LGS İnkılap Tarihi 1. Deneme Sınavı Çöz

Süre:

Ailesi ile birlikte Selanik’e tatile giden Ayşegül, Atatürk’ün doğduğu evi göreceği için çok heyecanlıydı. Selanik’e gitmeden önce Atatürk'ün doğduğu tarihlerde Selanik’in nasıl bir yer olduğu ile ilgili bir kitap okumuştu.

Buna göre Ayşegül’ün okuduğu kitapta Selanik şehrinin özellikleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yer almaz?


A
Ege denizi kıyısında yer aldığı için gelişmiş bir limanı ve ticaret hayatı vardı.
B
Çeşitli dillerde gazete ve dergilerin yayınlandığı bir şehirdi.
C
Avrupa’daki gelişmelerden en az etkilenen şehirlerden biriydi.
D
Çok uluslu bir yapıya sahip olduğundan kültürel zenginliğe sahipti.

ERZURUM KONGRESİ KARARLARI

1 Kuvayımilliye’yi etkin, milli iradeyi hâkim kılmak esastır.

2 Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, bölünemez.

3 Manda ve himaye kabul edilemez.

4 Hıristiyan unsurlara, siyasi egemenliğimizi ve sosyal dengemizi bozacak ayrıcalıklar verilemez.

Yukarıdaki tabloda Erzurum Kongresi’nde alınan kararlardan bazıları verilmiştir. Verilen maddelerin hangisi "milli egemenliğin" hedeflendiğinin göstergesidir?


A
1
B
2
C
3
D
4

Mustafa Kemal’in Sofya’da iken Bulgar meclisinin toplantılarını takip etmesi hangi alanda tecrübe edinmesini sağlamıştır?


A
Askeri
B
Demokrasi
C
Kültürel
D
Hukuki

Almanya, Osmanlı Devleti'nin sahip olduğu özelliklerden dolayı kendi yanında savaşa girmesini istiyordu.

Aşağıdakilerden hangisi, Almanya’nın Osmanlı Devleti'ni kendi yanına çekmek istemesinde etkili olan Osmanlı’nın “coğrafi ve jeopolitik konumu” ile ilgili değildir?


A
Osmanlı halifesinin dini ve siyasi gücünden yararlanmak istemesi
B
İngilizlerin sömürgeleriyle olan bağlantısını kesmek istemesi
C
Geçiş yollarını kontrol altında tutarak İtilaf Devletleri’nin Rusya'ya yardım götürmesini önlemek istemesi
D
Savaşı geniş bir alana yaymak istemesi

Mondros Ateşkes Antlaşması’nın aşağıdaki maddelerinden hangisi uluslararası eşitlik ilkesine aykırıdır?


A
Çanakkale ve İstanbul Boğazları açılacak ve buradaki askeri üsler İtilaf Devletleri tarafından işgal edilecektir.
B
İtilaf Devletleri güvenliklerini tehlikede gördükleri herhangi bir stratejik noktayı işgal edebileceklerdir.
C
Osmanlı Devleti’nin elindeki bütün savaş esirleri serbest bırakılacak, buna karşılık Türk esirler İtilaf Devletleri’nin denetiminde kalacaklardır.
D
Hükümet haberleşmeleri dışındaki bütün haberleşme araçları İtilaf Devletleri’nin denetimine girecektir.
CEPHELER ÖZELLİKLERİ
1 Kafkas Cephesi Ruslara karşı açılan bu cephe Osmanlı Devleti'nin ilk taarruz cephesidir. Sarıkamış Faciası bu cephede yaşanmıştır.
2 Çanakkale Cephesi İtilaf Devletlerinin Rusya’ya yardım götürmek ve savaşı kısa sürede bitirmek amacıyla açtıkları cephedir.
3 Kanal Cephesi İngiltere'nin, sömürgeleriyle olan bağlantısını kesmek amacıyla Almanya'nın isteği üzerine açılan cephedir.
4 Irak Cephesi Petrol bölgelerini ele geçirmek için saldıran İngilizlere karşı  Kutül Amare Zaferi’nin kazanıldığı cephedir.

Yukarıdaki tabloda Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı’nda mücadele ettiği cepheler ve özellikleri verilmiştir. Buna göre hangi cephelerle ilgili verilen bilgiler doğrudur?


A
1 ve 2
B
2, 3 ve 4
C
1, 2 ve 3
D
1, 2, 3 ve 4

I. Dünya Savaşı sonunda yenilen devletlerin durumlarını belirlemek için yapılan Paris Barış Konferansı’nda Osmanlı toprakları İtilaf Devletleri tarafından paylaşılmıştır. Daha önce gizli antlaşmalarda İtalya’ya bırakılan İzmir ve çevresi İngiltere’nin istekleri doğrultusunda Yunanistan’a bırakılmıştır.

Yukarıda verilen bilgiye bakılarak:

I. İngiltere Doğu Akdeniz’de güçlü bir İtalya istememektedir.

II. İngiltere kendi çıkarları doğrultusunda hareket etmiştir.

III. İtalya, İtilaf Devletleri grubundan ayrılmıştır.

IV. İtilaf Devletleri arasında görüş ayrılığı yaşanmıştır.

yorumlarından hangileri yapılabilir?
A
I, II ve III
B
I, II ve IV
C
II, III ve IV
D
I, II, III ve IV

İtilaf Devletleri ile işbirliği yapmışlardır.

Milli mücadeleye karşı çıkmışlardır.

İşgalleri kolaylaştırmışlardır.

Bağımsız devlet kurmayı amaçlamışlardır.

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki kutularda özellikleri verilen cemiyetlerden biri olamaz?


A
Reddi İlhak Cemiyeti
B
Sulh ve Selamet-i Osmaniye Cemiyeti
C
Teali - İslam Cemiyeti
D
Etnik-i Eterya Cemiyeti

Karadeniz Bölgesi'nde Rum çetelerinin taşkınlıklarından dolayı asayiş bozulmuştu. İtilaf Devletleri Osmanlı Hükümeti’ne baskı yaparak bu bölgedeki karışıklığın giderilmesini istediler. Bunun üzerine Osmanlı Hükümeti Mustafa Kemal’i asayiş ve güvenliği sağlaması için 9.Ordu Müfettişi olarak görevlendirdi. Mustafa Kemal, 16 Mayıs’ta Bandırma adlı bir vapurla yola çıkarak 19 Mayıs 1919’da Samsun’a ulaştı.

Buna göre Osmanlı Hükümeti’nin Mustafa Kemal’i Samsun’a gönderme nedeni aşağıdakilerden hangisidir?


A
Mustafa Kemal’in Anadolu’ya geçerek Milli Mücadeleyi başlatmasını sağlamak
B
Milli cemiyetleri birleştirerek ulusal birliği gerçekleştirmek
C
Osmanlı Mebusan Meclisi’nin yeniden açılmasını sağlamak
D
İtilaf Devletleri’nin Mondros Ateşkes Antlaşması’nı bahane ederek bölgeyi işgal etmesini önlemek

Osmanlı Devleti’nin son döneminde devletin dağılmasını önlemek amacıyla pek çok fikir akımı ortaya çıkmıştır.

Aşağıdaki fikir akımlarından hangisi Kurtuluş Savaşı’nda milli birlik ve beraberliğin sağlanmasında etkili olmuş ve bütün Türkleri milli bir duygu ile birleştirerek tek bayrak altında toplamayı amaçlamıştır?


A
Batıcılık
B
Türkçülük
C
İslamcılık
D
Osmanlıcılık