Bedesten

II. İmaret

III. Medrese

IV. Enderun

V. Dâr-üşşifa

Osmanlı Devleti’nde yukarıda verilenlerden hangilerinin giderleri vakıflar tarafından karşılanmıştır?


A
I ve III
B
II ve IV
C
II - III ve V
D
II - III - IV
E
I - II ve V

XVIII. yüzyılda Avrupa Sanayi devrimini gerçekleştirip, Osmanlılardan hammadde almaya başlamıştır. Bunun üzerine Osmanlılardaki lonca sistemi çökmüştür.

Bu durum Osmanlı Devletinde;

I. Tarımda üretimin geçimlik düzeyden Pazar ekonomisi düzeyine gelmesi

II. İhracatta sanayi ürünlerinin payının artması

III. İpekli sanayinin ham ipeğe, sof sanayinin yapağıya dönüşmesi

IV. Osmanlıların Batılı devletlerin açık pazarı olması

sonuçlarından hangilerine yol açmıştır?


A
I ve II
B
III ve IV
C
I ve III
D
II ve IV
E
I - III ve IV

I. Tanzimat Döneminde

II. 23 Nisan 1920'den - 1 Kasım 1922'ye kadar,

görülen ikilikler aşağıdakilerden hangi seçenekte doğru verilmiştir?


A
Hukuk - Yönetim / Eğitim
B
Eğitim - Hukuk / Yönetim
C
Kültür - Sanat / Hukuk
D
Tarım - Ticaret / Sanat
E
İletişim - Ulaşım / Kültür

XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde yaşanan

I. Kanun-i Esasi’nin ilanı

II. Sened-i İttifak’ın imzalanması

III. Tanzimat Fermanı’nın ilan edilmesi

IV. Panosmanizm düşüncesinin savunulması

V. Islahat Fermanı’nın ilan edilmesi

gelişmelerinden hangileri, toplumu oluşturan bireyler arasında eşitlik sağlamaya yöneliktir?


A
I - II ve III
B
III - IV ve V
C
I - III ve IV
D
I - III ve V
E
I - III - IV ve V

Balkan Savaşlarının;

I. Bab-ı Ali Baskını

II. Hareket Ordusunun kurulması

III. Arnavutluğun bağımsızlığı

IV. İkinci Meşrutiyetin ilanı

gelişmelerinden hangilerine neden olduğu söylenebilir?


A
I ve II
B
III ve IV
C
I ve III
D
II ve IV
E
I - II ve III
Çanakkale Savaşlarının aşağıdakilerden hangisine neden olduğu söylenemez?
A
Mustafa Kemal’in ulusal ve evrensel boyutta tanınmasına
B
Rusya’ya yardım ulaştırılamamasına
C
Osmanlıların Balkanlar üzerinden müttefikleriyle bağ kurmasının zorlaşmasına
D
Birinci Dünya Savaşının uzamasına
E
Osmanlı aydın kadrosunun yok olmasına

Aşağıdakilerden hangisi, Mustafa Kemal’in yaptıklarına:

- haklılık

- yasallık

- demokratiklik

kazandırmak amacıyla gerçekleştirdiği uygulamalardan biri olamaz?


A
Erzurum Kongresine, Doğu illeri delegelerinden birinin istifasıyla katılması
B
Erzurum’da çıkardığı üniformayı, Başkomutanlık yasasıyla giymesi
C
Ulusal kurtuluş hareketini belli bir siyasi hareket adına gerçekleştirmesi
D
Başkomutanlıkla birlikte Meclisin tüm siyasi yetkilerini de kullanması
E
Kararları heyet ya da halk temsilcileriyle birlikle alması

Erzurum Kongresiyle, Sivas Kongresi’nin farkları arasında;

I. Güdüm ve korumanın reddi

II. Ulusal cemiyetlerin birleştirilmesi

III. Her türlü ayrıcalıklara karşı çıkılması

IV. Kuvay-ı Milliye güçlerinin komuta altına alınması

V. Temsilciler Kurulunun tüm yurdu temsil edecek şekilde yeniden yapılandırılması

hangileri vardır?


