KPSS Tarih 3. Deneme Sınavı Çöz

Süre:

İlk Türk devletleri hakkındaki aşağıdaki kavram ve anlam eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?


A
Boy - Urugların bir araya gelmesiyle oluşan kabile
B
Kurultay - Ülke sorunlarının görüşüldüğü danışma meclisi
C
Kut - Tanrının verdiğine inanılan yönetim yetkisi
D
II - Devletin, hâkimiyet alanı olarak tanımlanan, vatan
E
Budun -Millet

Selçuklu şehzadelerinin yetişmesine bilgi ve tecrübeleriyle yardımcı olan, bazen onları hükümdar olmaları için kışkırtarak bölücü faaliyetlerde de bulunabilen görevli aşağıdakilerden hangisidir?


A
Lala
B
İnal
C
Atabey
D
Hacip
E
Melik

Anadolu’ya Türk akınları Avrupa Hunları ve Sabarlar tarafından gerçekleştirilmişse de bu akınlar yerleşme amaçlı olmamıştır.

Anadolu’nun Türkleşme sürecini hızlandıran gelişmeler arasında;

I. Yabgulular Meselesi,

II. Malazgirt Savaşı,

III. Pasinler Savaşı

durumlarından hangileri yer alır?


A
Yalnız II
B
Yalnız III
C
I ve II
D
I ve III
E
I, II ve III

Osmanlı Devleti’nin Rumeli ve Balkanlarda kalıcı hâle gelmesini sağlayan savaşlar arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?


A
Sırpsındığı
B
Nlğbolu
C
I. Kosova
D
Otlukbeli
E
Sazlıdere

Osmanlı Devleti’nde tımar topraklarının; mülkü devletin, kullanım hakkı köylünün, idaresi sipahinindir.

“Tımar Sistemi”nin uygulanmasının sağladığı faydalar arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?


A
Devlet görevlilerinin maaşlarının ödenmesi
B
Saray ordusunun mali giderlerinin karşılanması
C
Yerleşik hayatın özendirilmesi
D
Devlet adına asker yetiştirilmesi
E
Bayındırlık faaliyetlerinin artması

Moğolca; silah, zırh anlamına gelen bir kelimeden türetilen, tımar topraklarının geliri ile yetiştirilen zırhlı, teçhizattı askere verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?


A
Cebelü
B
Derbentçiler
C
Azep
D
Müsellem
E
Sipahi

Osmanlı Devletl’nde ilim ve kültüre önem vermiş başkenti ve sarayı bilimsel eserlerin toplandığı bir alan haline getirmeye çalışmıştır.

Osmanlı Devleti’nde ilk saray kütüphanesini kuran hükümdar aşağıdakilerden hangisidir?


A
Orhan Gazi
B
I. Murat
C
Çelebi Mehmet
D
II. Murat
E
II. Mehmet (Fatih)

Fatih Sultan Mehmet, aşağıdaki şehirlerden hangisinin alınması hâlinde “Kızılelma”ya ulaşacağına inanmıştır?


A
Roma
B
Otranto
C
Belgrat
D
Viyana
E
Budin

Osmanlı padişahının, Habsburg hanedanı hükümdannı “sezar” olarak tanıması ve mütekabiliyet ilişkisini kabul etmesi

Avusturya’nın yeni harp teknolojisini kullanması neticesinde imzalanması

Yukarıdaki özellikler aşağıdaki antlaşmalardan hangisine aittir?


A
İstanbul
B
Vasvar
C
Zitvatorok
D
Belgrat
E
Ziştovi

Karadeniz, XVIII. yüzyılın son çeyreğine kadar küçük istisnalar dışında yabancı devletlerin gemilerine kapalı bir Türk gölü olmuştur.

Aşağıdaki antlaşmalardan hangisi ile Karadeniz’in Türk gölü olma özelliği kesin olarak sona ermiştir?


A
Prut
B
Karlofça
C
Edirne
D
Yaş
E
Küçük Kaynarca

Osmanlı Devleti’nde ekonominin kötüye gittiğini;

I. sikke tashihi,

II. sikke tağşişi,

III. moratoryum

uygulamalarından hangileri gösterir?


A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I ve III
E
I, II ve III

Osmanlı Devleti’nin Batı etkisinde yaptığı ilk camiinin adı aşağıdakilerden hangisidir?


A
Nusretiye Camii
B
Aksaray Camii
C
Ortaköy Camii
D
Nuru Osmaniye Camii
E
Sultan Ahmet Camii

Mondros Ateşkesi sonrasında işgallere karşı kurulan bağımsızlıkçı, milis, düzensiz silahlı örgütlere “Kuvvayımillîye" denir.

Kuvayımillîye hareketi liderleri ve mücadele ettiği yerler hakkındaki aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?


A
Çerkeş Ethem - Manisa
B
İpsiz Recep - Rize
C
Şahin Bey - Urfa
D
Sütçü İmam - Maraş
E
Yörük Ali Efe - Aydın

Batı Anadolu’da bağımsızlıkçı unsurlar arasında uyum ve eşgüdüm sağlamak,

Yunan işgalini sonlandırmak için ihtiyaç hâlinde İtilaf Devletleri ile işbirliği yapmak,

Bağımsızlıkçı hareketi özel bir idare ile yönetmek

kararları aşağıdaki kongrelerden hangisinde alınmıştır?


