KPSS Tarih 2. Deneme Sınavı Çöz

Süre:

Orta Asya Türk devletlerinin Çinlilerle yaptık­ları savaşların amaçları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?


A
İpek Yolu’na egemen olmak
B
Ganimet elde etmek
C
Egemenlik alanlarını genişletmek
D
Dinlerini yaymak
E
Çin’in ekonomik gücünden yararlanmak

Türklerin İslamiyet! kabul etmelerinde;

I. Abbasilerin Talaş Savaşı sonrasında Türkler­le yakın ilişkiler kurması,

II. İslam dininin temel özelliklerinin Türklerin Göktanrı inancı ile benzerlik göstermesi,

III. Türklerin fetih anlayışının İslamiyetin cihat an­layışıyla örtüşmesi

durumlarından hangileri etkili olmuştur?


A
I, II ve III
B
Yalnız I
C
Yalnız III
D
I ve II
E
Yalnız II

Türkler, XI. yüzyıldan itibaren İslamiyet’in siyasi liderliğini üstlenmişler, bundan sonraki süreçte de İslamiyet’in korunması ve yayılması için çalışmışlardır.

Bu bilgilere göre;

I. Anadolu Selçuklu Devleti’nin Haçlılarla müca­dele etmesi,

II. Büyük Selçukluların Şii Büveyhoğulları’na kar­şı Abbasi halifesini koruması,

III. Büyük Selçukluların, Gazne Devletl’nin siyasi varlığına son vermesi

gelişmelerinden hangileri Türklerin bu tutumu­na örnek olarak gösterilemez?


A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III

I. Murat Dönemi’nde, “Ülke hanedan üyelerinin or­tak malıdır.” şeklindeki eski Türk geleneği yerine “Ülke padişah ve oğullarının malıdır.” anlayışı benimsenmiştir.

Bu değişiklikle,

I. Teokratik devlet yapısı oluşturma,

II. Fethedilen toprakları hanedan üyeleri arasın­da paylaştırma,

III. Merkezi otoriteyi güçlendirme

amaçlarından hangilerine ulaşılmak istendiği söylenebilir?


A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve II

I. Preveze Deniz Savaşı’nda Haçlıların yenilgi­ye uğratılması

II. Mısır Seferi sonucunda halifeliğin OsmanlIla­ra geçmesi

III. Hint Deniz Seferleri’nin yapılması

Yukarıdaki gelişmelerden hangilerinin Osman­lI Devleti’ nin teokratik niteliğini pekiştirdiği söylenebilir?


A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve III
D
II ve III
E
I, II ve II

Osmanlı İmparatorluğu’nda Duraklama Dönemi’nin olay ve sonuçları göz önüne alındığın­da, aşağıdakilerden hangisi bu dönem için ge­çerli olamaz?


A
Ordunun eski gücünden uzak olması
B
Sarsılan devlet otoritesinin yeniden sağlanma­ya çalışılması
C
Yenilik hareketlerinin yüzeysel kalması
D
Çok sık dağıtılan cülus bahşişlerinden dolayı mali zorluklara düşülmesi
E
Batı tarzında askeri birlikler oluşturulmaya baş­lanması

Osmanlı Devleti ile Rusya arasında imzalanan Hünkar İskelesi Antlaşması’na göre; Osmanlı Dev­leti bir saldırıya uğrarsa, toprak bütünlüğünün sağ­lanması için Rusya kara ve deniz kuvvetleriyle yar­dım edecekti.

Buna göre, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?


A
Rusya, Osmanlı Devleti’ne karşı yenik duru­ma düşmüştür.
B
Rusya, Osmanlı toprakları üzerindeki emelle­rinden vazgeçmiştir.
C
Osmanlı - Rus savaşları tamamen son bul­muştur.
D
Osmanlı Devleti, toprak bütünlüğünü kendi gü­cüyle koruyamayacak kadar zayıf duruma gel­miştir.
E
Rusya ile Osmanlı Devleti, İngiltere ve Fran­sa’ya karşı ittifak kurmuştur.

II. Mahmut Dönemi’nde imzalanan Sened-i İttifak’a göre ayanlar, padişahın emirlerine uyacak, devlete istendiğinde asker gönderecek, yapılacak ıslahatlara destek olacaktı.

Buna göre, Sened-i İttifak’ ın imzalanmasına aşağıdakilerden hangisinin ortam hazırladığı savunulamaz?


A
Merkezi otoritenin güçlendirilmeye çalışılması
B
Padişahın yetkilerini yerel güçlerle paylaşmak istemesi
C
Merkezden uzakta ortaya çıkan yerel güçlerin devlete zarar vermesi
D
Devletin toprakları üzerinde denetim sağlamak istemesi
E
Bozulan devlet düzeninin yeniden sağlanma­ya çalışılması

Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı yönetim bi­rimlerinden biri değildir?


A
Eyalet
B
Sancak
C
Köy
D
Kaza
E
Has

Osmanlı Devleti’nde miras yoluyla geçmeyen tı­mar, sahibine hiçbir zaman gerçek bir otorite sağ­lamamıştır.

