KPSS Tarih 5. Deneme Sınavı Çöz

Süre:

Türkler'in Orta Asya'dan göç etmelerinde;

I. Ticaret kolonileri kurmak

II. Cihan hakimiyeti anlayışı

III. Boylar arası mücadele

durumlarından hangileri etkili olmuştur?


A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve III
D
II ve III
E
I. II ve III

ilk Türk devletlerinde özellikle Uygur döneminde vergi tahsilatı yapmakla sorumlu görevli aşağıdakilerden hangisidir?


A
Alpagu
B
Otaci
C
İmga
D
Ayuki
E
Ayguci

- "Alparslan ve Melikşah dönemlerinde vezirlik yaptım. Bağdat ta medrese kurdum. İlk atabey ünvanı bana verilmiştir. Selçuklularda ilk kez ikta sistemini uyguladım."

Biyografisi verilen Selçuklu devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir?


A
Sadettin Köpek
B
Nizam'ul Mülk
C
Amid ul Mülk
D
Kavurd
E
Sebuk Tegın

Türk tarihinde ikinci Beylikler Dönemi'nin başlamasında etkili olan gelişme aşağıdakilerden hangisidir?


A
Büyük Selçukluların yıkılması
B
Malazgirt Savaşı’nın kazanılması
C
Anadolu Selçukluların kurulması
D
Miryakefalon Savaşı nın kazanılması
E
Kösedağ Savaşı nın kaybedilmesi

Osmanlı imparatorluğu'nun çok geniş bir coğrafyada uzun süre egemenlik kurmuş olması

I. Jeopolitik döneminin artması

II. Farklı etnik kökende birçok insanı barındırması

III. Merkeziyetçi anlayışı benimsemesi

özelliklerinden hangilerine sahip olmasında etkili olmuştur?


A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
I. II ve III

I. Mehmet döneminde İtalya'nın fethine üs oluşturmak amacı ile aşağıdaki bölgelerden hangisi kuşatılmıştır?


A
Cezayir
B
Sakız
C
Kırım
D
Otronto
E
Malta

OsmanlIlar ın tarihi sürecinde bir çok taht kavgasının yaşandığı görülmektedir.

Yaşanan bu taht rekabetinin aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığı söylenemez?


A
Yönetim şeklinin değiştirilmesi
B
Yabancı devletlerin Osmanlı'nın iç işlenne karışması
C
Verasette düzenlemeler yapılması
D
Güçlü olanın tahta çıkması
E
Devlet otoristesinin zayıflaması

Osmanlı devletinde yaşayan gayr-ı müslim toplulukların din ya da mezhep esasına göre örgütlenip yönetilmesi biçimine "millet sistemi" denilmektedir.

Millet sisteminin:

I. Azınlıkların milli kimliğini koruması

II. Din ve mezhep değiştirmenin devlet tarafından yasaklanması

III. Avarız vergisinden müslüman olmayan toplumların muaf tutulması

durumlarından hangilerine neden olduğu savunulabilir?


A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I ve III

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı ordusundaki akıncı birliğinin görevlerinden biridir?


A
Ordunun geçeceği yolları açmak, köprüleri onarmak
B
Askerlerin su ihtiyacını karşılamak
C
Kuşatılan kalelere tünel kazmak
D
Sefer sırasında ganimeti korumak
E
Düşman ordularına saldırmak ve orduya keşif hizmetinde bulunmak

Osmanlı devletinde toprak kayıplarının artması askeri alandaki ıslahatları kaçınılmaz hale getirmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi askeri ıslahatlar sonucunda ortaya çıkan bir kuruluş değildir?


A
Mansure Hazînesi
B
Sekban- 1 Redid
C
Nizam-ı Cedid
D
Yaya-müsellem
E
Eşkinci Ocağı

II. Mahmut Döneminde; esnaf, vergi ve göçlerin denetimini sağlamak amaçlı aşağıdaki birimlerden hangisi oluşturulmuştur?


A
Mekteb-i Harbiye
B
Nafia Nezareti
C
İhtisab Nezareti
D
Bab-ı Meşihat Dairesi
E
Teaküd Sandığı

“Sarıklı İhtilalci" olarak bilinen ve 1878 Çırağan Baskını olayının yaşanmasında etkin rol oynayan fikir insanı aşağıdakilerden hangisidir?


A
Prens Sabahattin
B
Ali Suavi
C
Nazım Hikmet
D
Ziya Gökalp
E
Mithat Paşa

Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı padişahının halife ünvanı ile yayımladığı cihat fermanına bazı Arap idareciler ve kesimler uymamıştır.

Bu bilgiden hareketle;

I. Milliyetçilik akımının Araplar üzerinde de etkili olmaya başladığı

II. Osmanlı Devleti nin İslamcılık düşüncesinden faydalanmak istediği

III. Ortadoğu cephelerinde iç sorunlar yaşanabileceği

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?