A
Erzurum Kongresi
B
Sivas Kongresi
C
Nazilli Kongresi
D
Alaşehir Kongresi
E
Lüleburgaz Kongresi

I. TBMM , millî iradeye dayanan ulusal bağımsızlık hareketini yönetir bir kuruldur.

Aşağıdakilerden hangisi I. TBMM’nin özelliklerinden değildir?


A
Kurucu
B
Demokratik
C
Laik
D
Halkçı
E
İnkılapçı

I. M oskova Antlaşması

II. Ankara Antlaşması

III. Gümrü Antlaşması

Milli Mücadele Dönemıy’le ilgili yukandaki antlaşmaların kronolojisi aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir?


A
I, II, III
B
II, I , III
C
II, III, I
D
III, l , II
E
III, II, I

Sakarya Savaşı, Mustafa Kemal tarafından “Melham e-i Kübra” olarak tanımlanmıştır. “Subay Harbi” olarak da bilinir.

Aşağıdakilerden hangisi Sakarya Savaşı’nın sonuçlarından değildir?


A
Mustafa Kemal’e “ Başkomutanlık” unvanının verilmesi
B
Ukrayna Dostluk Sözleşmesi’nin yapılması
C
Ankara Antlaşm asının yapılması
D
Paris Mukarreratı’nın yapılması
E
Kars Antlaşm asının yapılması

İtilaf D evletleri’nin, Lozan Barış Görüşmeleri’ne TBMM ’nin dışında İstanbul Hükümetini de çağırması aşağıdaki gelişmelerden hangisine sebep olmuştur?


A
Cumhuriyet’in ilanına
B
Saltanatın kaldınlmasına
C
Halifeliğin kaldırılmasına
D
Meclis hükümeti sisteminin uygulanmasına
E
1924 Teşkilât-ı Esasiyesi’nin kabulüne

Lozan Antlaşmasında müzakere edilen aşağıdaki konulardan hangisi Türkiye’nin beklentisine uygun çözülmemiştir?


A
Musul
B
Kapitülasyonlar
C
Azınlıklar
D
Osmanlı Borçları
E
Savaş Tazminatı

Atatürk Dönemi’nde Türkiye’nin üye olduğu uluslararası kuruluşlar arasında aşağıdakilerden hangisi bulunur?


A
Küçük Antant
B
Locarno Paktı
C
Nyon Konferansı
D
Rapollo Antlaşması
E
Racconigi Antlaşması

Atatürk Dönemi’nde;

I. Abdülhalik Renda,

II. Kâzım Özalp,

III. Fethi Okyar

kişilerinden hangileri TBMM başkanlığı yapmıştır?


A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I ve III
E
I, II ve III

Yeni Türk harflerinin kabulü;

I. milliyetçilik,

II. laiklik,

III. halkçılık

ilkelerinden hangileriyle uygunluk gösterir?


A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I ve III
E
I, II ve III

Mücahit Öğretmen, yukarıdaki görseli akıllı tahtaya yansıtmıştır. Öğrencilere: “Karikatürde eleştiri konusu olan unsur, aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisi ile daha çok ortadan kaldınlabilir?” sorusunu sormuştur.

Sınıftaki öğrenciler aşağıdaki cevaplardan hangisini vermeleri hâlinde soruyu doğru olarak cevaplamış olurlar?


A
Laiklik
B
Halkçılık
C
Cumhuriyetçilik
D
Devletçilik
E
Milliyetçilik

Atatürk Dönemi’nde halkın eğitim ve kültür seviyesini yükseltmek amacıyla açılan kurumlar arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?


A
Halkevleri
B
Millet Mektepleri
C
Türk Ocakları
D
Eğitmen Kurslan
E
Köy Eğitim Yurtlan

1929 Ekonomik Buhranı, “Kara Perşembe” olarak da adlandırılan New York Borsası’nın çökmesi ile başlamıştır. Buhran hızlı bir şekilde dünyayı da içine alan krize dönüşmüştür.

Aşağıdaki devletlerden hangisi “ Nev Deal Politikası” ile 1929 Ekonomik Buhram’ndan çıkmaya çalışmıştır?


A
ABD
B
İngiltere
C
Fransa
D
Almanya
E
SSCB

II. Dünya Savaşı’na katılan devletler “Mihver” ve “ Müttefik” devletler şeklinde sınıflanmıştır.

Aşağıdaki devlet adamlarından hangisi, II. Dünya Savaşı’na katılan devlet liderlerinden değildir?


A
Chamberlain
B
Joseph Stalin
C
Franklin Roosevelt
D
Adolf Hitler
E
Mutsuhito

Adalet Partisinin başkanlarından olup, 12 Mart Muhtırası ve 12 Eylül Darbesi ile iktidardan indirilmiş Türkiye Cumhuriyeti siyaset adamı aşağıdakilerden hangisidir?


A
Turgut Özal
B
Ragıp Gümüşpala
C
Süleyman Demirel
D
Bülent Ecevit
E
Necmettin Erbakan