Buna göre Osmanlı toprak sistemi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?


A
Tımar sahibinin yetkileri devlet tarafından düzenlenmiştir.
B
İslam hukukuna uygun bir miras yöntemi benimsenmiştir.
C
Özel mülkiyet yaygınlaştırılmıştır.
D
Siyasi otorite boşluğu yaşanmıştır.
E
Yerel yönetimler güçlenmiştir.

Osmanlı Devleti’nde padişah olabilmek için zo­runlu olan;

I. Müslüman olmak,

II. Hanedan üyesi olmak,

III. Hanedanın en büyük üyesi olmak

koşullarından hangilerinin her dönemde ge­çerli olduğu söylenemez?


A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III

Mondros Ateşkes Antlaşması’nda; “İtilaf dev­letleri, güvenliklerini tehdit edecek bir durumun or­taya çıkması halinde herhangi bir stratejik yeri iş­gal etme hakkına sahip olacaktır.” hükmü yer al­mıştır.

Bu hükmün,

I. Wilson İlkeleri,

II. Gizli Antlaşmalar,

III. Sömürgeci düşünce ve girişimler

durumlarından hangileri ile ters düştüğü sa­vunulabilir?


A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I ve III

Aşağıdakilerden hangisi milli varlığa zararlı ce­miyetlerin ortak özelliklerinden biridir?


A
Yabancılar tarafından kurulmaları
B
Anadolu’daki otorite boşluğuyla birlikte oluş­maları
C
İstanbul merkezli yönetilmeleri
D
Azınlık devleti kurmaya çalışmaları
E
Manda ve himaye yanlısı olmaları

Mustafa Kemal Amasya Genelgesi’ni yayımlama­dan önce Osmanlı Devleti’ndeki önemli komutan­lara genelgeyi sunmuş; Ali Fuat Cebesoy, Refet Bele, Kazım Karabekir ve Rauf Orbay da bu ge­nelgeyi onaylamıştır.

Buna göre;

I. Osmanlı komutanları Mustafa Kemal’i destek­lemiştir.

II. Mustafa Kemal genelgeyi şahsi çalışması ol­maktan çıkarmıştır.

III. Osmanlı komutanları ulusal bağımsızlık yan­lısı bir tavır sergilemiştir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?


A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
II ve III
E
I, II ve III

Mustafa Kemal Amasya Görüşmeleri’nde Mebu- san Meclisi'nin İstanbul’da toplanmasına güvenli olmadığı gerekçesiyle karşı çıkmış; fakat Temsil iKurulu üyeleri ve bazı komutanlar Osmanlı Anayasası’nın yürürlükte olduğunu, bu nedenle mecIlisin İstanbul’da toplanması gerektiğini savunmuşlardır.

Bu bilgiye göre, meclisin İstanbul’da toplanmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?


A
İstanbul'un merkez olması
B
Meclisin yetkilerinin artırılmaya çalışılması
C
İstanbul Hükümeti’nin yok sayılması
D
Ulusal mücadelenin hukuka dayalı yürütülmek iistenmesi
E
Saltanatın kurtarılmak istenmesi

I. Düzenli ordu birliklerinden oluşmuşlardır.

II. Düşman ilerleyişini yavaşlatmışlardır.

III. Belirli bir otoriteye bağlı kalmamışlardır.

Yukarıdaki özelliklerden hangilerinin Kuvayı-milliye birlikleri ile ilgili olduğu söylenemez?


A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III

I. Ordunun Sakarya’nın doğusuna çekilmesi

II. 5 Ağustos 1921'de Başkomutanlık Yasası’nın çıkarılması

III. Tekalif-i Milliye Emirleri’nin yayınlanması

Yukarıdaki gelişmelerden hangileri doğrudan topyekün seferberliğe adım atıldığının kanıtı­dır?


A
Yalnız I
B
II ve III
C
I ve II
D
I ve III
E
Yalnız III

Mudanya Ateşkes Antlaşması ile Doğu Trakya veİstanbul savaşılmadan geri alınmıştır.

Bu durum aşağıdakilerden hangisine kanıt gös­terilebilir?


A
Askeri başarıların diplomasi alanındaki başa­rılarla sürdürüldüğüne
B
İtilaf Devletleri’nin Osmanlı Devleti’ni hukuken yok saydığına
C
Bölgeyi işgal altında tutan güçler arasında as­keri çatışmaların başladığına
D
TBMM’nin kurmuş olduğu düzenli ordunun ta­arruz gücüne ulaşamadığına
E
Kurtuluş Savaşı’nın bir an evvel bitmesinin is­tendiğine

Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyetin ilan edil­mesini zorunlu kılan nedenler arasında göste­rilemez?


A
Devlet başkanlığı sorununa çözüm getirmek
B
Ulusal egemenliğe dayalı yönetime geçmek
C
Saltanat sistemine son vermek
D
Ortaya çıkan hükümet bunalımlarına son ver­mek
E
Rejimin adını belirlemek

1 Mart 1924 tarihli Meclisin açılış konuşmasında Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal, “Millet Cum­huriyetin her türlü taarruzdan korunarak olumlu bir esasa tamamen bağlanmasını istemektedir. İslamiyeti asırlardan beri yapıldığı gibi siyaset vası­tası olmaktan çıkarmak ve yüceltmek gereklidir.” demiştir.

