LGS İnkılap Tarihi 5. Deneme Sınavı Çöz

Süre:

Yukarıdaki haritalara bakılarak I. Balkan Savaşı'nın sonuçlarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?


A
Bulgaristan'ın sınırlarını Ege Denizi'ne kadar genişlettiği
B
Osmanlı Devleti'nin Balkanlardaki hâkimiyetini kaybettiği
C
Balkanlardaki devlet sayısında herhangi bir değişiklik olmadığı
D
Yunanistan'ın, Ege Denizi'nde Osmanlı Devleti'ne ait bazı adaları ele geçirdiği

→…………I….…………fikri, Osmanlı devletinde yaşayan bütün milletleri dil, din, ırk ve mezhep ayrımı yapmaksızın eşit muamele etmeyi ve yönetime katmayı amaçlamıştır.

→………… II…………..fikri, Osmanlı devleti içinde yaşayan Müslümanları tek bir bayrak altında toplamayı amaç edinmiştir.

→………… III …………fikri, devletin kurucu unsuru olan Türk milletinin milli değerlerini ön plana çıkarmayı amaçlar.

→ …………IV ……….fikri, devletin bütünlüğünün ve kurtuluşunun modern bilimden ve teknolojiden geçtiğini savunur

Yukarıda Osmanlı Devletinin dağılmasını önlemek amacıyla ortaya çıkan fikir akımlarının tanımları verilmiştir. Buna göre noktalı boşluklara sırasıyla hangi kavramların yazılması gerekmektedir?


A
I Batıcılık II İslamcılık III Türkçülük IV Osmanlıcılık
B
I Osmanlıcılık II İslamcılık III Türkçülük IV Batıcılık
C
I İslamcılık II Türkçülük III Osmanlıcılık IV Batıcılık
D
I Osmanlıcılık II Türkçülük III Batıcılık IV İslamcılık

Mustafa Kemal’in doğduğu ve gençliğinin ilk yıllarını geçirdiği şehir Selanik, Osmanlı Devleti'nin gelişmiş şehirlerinden birisiydi. Kültürel açıdan birçok farklı din ve milleti barındıran bir şehir özelliği taşımaktaydı. Osmanlı Devleti'nin son yıllarına gelindiğinde tüm bu güzellikler yerini maalesef milliyetçi isyanlar nedeniyle başlayan kargaşaya bırakmıştı. Mustafa Kemal, 1881 yılında bu ortamda dünyaya geldi. Selanik’te yaşanan siyasi, kültürel ve etnik zenginlik Mustafa Kemal’in karakterini oluşmasında çok önemli bir rol oynadı.

Yukarıdaki anlatımda Mustafa Kemal’in doğduğu ve ilk gençlik yıllarını geçirdiği Selanik ile ilgili hangisine değinilmemiştir?


A
Kültürel bir canlılığın görüldüğü
B
Çeşitli din ve milletlere mensup kişilerin bir arada yaşadığı
C
Milliyetçi isyanların yaşadığı
D
İletişim ve ulaşım ağının gelişmiş olduğu

Görselde verilen bilgilere göre Sivas Kongresi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?


A
Mustafa Kemal'in başkanlığında toplandığı
B
Bölgesel amaçlarla toplandığı
C
Millî birlik ve beraberliği güçlendirdiği
D
Tam bağımsızlığı amaçladığı

Ortaçağda büyük bir fakirliğin ve cehaletin pençesinde kıvranan Avrupa doğunun ticaret yolları olan ipek ve baharat yollarına muhtaç durumdaydı. Fakat 15. ve 16.yüzyıllar da yeni ticaret yolları sayesinde Avrupa ekonomik anlamda hızla gelişme imkanı buldu(I). 18. yüzyıla gelindiğinde ekonomik anlamda güçlenen Avrupa da bilim de büyük gelişmeler yaşandı ve sanat, edebiyat, siyaset gibi birçok alanda önemli eserler verildi(II). Yine aynı yüzyılda İngiltere de buhar gücünün icat edilmesiyle üretim dünya tarihinde görülmemiş oranda artmaya başladı(III).

Avrupada'ki önemli gelişmelerden bahsedilen bu parçada altı çizili cümlelerde sırasıyla hangi kavramlardan bahsedilmektedir?


A

I Sanayi İnkılabı
II Aydınlanma Çağı
III Coğrafi Keşifler

B

I Aydınlanma Çağı
II Sanayi İnkılabı
III Coğrafi Keşifler

C

I Coğrafi Keşifler
II Aydınlanma Çağı
III Sanayi İnkılabı

D

I Coğrafi Keşifler
II Aydınlanma Çağı
III Rönesans Dönemi

28 Ocak 1920 tarihinde Mebusan Meclisi’nde kabul edilen Misak-ı Milli kararlarından bazıları şunlardır;

-Milli ve ekonomik gelişmemizi engelleyen siyasi, adli ve mali sınırlamalar kaldırılmalıdır.

-Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalandığı sırada işgal edilmemiş Türk topraklarının tümü, ayrılmaz bir bütündür.

-Kendi istekleri ile anavatana katılmış olan Kars, Ardahan ve Batum’da gerekirse tekrar halk oylamasına başvurulabilir.

Yukarıdaki Misak-ı Milli kararları dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisi dışarıda kalır?


A
Ekonomik Bağımsızlık
B
Milli İrade
C
Milli Sınırlar
D
Uluslararası Eşitlik

blank

Yukarıda Başkomutan Mustafa Kemal Paşa'nın yayımladığı Tekalif-i Millîye Emirlerinden bazıları verilmiştir.

Buna göre Tekalif-i Millîye Emirleri ile aşağıdakilerden hangisi amaçlanmamıştır?


A
Ordu ile halk arasındaki dayanışmayı artırmak
B
Ordunun ihtiyaçlarını halktan karşılamak
C
Ekonomik kalkınmayı sağlamak
D
Millî birlik ve beraberliği güçlendirmek

Öğretmen: Kuva-yı Milliye birliklerinin düşmanın ilerleyişinin yavaşlatılmasında büyük katkıları olmasına rağmen nadiren de olsa ortaya çıkan bazı disiplinsiz hareketler, halktan zorla yiyecek ve malzeme toplanması gibi olumsuzluklar yüzünden, halkın tepkisini çektikleri durumlar da ortaya çıkmıştır.

Sosyal Bilgiler Öğretmeni yukarıda hangi kurumun önemini anlatmak amacıyla bu örneği vermiştir?


A
Yeni bir hükümet
B
Düzenli Ordu
C
Mebusan Meclisi
D
Temsil Heyeti

blank

Yukarıdakilerden hangileri Türk milletinin bağımsız ve özgür yaşamaya verdiği önemi gösteren sözlerdendir?


A
I, II ve III
B
I, III ve IV
C
II, III ve IV
D
I, II, III ve IV

TBMM ile Ermenistan arasında yapılan Gümrü Antlaşması’na (3 Aralık 1920) göre;

Ermenistan bugünkü Doğu Anadolu sınırlarımızı tanıyacak,

Ermenistan Sevr ile kendisine verilen topraklardan vazgeçecek,

Kars ve Sarıkamış çevresi Türkiye’ye bırakılacaktır.

Buna göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?


A
Ermenistan, Yeni Türk Devleti’ni tanımıştır.
B
Ermenistan sınırımızda güvenlik sağlanmıştır.
C
Ermenistan ile TBMM arasındaki diplomatik ilişkiler kesilmiştir.
D
Ermenistan, Sevr Antlaşması’nın geçersizliğini kabul etmiştir.