LGS İnkılap Tarihi 6. Deneme Sınavı Çöz

Süre:

“Kumandanım Galiçya Ne Yana Düşer”

“…. 1916 Temmuzun 21. Günü güneş ufuktan yükselirken trenimiz istasyondan hareket etti. Ne bir yolcu edenimiz ne de bir mendil sallayanımız var. Mahzun değil fakat düşünceli olarak istasyonu terk ediyoruz. Kim bilir kaç kişi şu ismini bile yeni duyduğumuz Galiçya’dan tekrar ana yurduna dönecek, buraları görecekti. Kara tren bütün sürati ile bizi bilmediğimiz meçhul diyarlara doğru çekip götürüyordu. Bir iki saat sonra Bulgar hududuna geldik. Meriç’i geçtik, ecnebi topraklarına ayak bastık. Balkan Harpleri'nin acısı henüz geçmemişti. Ne Bulgarlar bize ne biz Bulgarlar'a dost gözüyle bakamıyorduk. Ama müttefikimiz oldukları için iaşemizi temin ediyorlardı.”

21 Temmuz 1916

Mehmet Şevki Yazman

Türk askerinin Galiçya’ya gelmesi Alman ve Avusturya basınında geniş yer almıştır. Türk askerinin Çanakkale’de gösterdiği üstün kahramanlık ve başarıyı Galiçya’da da göstereceğine dair Türk askerlerinden övgüyle bahsedilmiştir.

Verilen metne göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır?


A
Osmanlı askerleri toprakları dışında savaşa gitmiştir.
B
Osmanlı Devleti Almanya ve Avusturya- Macaristan'la ittifak halindedir.
C
Osmanlı Devleti kaybettiği Balkan topraklarını geri almak istemektedir.
D
Türk askerlerinin Çanakkale Zaferi müttefiklerimiz tarafından bilinmektedir.

Mustafa Kemal’in idadi yıllarını geçirdiği Manastır,Osmanlı Devleti’nin Makedonya’daki stratejik öneme sahip askerî merkezlerinden biriydi. Mustafa Kemal, “Bana yeni bir ufuk açtı.” dediği Tarih Öğretmeni Mehmet Tevfik Bey’i Manastır Askerî İdadisinde okurken tanıdı. Vatan şairi Namık Kemal’in, Türkçülük akımının öncülerinden Mehmet Emin Yurdakul’un şiirlerini ve Aydınlanma Çağı düşünürlerinin eserlerini Manastır’daki öğrencilik yıllarında okudu. Böylece bir yandan Türk tarihi ve kültürü ile beslenirken diğer yandan akıl ve bilime dayalı düşünce sistemini kavradı. İleride Atatürkçü düşüncenin temelini oluşturacak olan ilke ve fikirlerini de yine aynı yıllarda belirlemeye başladı.

Metne göre Mustafa Kemal ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?


A
Fikir hayatının gelişmesinde Manastır şehrinin büyük bir önemi vardır.
B
Manastır’daki gelişmeler Atatürkçü düşüncenin temellerinin oluşmasına katkı sağlamıştır.
C
Fikirleri üzerinde etkili olan birçok kişiyi Manastır’da bulunduğu yıllarda tanımıştır.
D
Manastır Askeri İdadisinde birçok başarıya imza atmıştır.

Verilen görselde Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanması ve uygulanması karşısında; Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal’in ve halkın tutumu ifade edilmiştir?

Buna göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır?


A
Türk halkı işgallere boyun eğmeyecek kararlar almış ve uygulamaya koymuştur.
B
Osmanlı yönetimi ateşkes antlaşmasını başarı olarak görmektedir.
C
Türk halkı milli egemenliği gerçekleştirmede kararlıdır.
D
Mustafa Kemal tam bağımsızlıktan yanadır.

Bundan 100 yıl önce Mustafa Kemal, Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldığında meclise verdiği bir önergede şu konulara değinmiştir:

• Hükümet kurmak zorunludur.

