KPSS Tarih 6. Deneme Sınavı Çöz

Süre:

Orta Asya Bozkırının idari rejimlerinde Avrupa tipinde feodalite mevcut olmadığı için aşağıdaki yerleşim tiplerinden hangisine rastlanmaz?


A
Orda
B
Bark
C
Kışlak
D
Şato
E
Balık

I. heykellerin balbal donukluğundan kurtularak hareketlendirilmesi,

II. Freskolarda insan yüzünün duyguları ifade edecek şekilde resm edilmiş olması,

III. Türk minyatür sanatının başlatılması

Yukarıdakilerden hangileri Uygur dönemi sanatın özellikleri arasındadır?


A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III

İlk Türk İslam devletlerinden olan Gazne ve Büyük Selçukluda;

I. Hassa,

II. Gılmanı saray

III. Türkmenler

gibi askeri güçlerden hangileri doğrudan sultana bağlıydılar?


A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III

Türk-İslam devletlerinde askeri ve ticari bakımdan önemli yollar ile asayişin devamlı korunması gereken yerlerde yapılan tahkimli yapılar aşağıdakilerden hangisidir?


A
Kapan
B
Ribat
C
İmaret
D
Bedesten
E
Hankah

Aşağıdakilerden hangisi “Haçlı Seferleri''nin siyasi nedenidir?


A
Türkleri Anadolu, Suriye, Filistin ve Akdeniz çevresinden çıkarmak
B
Doğu dünyasının zenginlerini ele geçirmek
C
Ortodokslar üzerinde hakimiyet kurmak
D
Kral ve soyluların ekonomik durumunu düzeltmek
E
Doğu ticaret yollarını ele geçirmek

Osmanlı Devletinde Acemi Oğlanlar Ocağı'nda askeri ve bedeni eğitim ocağı olmakla beraber zanaat eğitimi de veriliyordu.

Buna göre zanaat eğitimi görenlerin aşağıdakilerden hangisinde görevlendirildikleri savunulamaz?


A
Tüfekhane
B
Tophane
C
Humbarahane
D
Mehterhane
E
Kılıçhane

Önceleri Osmanlı saraylarında bir görevli olan aşağıdakilerden hangisi XIX. yüzyılda belediye örgütünün başına geçmiştir?


A
Şehremini
B
Kapıağası
C
Çavuşbaşı
D
Mutfak amiri
E
Teşrifatçı

Osmanlı Devlet’inde XIX. yüzyılda Fransız eğitim kurumlan model alınarak açılan eğitim kurumu aşağıdakilerden hangisidir?


A
İdadi
B
Rüştiye
C
Sultani
D
Harbiye
E
Tıbbiye

I. padişahların tahtan indirilmesi,

II. savaş kararı alınması,

III. ıslahatlar yapılması

Osmanlı Devlet’inde yukarıdakilerden hangileri içinde Şeyhülislamdan fetva istenmiştir?


A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III

Osmanlı Devleti’nde bir kişinin işyeri açması için sahip olması gereken hak aşağıdakilerden hangisidir?


A
Kapan
B
Ruhsat
C
Gedik
D
Koltukçu
E
İcazet

Klasik Dönem Osmanlı ekonomisi;

I. iaşecilik,

II. gelenekçilik,

III. fiskalizm

ilkeleri hangilerine dayandırılmıştır?


A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız I
D
I ve II
E
I, II ve III

1839-1876 arasında yaşanan ve Tanzimat Dönemi adı verilen süreçte yöneticiler;

I. Osmanlı vatandaşlığı bilincini yayma,

II. endüstrileşmeye çalışma,

III. sınırları genişletmeye çalışma

durumların hangilerine öncelik verdikleri savunulabilir?


A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III

Osmanlı İmparatorluğunu i. Dünya Savaşına sokan Enver Paşa ve dar çevresine göre Almanya’nın yanında savaşa girildiği takdirco pek çok kazanç elde edilecekti.

Aşağıdakilerden hangisinin bu kazançlardan biri olduğu savunulamaz?


A
Kapitülasyondan kurtulma
B
Duyunu Umumiyeden kurtulma
C
Balkanlarda bazı toprakları geri alma
D
Ege Denizi’nde üstünlük kurma
E
Rejimi değiştirme imkanı bulma

Mondros Ateşkes Antlaşması için;

I. Anadolu işgaline zemin hazırlaması,

II. I. Dünya Savaşı’nı Osmanlı açısından bütün sonuçlarıyla sona erdirmesi,

III. Milli Mücadeleye neden olması

nitelendirmelerin hangileri yapılabilir?


A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
I, II ve III

I. milliyetçi duygularla kurulmaları,

II. propaganda ve yayın yoluyla haklarını duyurmaya çalışmaları,

III. merkezi bir otoriteye bağlı olmaları

Yukandakilerden hangileri Milli Cemiyetlerin bir özelliği değildir?