A
Yalnız II
B
I ve II
C
I ve III
D
II ve III
E
I, II ve III

Osmanlı Devleti’nin II. Balkan savaşında Midye-Enez çizgisini geçerek Edirne’yi tekrar hakimiyet altına alması aşağıdaki anlaşmalardan hangisini tanımayacağını göstermektedir?


A
Atine
B
Londra
C
Bükreş
D
Uşi
E
Racconigi

I. Bulgaristan'ın savaştan çekilmesi

II. Boğazlar bölgesinin Mondros ateşkesi ile Itılaflar'ın kontrolüne bırakılması

III. İzmir’in, Yunanistan'a vadedilmesi

durumlarında hangilerinin Osmanlı’yı paylaşım tasarılarında değişikliğe gidildiğini göstermektedir?


A
Yalnız I
B
I ve II
C
I ve III
D
II ve III
E
I. II ve III

Çanakkale Savaşlan’mn sonuçlan arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?


A
Savaşın süresinin uzaması
B
Çarlık Rusya'ya itlafların yardım götürememesi
C
Bulgaristan'ın ittifak blokuna katılması
D
Osmanlı devletinin toprak kazanması
E
Rusya'nın savaştan çekilmesi

"Genç bir öğrenci olan Tıbbiyeli Hikmet ........... yaptığı konuşmada mandanın kesin reddini istemiş ve sözleri ile Mustafa Kemal'i dennden etkilemiştir. Bağımsızlık yolunda tavız verilmeden devam edileceği karara bağlanmıştır."

Parçada verilen boşluğa aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi daha doğru olacaktır?


A
Erzurum Kongresi
B
Sivas Kongresi
C
Amasya Tamimi
D
Havza Genelgesi
E
Bilecik Görüşmeleri

Kuvay-I Milliye birliklerinin kurulmasında;

I. Osmanlı ordusunun terhis edilmesi

II. Anadolu'nun yer yer işgale uğraması

III. TBMM'ye karşı isyanların başlaması

gelişmelerden hangilerinin doğrudan etkili olduğu söylenebilir?


A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III

Mondros Ateşkesi’nin imzalanmasından sonra ittihat Terakki üyeleri mevcut partiyi feshederek aşağıdaki partilerden hangisini kurmuştur?


A
Tesanüt
B
Teceddüt
C
Ahrar
D
Hürriyet Perver Avam
E
Hürriyet İtilaf

I. TBMM'nin hem milli mücadeleye hem kendisine karşı çıkarılan ayaklanmalara karşı almış olduğu tedbirler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?


A
İstiklal mahkemelerini kurması
B
Ankara müftüsünden fetva alınması
C
Yararlı cemiyetleri birleştirmesi
D
Hiyanet-i vataniye kanunun çıkarılması
E
İstanbul Hükümetinin yaptığı işlerin geçersiz kılınması

Kazım Karabekir Paşa,

I. Moskova

II. Gümrü

III. Kars

anlaşmalarının hangilerinde diplomatik anlamda etkin rol almıştır?


A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
I. II ve III

Yem Türkiye Devleti uzun uğraşlar sonucunda Lozan'da kapitülasyonların kaldırılmasını dünya kamuoyuna kabul ettirmiştir.

Lozan'dan önce kapitülasyonların kaldırılmasını kabul eden Avrupalı devlet aşağıdakilerden hangisidir?


A
İngiltere
B
Rusya
C
Fransa
D
Almanya
E
İtalya

Türkiye Cumhuriyeti’nin 1923-1926 arasında büyük çoğunluğunun Türk olduğu vurgulayarak gerekirse halk oylaması yapılmalı tezini savunduğu bölge aşağıdakilerden hangisidir?


A
Hatay
B
Boğazlar
C
Musul
D
Kars
E
Batum

Birinci beş yıllık plan doğrultusunda açılacak olan fabrika ve işletmelerin yönetiminden sorumlu olan banka aşağıdakilerden hangisidir?


A
Sümerbank
B
Halkbankası
C
İşbankası
D
Vakıfbank
E
Etibank

ABD’nin yoğun temasları sonucu (Mekik Diplomasisi) 1978 yılında yapılan Camp David anlaşması, aşağıdaki sorunlardan hangisinin çözümlenmesi amacıyla imzalanmıştır?


A
Musul
B
Kıbrıs
C
Kardak
D
Filistin
E
Vietnam

Viktor Yuşçenko öncülğj ettiği "Turuncu Devrim" aşağıdaki ülkerin hangisinde meydana gelmiştir?


A
Gürcistan
B
Tunus
C
Kırım
D
Azerbaycan
E
Ukrayna

Türkiye Devleti’ne Türkiye Cumhuriyetlerine yol gösteren bir seher yıldızı" benzetmesinde bulunan Kırgızistan’ın ilk cumhurbaşkanı aşağıdakilerden hangisidir?


A
Ebulfeyz Elçibey
B
Askar Akayev
C
Saparmuraf Nıyazov
D
Islam Kerimov
E
Sadık Ahmet