LGS İnkılap Tarihi 2. Deneme Sınavı Çöz

Süre:

Osmanlı Devleti'nde;

– I. Meşrutiyeti ilân ettiren Jön - Türkler

– II. Meşrutiyeti ilân ettiren ittihat ve Terakki Cemiyeti'nin üyeleri, bu çabalarıyla devletin birçok sorununun çözülebileceğine inanmışlardır.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bu kesimlerin amaçlarından biri olamaz?


A
Milliyetçi ayaklanmaları etkisiz hale getirmek
B
Avrupa devletlerinin Osmanlı İmparatorluğu'nun iç işlerine karışmalarını önlemek
C
İmparatorluğun dağılmasını önlemek
D
Padişahın gücünü ve otoritesini arttırmak

Fransız ihtilali'nin çıkmasından bir süre sonra bazı milletler bağımsızlık ayaklanmalarına başlamışlardır.

Buna göre, bağımsız isyanlarına neden olan fikir akımı aşağıdakilerden hangisidir?


A
Milliyetçilik (Ulusçuluk)
B
Halkçılık
C
İslamcılık
D
Özgürlük

Osmanlı Devleti'ni yıkılmaktan kurtarmak için ortaya atılan fikir akımları arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?


A
Osmanlıcılık
B
Sömürgecilik
C
İslamcılık
D
Türkçülük

Mondros Mütakeresi'nden sonra İtilaf Devletleri'nin Osmanlı topraklarını işgale başlamaları üzerine Mustafa Kemal 9. ordu müfettişi olarak 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktı. 22 Haziran 1919'da Amasya'da yayımladığı genelgeyle "milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracak" ilan edip Sivas Kongresi'ni topantıya çağırdı.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?


A
Rejim değişikliğine vurgu yapılmıştır.
B
Halifeliğin kaldırılması kararlaştırılmıştır.
C
Kurtuluş Savaşı'nın ihtilal safhası başlamıştır.
D
Topyekün savaş hedeflenmiştir.

Mavri Mira, "Kara Kader" demektir. Bu cemiyet Fener Rum Patrikhanesi ve din adamları ile Yunan hükûmetinin destek ve yardımları ile kurulmuştur. Mavri Mira Cemiyeti on iki Rum cemiyetinin kendi aralarında birleşmeleri suretiyle ortaya çıkmıştır. Bu cemiyet Megoloidea hayallerini gerçekleştirmek amacıyla İnebolu'dan Muğla'ya kadar çekilen bir çizginin batısında kalan İstanbul, Batı Anadolu ve Trakya'nın Yunanistan'a katılması için gerekli zemini hazırlamayı hedefliyordu. Ayrıca Doğu Karadeniz'de Rum devleti kurmak isteyen Pontus Rum cemiyetini de desteklemişlerdir.

Verilenlere göre, aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?


A
Yunanistan, Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünün bozulması için çalışmıştır.
B
Mavri Mira Cemiyeti milliyetçi bir anlayışa sahiptir.
C
Azınlıkların kurduğu cemiyetler amacına ulaşmıştır.
D
Azınlıkların kurduğu cemiyetler arasında dayanışma mevcuttur.

Erzurum Kongresi'nde alınan "Manda ve himaye kabul edilemez." kararı ile aşağıdakilerden hangisi amaçlanmıştır?


A
İnsan hakları
B
Millî egemenlik
C
Ekonomik kalkınma
D
Tam bağımsızlık

"Türk'ün onur ve kabiliyeti çok yüksek ve büyüktür. Böyle bir ulus esir yaşamaktansa mahvolsun daha iyidir. Bunun için ya bağmsızlık ya ölüm."

Mustafa Kemal'in bu sözünün Sivas Kongresi'nde alınan;

I. manda ve himayenin reddedilmesi

II. cemiyetlerin birleştirilmesi

III. İrade-i Millîye Gazetesi'nin çıkarılması

kararlarından hangileriyle doğrudan ilişkisinin olduğu savunulabilir?


A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II

Amasya Görüşmeleri'nde kararlaştırılan seçimlerin yapılmasına, İtilâf Devletleri'nin müdahale etmediği görülmüştür.

Bu durum, İtilaf Devletleri'nin aşağıdaki hangi beklentisiyle açıklanabilir?


A
Türk halkının direnişi arttıracağı
B
Hak ve özgürlüklere saygı duymanın Anadolu Hareketini güçlendireceği
C
Demokratik iradenin kurulmasıyla amaca daha kolay ulaşabilecekleri
D
Toplanan meclis ve yeni hükümetin önerecekleri barış koşullarını kabul edeceği

Hıyanet-i Vataniye Kanunu'nun Büyük Millet Meclisinde görüldüğü  günlerdeydi. İstanbul Hükûmetinin tayin ettiği Erzurum valisi, Erzurum'a doğru yola çıkmıştı. Bu haberi alan bazı valilikler mecliste Raşit Paşa adındaki valinin yolda öldürülmesini önerdiler. Bu kanunsuz teklife Mustafa Kemal Pafla; "Ne diyorsunuz? Eşkiya gibi dağda, komiteci gibi sokakta adam mı vuracağız? Bizim devlet anlayışımızda bu yoktur. Bundan sonra bu memlekette vatandaş ancak mahkeme kararıyla cezalandırılır." şeklinde yanıt vermiştir.

Mustafa Kemal'in bu parçadaki yanıtı, hangisini savunduğuna kanıt gösterilebilir?