A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III

I. İstanbul’da hükümet değişikliği yaşanması

II. Mebusan Meclisi için seçime gidilmesi

III. Amasya Görüşmelerinin yapılması

Yukarıdakilerden hangileri Sivas Kongresi’nin sonuçları arasındadır?


A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III

Ankara’nın Temsil Heyeti’nin merkezi olmasını Doğunun terkedilmesi anlamına geleceği için karşı çıkan kişi aşağıdakilerden hangisidir?


A
Rauf Bey
B
Refet Bey
C
Bekir Sami Bey
D
Kazım Karabekir Paşa
E
Ali Fuat Paşa

Aşağıdakilerden hangisi Sevr Barış Antlaşması ile ilgili doğru bir bilgi değildir?


A
I. Dünya Savaşı’nı sona erdiren antlaşmadır.
B
Yerini Lozan Barış Antlaşması’na bırakmıştır.
C
Yürürlüğe girmemiştir.
D
Osmanlı’nın imzaladığı son antlaşmadır.
E
Esasları San Remo Konferans’ında belirlenmiştir.

Kurtuluş Savaşı, Muharebeler Dönemi’nde Doğu ve Güney cephelerinin kapanmasında etkili olan antlaşmalar aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir?


A
Mudanya - Ankara
B
Batum - Gümrü
C
Brest Litovks - Ankara
D
Gümrü - Lozan
E
Sevr - Ankara

Birinci TBMM 23 Nisan 1920’de miili bağımsızlık ve milli birliğin sağlanması için meşru bir kuruluş olarak açılmıştır. Fakat büyük sorunlar ve olağanüstü tehlikelerle karşılaşılmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi bu büyük sorunlar ve tehlikelerden bîri olduğu savunulamaz?


A
Yunan saldırısının genişlemesi
B
Mecliste gruplaşmaların ortaya çıkması
C
Ayaklanmaların yaygınlaşması
D
Düzenli ordunun kurulamaması
E
Para kaynaklarının yokluğu

Aşağıdakilerden hangisi Haziran 1920’de başlayan Yunan genel saldırısının nedenlerinden biri değildir?


A
Osmanlı Hükümeti’ne Sevr Antlaşması’nı imzalattırmak
B
TBMM’nin güçlenmesini önlemek
C
Kuvayımilliye’yi yok etmek
D
Mustafa Kemal’in prestijini kırmak
E
Batı Anadolu kongrelerini ortadan kaldırmak

Türkiye Lozan Konferansı’nda genel bir silahsızlanmaya gidileceği umuduyla aşağıdakilerden hangisini kabul etmiştir?


A
Karaağaç’ın Türkiye’ye verilmesini
B
Irak sınırında asker çekmeyi
C
Boğazlarda askersiz bir bölge olmasını
D
Hatay’a asker sokmayacağı
E
Doğu Trakya’da sadece jandarma bulundurmayı

Atatürk;

I. laiklik,

II. devletçilik,

III. cumhuriyetçilik

ilkelerden hangilerinin siyasî parti tartışmaları dışında tutmayı istemiştir?


A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
I,II ve III

Hitler'in esas hedefinin Doğu Avrupa hakimiyeti olduğunu ayrıca onu SSCB'ye karşı kullanılabilceğini düşünen ve bu amaçla "Yatıştırma Siyaseti"ni uygulayan devlet aşağıdakilerden hangisidir?


A
Belçika
B
İngiltere
C
ABD
D
Polonya
E
İtalya

Aşağıdakilerden hangisi “Dünya Ekonomik Buhrana” karşı Türkiye’de alınan önlemlerden biri değildir?


A
Özel girişimciliğe desteğin artırılması
B
Planlı kalkınmaya girişilmesi
C
Tasarrufun teşvik edilmesi
D
Paranın denetim altına alınması
E
Dış ticaretin mal ile yapılması

Aşağıdakilerden hangisi “İki Dünya Savaşı” arasında meydana gelen ve savaşa doğrudan neden olan bir gelişme değildir?


A
Japonya’nın emperyal güç olma politikası
B
Almanya’nın “Hayat Sahası” siyaseti
C
İtalya’nın Akdeniz ve Afrika’da genişlemek istemesi
D
Sovyet Rusya’nın Avrupa’da etkin olma siyaseti
E
Totaliter rejimlerin kurulmuş olması

ABD’nin 1947’de Türkiye ve Yunanistan’a aynı zamanda silah yardımı yapması aşağıdakilerden hangisinin başlangıcı sayılmıştır?


A
Kıbrıs sorunu
B
Kıta sahanlığı sorunu
C
Yumuşama Dönemi
D
Marshall yardımları
E
Soğuk Savaş Dönemi