KPSS Tarih 4. Deneme Sınavı Çöz

Süre:

Türk devletleri ve bu devletlerin kabul ettiği inançlarla ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?


A
Türk devleti Hazarlar Kabul ettiği inanç Musevilik
B
Türk devleti Kumanlar Kabul ettiği inanç Hristiyanlık
C
Türk devleti Uygurlar Kabul ettiği inanç Budizm
D
Türk devleti Peçenekler Kabul ettiği inanç İslamiyet
E
Türk devleti Tuna Bulgarları Kabul ettiği inanç Hristiyanlık

Türk - İslam devletlerinin yaptırdığı hastaneler aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılmamıştır?


A
Darüşşifa
B
Darülafiye
C
Darüssıhha
D
Bimaristan
E
İmarethane

Türkiye Selçuklularının Yükselme Dönemi'nde Alanya, Antalya, Suğdak ve Sinop gibi liman şehirleri fethedilmiştir. Ele geçirilen yerlere yerli ve yabancı tüccarlar yerleştirilmiştir.

Türkiye Selçuklularının bu politikası;

I. Anadolu’nun uluslararası ticaret merkezi hâline dönüşmesi,

II. Türkiye Selçuklu gelirlerinin artış göstermesi,

III. Selçuklu egemenlik anlayışının değişmesi

sonuçlarından hangilerine ortam hazırlamıştır?


A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I ve III
E
I, II ve III

Osmanlı Devleti’nde II.Mehmet Dönemi’nde aşağıdaki devletlerden hangisine İstanbul’da elçi bulundurma hakkı tanınmıştır?


A
Fransa
B
Venedik
C
Akkoyunlular
D
İngiltere
E
Lehistan

XVII. yüzyılda Yeniçeri Ocağının yozlaşmasında;

I. devşirme usul ve kanunlarının değişime uğraması,

II. Anadolu'da Celâli Ayaklanmalarının çıkması,

III. ulema sınıfı arasında çekişmelerin yaşanması

durumlarından hangileri etkili olmuştur?


A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III

Aşağıdakilerden hangisi İstanbul’un yönetiminden sorumlu görevlilerden birisi değildir?


A
Mimarbaşı
B
Taht kadısı
C
Şehremini
D
Sancakbeyi
E
Yeniçeri ağası

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devletinde eğitim ve Öğretim alanında kullanılan kavramlardan birisi değildir?


A
Müderris
B
İcazetname
C
Darü'l Hendese
D
Mütesellim
E
Softa

• Önceki padişahların halkın ve bürokrasinin desteğini alamadığı için başarılı olamadığını söylemiştir.

• Islahatların planlanmasıyla ilgili layihalar (raporlar) yazdırmıştır.

• Birden fazla alanda köklü ıslahatlar yapan ilk Osmanlı padişahıdır.

Özellikleri açıklanan Osmanlı padişahı aşağıdakilerden hangisidir?


A
II. Mahmut
B
III. Selim
C
I. Abdülhamit
D
I. Ahmet
E
IV. Murat

Osmanlı Devleti’yle ilgili olarak aşağıda verilen ıslahatçı ve yaptığı ıslahat eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?


A
Islahatçı II. Mahmut Islahat Mekteb-i Harbiyenin açılması
B
Islahatçı Abdülaziz Islahat Nizamiye Mahkemelerinin kurulması
C
Islahatçı Abdülmecit Islahat Tanzimat Fermanı’nın ilan edilmesi
D
Islahatçı II. Abdülhamit Islahat Kanunuesasi'nin ilan edilmesi
E
Islahatçı Abdülaziz Islahat İlk kâğıt paranın bastırılması

1877 - 1878 Osmanlı - Rus Savaşı’nın Osmanlı Devleti’nin aleyhine sonuçlanmasından sonra taraflar arasında Ayastefanos Antlaşması imzalanmıştır. Fakat bu antlaşma yürürlüğe girmemiş ve Berlin’de yeni bir antlaşma yapılmıştır.

Ayastefanos Antlaşması yerine Berlin Antlaşması’nın imzalanmasında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu savunulabilir?


A
Kanunuesasi ile azınlıkların Mebusan Meclisine katılması
B
Osmanlı Devleti’nin Islahat Fermanfnı yürürlüğe koyması
C
Berlin Antlaşması'na birden fazla Avrupalı devletin katılması
D
Ayastefanos Antlaşması ile Büyük Bulgar Krallığının kurulacak olması
E
Ermenilerin Doğu Anadolu’da isyan faaliyetlerine başlaması

• Arnavutların Balkan Savaşları sırasında bağımsızlıklarını ilan etmesi

• Birinci Dünya Savaşı’nda Müslüman Arapların İngilizlerle ittifak kurması

Verilen gelişmeler, Osmanlı Devleti’ni çöküntüden kurtarmak için ortaya atılan aşağıdaki düşünce akımlarından hangisinin iflas etmesine neden olmuştur?


A
Türkçülük
B
Milliyetçilik
C
Batıcılık
D
Ümmetçilik
E
Adem-i Merkeziyetçilik

• İstanbul’daki Bekir Ağa Bölüğüne saldırı düzenleyerek burada tutuklu bulunan o vatanseverlerin Anadolu’ya ulaşmalarını sağlamıştır.

• Gebze’de bulunan Kuvayımilliye gruplarının komutanlığını yürütmüştür.

Özellikleri verilen Millî Mücadele kahramanı  aşağıdakilerden hangisidir?