A
I ve II
B
III ve IV
C
IV ve V
D
II - IV ve V
E
I - III ve IV

Temsilciler Kurulunun Sivas Kongresini takiben gösterdiği siyasi başarılar arasında;

I. Damat Ferit’in görevden alınması

II. M. Kemal’in Erzurum’dan milletvekili seçilmesi

III. Amasya Görüşmelerinin yapılması

IV. İradey-i Milliye Gazetesinin çıkarılması

hangileri sayılabilir?


A
I ve III
B
II ve IV
C
I ve II
D
III ve IV
E
I - II ve III
Mustafa Kemal’in aşağıda verilen basın yayın organlarından hangisinin çıkarılmasında bir etkisi ya da katkısının olduğu söylenemez?
A
Minber
B
Anadolu Ajansı
C
İrade-i Milliye
D
Peyam-ı Sabah
E
Hakimiyet-i Milliye
Misak-ı Milli’de alınan kararlar içerik ve nitelik olarak irdelendiğinde aşağıdakilerden hangisiyle ilgili olduğu söylenemez?

A
Ulusal bağımsızlıkla
B
Ulusal savunmayla
C
Ulusal hakimiyetle
D
Ulusal ekonomiyle
E
Uluslararası eşitlikle

I. Sandler Raporu

II. Amiral Bristol Raporu

III. Kofi Annan Raporu

IV. General Harbord Raporu

V. Milne Raporu

Yukarıdaki raporların hangilerinin Ulusal Kurtuluş Savaşıyla ilgili olduğu söylenemez?


A
I ve III
B
II ve IV
C
III ve V
D
II - IV ve V
E
I - III ve IV
Aşağıdakilerden hangisinin Birinci TBMM’nin varlığını ve otoritesini korumaya, yönelik olduğusöylenemez?
A
Düzenli ordunun kurulması
B
“Meclis Hükümeti” sisteminin oluşturulması
C
Hıyanet-i Vataniye Kanunun çıkarılması
D
İstiklal Mahkemelerinin kurulması
E
Ayaklanmaların bastırılması

İlk TBMM açıldığında;

- Bakanlar TBMM üyeleri arasından mutlak çoğun-lukla seçilmekteydi.

- Daha sonra bu kural TBMM başkanının Meclis üyeleri içinden gösterdiği adaylar arasından, mutlak çoğunlukla seçilecektir şeklinde değiştirilmiştir.

Bu değişiklikle;

I. Hükümette görüş birliği sağlama

II. Hükümetin denetlenmesini kolaylaştırma

III. Hükümet bunalımlarını önleme

IV. Ulus egemenliği ilkesini pekiştirme

amaçlarından hangileri gerçekleştirilmek istenmiştir?


A
I ve II
B
III ve IV
C
II ve IV
D
I ve III
E
II ve III
Aşağıdakilerden hangisinin Birinci İnönü Savaşı sonunda toplanan Londra Konferansı ile ilgili bir bilgi olduğu söylenemez?
A
TBMM İtilaf Devletlerince resmen tanınmıştır.
B
İtilaf Devletleri arasındaki birlikteliği güçlendirmiştir.
C
TBMM barıştan kaçan taraf olmamak için delege göndermiştir.
D
Misak-ı Milli ilk kez uluslararası bir platformda tanıtılmıştır.
E
İtilaf Devletleri Konferansta TBMM ve İstanbul Hükümetleri arasında ikilik yaratmak istemişlerdir.

I. Mondros Ateşkes Antlaşması

II. Ankara Antlaşması

III. Kars Antlaşması

IV. Gümrü Antlaşması

V. Lozan Antlaşması

Ulusal Kurtuluş Savaşında yapılan yukarıdaki Antlaşmaların hangilerinde Boğazlarla ilgili bir hüküm vardır?


A
I - II
B
III ve IV
C
III ve V
D
I - III ve V
E
I - II ve IV

Ağustos 1921’de çıkan bir yasada “Başkomutan, ordunun maddi ve manevi gücünü büyük ölçüde artırmak ve yönetimi bir kat daha sağlamlaştırmak için TBMM’nin bununla ilgili yetkisini meclis adına fiili olarak kullanabilir.” denilmektedir.

Bu yasa, Mustafa Kemal Paşa’ya hangi gücü sağlamıştır?