A
Yaşam hakkı
B
Yargının hızlandırmasını
C
Hukuka uygun iş yapılmasını
D
Mahkemelerin bağımsızlığını

Atatürk'ün aşağıdaki sözlerinden hangisi ulusal bağımsızlıkla ilgili değildir?


A
"Dünyada herşey için en hakiki yol gösterici ilimdir, fendir."
B
"Millî egemenlik öyle bir nurdur ki, onun karşısında zincirler erir, taç ve tahtlar yanar yok olur."
C
"Biz, millî sınırlarımız içinde özgür ve bağımsız yaşamaktan başka bir şey istemiyoruz."
D
"Yurt toprağı! Her şey sana feda olsun. Kutlu olan sensin. Hepimiz senin için fedaiyiz."

I. TBMM'nin aşağıdaki kararlarından hangisi "Osmanlı yönetiminin yok sayılması" anlamına gelir?


A
Geçici bir hükümet başkanı atamak doğru değildir.
B
Bir hükûmet kurulmalıdır.
C
Padişah ve halif meclisin belirleyeceği esaslara göre yerini alır.
D
TBMM'nin üstünde güç yoktur.

Balıkesir ve Alaşehir Kongreleri’nde “Ayvalık, Akhisar, Salihli ve Nazilli’nin batısından geçen çizgi üzerinde Batı Cephesi’nin oluşturulması” kararı alınmıştır.

Batı Cephesi'nin bu şekilde oluşturulmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?


A
Anadolu’nun tamamını düşman işgalinden kurtarmak
B
Batı Anadolu’da ilerleyen Yunan kuvvetlerine karşı savunma hattı oluşturma
C
Ermeni işgallerine son vermek
D
Batı Anadolu’da bağımsız bir devlet kurmak

Kurtuluş Savaşı’nda Sovyet Rusya;

– Anadolu’daki ulusal bağımsızlık hareketlerini desteklemiş

– TBMM ile Moskova Antlaşması'nı imzalamıştır.

Bu bilgiler aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?


A
Sovyet Rusya’nın TBMM’nin varlığını hukuken tanıdığının
B
İtilaf Devletleri'nin Sovyet Rusya tarafından desteklendiğinin
C
Türkiye’nin doğu sınırlarının kesin olarak çizildiğinin
D
Türkiye’nin Sovyet Rusya egemenliğine girdiğinin

Aşağıdakilerden hangisi İtilaf Devletleri'nin, Kurtuluş Savaşı’nda Türkler karşısında tutunamayan Yunan Ordusu'na zaman kazandırmaya ve bu ordunun yeniden toparlanmasını sağlamaya çalıştıklarının kanıtıdır?


A
Sakarya Savaşı’ndan sonra ateşkes önerisinde bulunmaları
B
Sivas Kongresi’ni engellemeye çalışmaları
C
Doğu Anadolu’da Ermeni Devleti kurmaya çalışmaları
D
16 Mart 1920’de İstanbul’u resmen işgal etmeleri

TBMM, Lozan Konferans›’na gönderdiği heyete verdiği emirde;

I. Kapitülasyonların kabul edilmemesini,

II. Doğu Anadolu’da Ermeni Devleti’nin kurulmasını kabul etmemelerini,

III. Ordu ve donanmaya getirilecek kısıtlamaları kabul etmemelerini istemiştir.

TBMM’nin bu tutumuyla aşağıdakilerden hangisini korumaya çalıştığı söylenebilir?


A
Yönetim şeklini
B
Azınlık haklarını
C
Bağımsızlık ve egemenlik haklarını
D
Askeri gücünü

Türkiye Cumhuriyeti'nin milli hedefleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?


A
Ülkenin bağımsızlığını korumak
B
Savaşçı bir toplum yaratmak
C
Demokrasiyi korumak
D
Cumhuriyete yönelik tehditleri önlemek

I. Aflar vergisinin kaldırılması

II. Medeni Kanun'un kabulü

III. Kadınlara seçme – seçilme hakkının verilmesi

IV. Yabancı işletmelerin millileştirilmesi

Öğretmenin tahtaya yazdığı devrim hareketlerinden hangisinin Halkçılık ilkesiyle ilgili olduğu söylenemez?


A
I
B
II
C
III
D
IV

Laiklik, devlet yönetiminde ve siyasette din kurallarına yer verilmemesi demektir. Devletin yöneticileri dini kendi çıkarları için kullanamazlar ve halkın inançlarını istismar edemezler.

Buna göre, laiklik ilkesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?


A
Din ve vicdan hürriyetini savunur.
B
Din ve mezhep kavgalarına karşıdır.
C
Dini kurumları tamamen kapatır.
D
Toplumdaki dini sömürüye engel olur.

Uygarlığın buluşlarının, fennin harikalarının dünyayı çok değiştirdiği bir dönemde, eski, köhne düşünüş biçimleriyle ve geçmişe düşkünlükle ulusal varlığı korumak imkansızdır.

Atatürk'ün bu sözleriyle aşağıdakilerden hangisinin önemini vurguladığı söylenebilir?


A
Halifeliğin
B
Devletiçiliğin
C
Saltanatın
D
Çağdaşlaşmanın

Mustafa Kemal;

– Zabıt ve Kumandan ile Hasbihal adlı askeri nitelikli bir eser yayınlamıştır.

– Nutuk, Geometri Kitabı ve Medeni Bilgiler adlı farklı eserler yazmıştır.

Bu durum Mustafa Kemal'in;

I. çok yönlülüğü,

II. vatanseverliği

III. disiplinli oluşu

gibi kişilik özelliklerinden hangileriyle açıklanbilir?


A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II