A
Yahya Kaptan
B
Yörük Ali Efe
C
Şahin Bey
D
Çerkez Ethem
E
Hacim Muhittin Bey

Mustafa Kemal aşağıdaki gelişmelerin hangisinden sonra ordudaki görevlerinden ve mesleğinden istifa etmiştir?


A
Havza Genelgesi
B
Erzurum Kongresi
C
Sivas Kongresi
D
Amasya Genelgesi
E
TBMM’nin açılması

Sivas Kongresi nde;

I. manda ve himaye,

II. cemiyetlerin birleştirilmesi,

III. kongre başkanlığı

konularından hangileri tartışma konusu olmamıştır?


A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III

16 Mart 1920’de İtilaf Devletleri donanmalarına bağlı askerler İstanbul’u işgal ettiklerinde ilk olarak aşağıdaki hedeflerden hangisine yönelmişlerdir?


A
Şehzadebaşı Karakolu
B
Harbiye Nazırlığı
C
Dolmabahçe Sarayı
D
Selimiye Kışlası
E
Sadrazamlık Konağı

Büyük Taarruz’la birlikte Batı Anadolu’daki şehirler Yunan işgalinden bir bir kurtarılmış ve Batı Cephesi muharebeleri sona ermiştir.

Buna göre, aşağıdaki şehirlerden hangisi diğerlerinden daha sonra kurtarılmıştır?


A
Uşak
B
Bursa
C
Kütahya
D
Manisa
E
İzmir

Mîllî Mücadele’nin zaferle sona ermesi ve Mudanya Ateşkesi’nin imzalanması sonrasında TBMM Hükümeti barış görüşmelerinin aşağıdaki şehirlerden hangisinde yapılmasını talep etmiştir?


A
İzmir
B
Lozan
C
Ankara
D
Paris
E
Londra

Şeyh Sait Ayaklanması ilk olarak aşağıdaki yerleşim yerlerinden hangisinde başlamıştır?


A
Harput
B
Erzincan
C
Ergani
D
Mardin
E
Muş

Şapka Kanunu'nun çıkarılmasından hemen önce Mustafa Kemal aşağıdaki şehirlerden hangisinde yaptığı konuşmada modern kıyafetlerden bahsetmiştir?


A
İstanbul
B
Samsun
C
Kastamonu
D
Bursa
E
İzmir

Atatürk Dönemi’nde Türk kadını;

I. mirastan eşit pay alma,

II. muhtarlık seçimlerine katılma,

III. istediği meslekte çalışma

haklarından hangilerini Cumhuriyetin ilanından sonra elde etmiştir?


A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I ve III
E
I, II ve III

Yeni Türk Devleti’nin ekonomik bağımsızlığının sağlanması adına;

I. Kabotaj Kanunu’nun çıkarılması,

II. kapitülasyonların kaldırılması,

III. yabancı işletmelerin millileştirilmesi

faaliyetlerinden hangileri yürütülmüştür?


A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I ve III
E
I, II ve III

Atatürk ilkeleri ve bu ilkelerin temel açıklamalarıyla ilgili olarak aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?


A
Atatürk ilkeleri Milliyetçilik Temel açıklamaları Her alanda tam bağımsızlığın sağlanması
B
Atatürk ilkeleri Halkçılık Temel açıklamaları Yasaların akla ve mantığa göre hazırlanması
C
Atatürk ilkeleri Laiklik Temel açıklamaları Devlet işlerinin din işlerinden ayrılması
D
Atatürk ilkeleri Devletçilik Temel açıklamaları Kısa zamanda ekonomik refah seviyesinin artırılması
E
Atatürk ilkeleri Cumhuriyetçilik Temel açıklamaları Herkesin eşit şekilde siyasal yetkilere kavuşması

“Her fert istediğini düşünmek, istediğine inanmak, kendine mahsus siyasi bir fikre malik olmak, seçtiği dinin icaplarını yapmak veya yapmamak hak ve hürriyetlerine sahiptir.”

Mustafa Kemal Atatürk’ün bu sözüne dayanarak;

I. laiklik,

II. din ve vicdan özgürlüğü,

III. ulusçuluk

ilkelerinden hangilerine vurgu yapıldığı söylenebilir?


A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I ve III
E
I, II ve III

Türkiye Cumhuriyeti’ne katılmadan önce

Hatay yöresinde;

I. Bağımsız İskenderun Hükümeti,

II. Kuzey Suriye Hükümeti,

III. Hatay Cumhuriyeti

siyasi yapılarından hangileri kurulmuştur?


A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve III
D
II ve III
E
I, II ve III

''Büyük Buhran’’ olarak bilinen 1929 Dünya Ekonomik Krizi’nin çıkmasında aşağıdaki borsalardan hangisinin çökmesi etkili olmuştur?


A
Londra
B
Paris
C
Tokyo
D
New York
E
Roma

ABD’nin yayınladığı Truman Doktrini çerçevesinde;

I. Yunanistan,

II. Portekiz,

III. Türkiye

devletlerinden hangilerine askeri ve ekonomik alanda yardım edilmiştir?


A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
II ve III

İran’da gerçekleşen İslam Devrimi’yle birlikte yönetimden uzaklaştırılan İran Şahı aşağıdaki lerden hangisidir?


A
Hüsnü Mübarek
B
Nehru
C
Cemal Abdülnasr
D
Nursultan Nazarbayev
E
Rıza Pehlev