A
Devlet işlerinde tek başına hareket etme
B
Özlük haklarındaki kayıplarını giderme
C
Meclisteki farklı grupları birleştirme
D
Askeri politikadan soyutlama
E
Güçler ayrılığı prensibini uygulama
Ulusal Kurtuluş Savaşı Sırasında TBMM Hükümeti'ni tanıyan devletlerin tanıma sırası, aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A
1-Sovyet Rusya 2-Fransa 3-Afganistan
B
1-Fransa 2-Afganistan 3-Sovyet Rusya
C
1-Sovyet Rusya 2-Afganistan 3- Fransa
D
1-Afganistan 2-Sovyet Rusya 3-Fransa
E
1-Fransa 2-Sovyet Rusya 3-Afganistan
Aşağıdakilerden hangisi, Lozan Antlaşması ile sağlanan gelişmeler arasında gösterilemez?
A
Azınlıkların Türk vatandaşı kabul edilmesi
B
Borçlar sorununun karara bağlanması
C
Batı sınırının belirlenmesi
D
Kapitülasyonların kaldırılması
E
Fener Rum Patrikhanesi’nin siyasi erk kazanması

Çok partili hayat,

I. Hükümetin denetlenmesi

II. Her fikrin temsil hakkının olması

III. Milletvekili sayısının artması

IV. Hükümet kurmanın kolaylaşması

gelişmelerinden hangilerini sağlamıştır?


A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
III ve IV

Toplumsal olaylarda başarı sağlamak için, zamanlamanın uygun olması gerekir.

Türkiye’de aşağıdaki olayların hangisinin zamanlaması bu ilkeye uygun olmamıştır?


A
Saltanatın kaldırılmasından sonra Cumhuriyetin ilan edilmesi
B
Cumhuriyetin ilan edilmesinden sonra Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın kurulması
C
Son Osmanlı Mebuslar Meclisi’nin kapatılmasından sonra TBMM’nin açılması
D
Türk Medeni Kanunu’nun kabul edilmesinden sonra kadınlara siyasi haklar verilmesi
E
Yeni Türk alfabesinin kabul edilmesinden sonra Millet Mekteplerinin açılması
1930 - 1938 yılları arasında ortaya çıkan gelişmelerle bu gelişmelerin sonuçları arasındaki ilişki aşağıdakilerin hangisinde yanlış verilmiştir? (Gelişme / Sonuç)
A
Sadabat Paktı’nın İmzalanması / Doğu sınırlarının güvenliğinin sağlanması
B
Montrö Boğazlar Sözleşmesi / Boğazların kesin egemenliğinin Türklere geçmesi
C
Ankara Antlaşması’nın imzalanması / Musul Sorunun'un çözülmesi
D
Fransa’nın Suriye’ye bağımsızlığını vermesi / Hatay Sorunu’nun çözülme sürecine girmesi
E
Balkan Antantı’nın imzalanması / Batı sınırlarının güvence altına alınması

Türk Devrimi’nde içte ulusal egemenlik dışta ulusal bağımsızlık mücadeleleri birlikte yürütülmüştür.

Sözü edilen mücadeleler, aşağıdakilerden hangilerine karşı verilmiştir?


A
Sömürgeciliğe - Kapitalizme
B
Totaliter anlayışa - Özgürlüğe
C
Devletçiliğe - Liberalizme
D
Teokrasiye - Laikliğe
E
Saltanata - Emperyalizme
Aşağıdakilerden hangisi II. Dünya Savaşı’ndan önce Türkiye’nin uğraştığı sorunlardan biri değildir?
A
Kıbrıs Sorunu
B
Nüfus Mübadelesi
C
Boğazlar Sorunu
D
Yabancı Okullar Sorunu
E
Hatay’ın anavatana katılması
Aşağıdakilerden hangisinin, bilim ve teknolojideki ilerlemeleri ve kültür alışverişini hızlandırmada diğerlerinden daha güçlü bir etken olduğu savunulabilir?
A
Türk Dil Kurumu’nun kurulması
B
Modern saat sisteminin kabul edilmesi
C
Harf İnkılâbı’nın yapılması
D
Türk Tarih Kurumu’nun kurulması
E
Tekke ve türbelerin kapatılması

I. Millet Mektepleri

II. Köy Enstitüleri

III. Üniversite reformu

IV. Varlık vergisi

Yukarıda verilenlerden hangileri İsmet İnönü döneminde gerçekleştirilmiştir?


A
I ve III
B
II ve IV
C
I ve II
D
III ve IV
E
II ve III