Bu konuşmanın öncelikle aşağıdakilerden han­gisine ortam hazırladığı söylenebilir?


A
Cumhuriyetin ilan edilmesine
B
Hilafetin kaldırılmasına
C
Yeni bir anayasa hazırlanmasına
D
Saltanat sisteminin sonlandırılmasına
E
Osmanlı hanedanının yurt dışına çıkarılmasına

Mustafa Kemal siyasal partilerin kurulmasınadestek vererek;

I. Demokratik rejimi tam anlamıyla uygulamak,

II. Hükümetin denetlenmesini sağlamak,

III. Farkh fikirlerin mecliste temsil edilmesine ola­nak tanımak

amaçlarından hangilerini gerçekleştirmeye ça­lışmıştır?


A
Yalnız II
B
Yalnız III
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III

Türkiye Cumhuriyeti’nde;

I. Türkçe’nin resmi dil olarak kabul edilmesi,

II. Türk tarihinin araştırılmasına önem verilmesi,

III. Türk dilinin yabancı dillerin etkisinden kurtarıl­ması

gelişmelerinden hangilerinin, milliyetçilik ilke­si ile ilgili olduğu savunulabilir?


A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve II
D
I, II ve III
E
II ve III

1924'te çıkarılan bir kanunla, yurt içinde bulunan yabancı okullar Türk yasalarına göre Türk müfet­tişleri tarafından denetlenecekti. Bazı batılı dev­letler ve yabancı elçilikler bu uygulamadan mem­nun olmamışlar ve duruma müdahale etmeye kalk­mışlar; ancak Türkiye bu konuda kesinlikle taviz vermemiştir.

Bu bilgilere göre;

I. Türkiye egemenlik haklarını korumuştur.

II. Azınlık meselesi sona ermiştir.

III. Yabancı okullara ayrıcalık tanınmıştır.

yargılarından hangileri söylenebilir?


A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
II ve III

Atatürk 1935 yılında yaptığı bir konuşmasında, “Savaşın ağırlığını gözönüne alamayan bazı sa­mimiyetten yoksun önderler, saldırıların aracı ol­muşlardır. Denetimleri altındaki uluslara, ulusçu­luğu ve geleneği yanlış bir biçimde göstererek ve kötüye kullanarak onları aldatmışlardır.” demiştir.

Atatürk’ün bu sözüne dayanarak;

I. Bazı devletlerin politikalarını eleştirmiştir.

II. İkinci Dünya Savaşı’na gerekirse katılacağını bildirmiştir.

III. Milliyetçiliğe karşı olduğunu belirtmiştir.

yargılarından hangilerine ulaşılamaz?


A
Yalnız I
B
I ve III
C
I ve II
D
Yalnız III
E
II ve III

27 Ağustos 1928’de Amerika Birleşik Devletle­ri ite birlikte dokuz Avrupa devleti imzaladıkla­Kellogg Paktı’ nda “savaşı milli politikalarına alet etmeyeceklerine, anlaşmazlıkların çözümü için savaş yoluna gitmeyeceklerine, bütün anlaş­mazlıklar için daima barışçı vasıtaları kullanacak­larına” söz vermişlerdir.

Pakta katılan devletlerin bu tutumu;

I. Dünya barışına önem verilmiştir.

II. Savaşın amaç değil, bir araç olduğuna inanıl­mıştır.

III. Başka ulusların haklarına saygılı olunacağı kabul edilmiştir.

yargılarından hangileriyle açıklanabilir?


A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I, II ve III
D
I ve III
E
II ve III

Türkiye’nin 23 Şubat 1945’te Almanya’ya sa­vaş ilan etmesinin aşağıdakilerden hangisini öncelikle hızlandırdığı söylenebilir?


A
Türkiye’nin Birleşmiş Milletler’e üye olmasını
B
Türkiye’de iktidar değişikliğinin yaşanmasını
C
Almanya’nın savaştan çekilmesini
D
Savaşın geniş bir alana yayılmasını
E
ABD’nin savaşa girmesini

19 Mart 1945’te Sovyet Rusya, 1925 tarihli Türk Sovyet tarafsızlık ve saldırmazlık paktını feshet­miş, 7 Haziran 1945’te de Türk hükümetine ver­dikleri notada Kars ve Ardahan’ın Rusya’ya terki ile Boğazlarda Sovyetlere üs verilmesini istemiş­lerdir.

Buna göre, Sovyet Rusya’nın;

I. Türkiye’ye karşı izlediği politikasında değişik­liğe gittiği,

II. Türkiye’yi kendi rejimi içine almaya çalıştığı,

III. Türkiye’ye karşı sömürgecilik emellerini açığa vurduğu

durumlarından hangilerine yöneldiği söylene­bilir?


A
Yalnız I
B
I ve III
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III