• TBMM’nin üstünde bir güç yoktur.

• TBMM yasama ve yürütme yetkilerini kendinde toplamıştır.

• Padişah ve halife baskıdan kurtulduğu zaman meclisin düzenleyeceği yasal ilkeler içinde yerini alır.

• Geçici olduğu bildirilecek bir hükümet başkanı tanımak ya da bir padişah vekili ortaya çıkarmak uygun değildir.

Verilen önerge esaslarına göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?


A
TBMM milli mücadeleyi başarıya ulaştırmak adına kanun yapma yetkisine sahiptir
B
Hilafet ve padişahlık makamı tüm yetkilerini TBMM'ye devretmiştir.
C
TBMM hükümeti Türk milletinin temsil edildiği en üst makamdır
D
Millî iradeye dayalı yeni bir devletin temelleri atılmıştır.

Türk orduları Doğu ve Güney Cephelerin'deki işgalci devletlere karşı başarılar elde etmiştir. Batı Cephesi'nde yapılan Birinci İnönü Savaşı’nı da Türk ordusunun kazanmış olması, İtilâf Devletleri'ni telaşlandırmıştı. İtilaf Devletleri ortaya çıkan bu yeni durumu görüşüp değerlendirmek ve Sevr Antlaşması’nı yeniden gözden geçirerek TBMM'ye kabul ettirmek için Londra’da bir konferans düzenleme kararı almıştı. İtilaf Devletleri bu konferansa İstanbul Hükümeti'yle birlikte TBMM’yi de çağırmıştı.

İtilaf Devletleri'nin bu tutumu aşağıdakilerden hangisiyle daha iyi açıklanabilir?


A
Osmanlı Hükümeti ile TBMM arasındaki sorunları çözmek.
B
Yeni kurulacak olan Türk devletinin oluşum şartlarını görüşmek.
C
İki tarafı birbirine düşürerek Sevr Antlaşması’nı TBMM'ye kabul ettirmek.
D
Sevr Antlaşması’nın maddelerini yeniden belirleyecek komisyonu birlikte oluşturmak.

____________?____________________________

• Mondros Ateşkes Antlaşmasının imzalanmasından sonra kurulmuşlardır.

• Tamamı İtilaf Devletleri himayesinde kurulmuş ve desteklenmişlerdir.

• Mondros’un 7. maddesine zemin hazırlamaya çalışmışlardır.

• Türk halkının milli birlik ve beraberliğini bozmaya yöneliktir.

• Kiliseler tarafından desteklenmişlerdir.

Verilen maddelere göre en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir?


A
Milli Cemiyetlerin Ortak Özellikleri
B
Manda Ve Himaye Taraftarı Cemiyetlerin Ortak Özellikleri
C
Azınlıkların Kurduğu Zararlı Cemiyetlerin Ortak Özellikleri
D
İstanbul Hükümeti Tarafından Desteklenen Cemiyetlerin Ortak Özelikleri

Türkiye Büyük Millet Meclisi kurulduktan sonra Kuvayımilliye birliklerinin yerine düzenli bir ordunun kurulması konusu ele alındı. Düzenli ordunun kurulmasıyla hem ilerleyen düşmanın karşısına daha güçlü çıkılacak, hem de Kuvayımilliye'nin yapısından kaynaklanan düzensizlikler önlenecekti. Yapılan düzenlemelerle, Kuvayımilliye birlikleri Millî Savunma Bakanlığına bağlandı. Böylece Kuvayımilliye hareketi son buldu.

Bu bilgiler, aşağıda verilenlerden hangisine bir kanıt oluşturmaz?


A
Kuvayımilliye ruhunun sona erdiğine
B
Millî güçlerin birleştirilmek istendiğine
C
Millî mücadelenin tek elden yürütülmek istendiğine
D
Kuvayımilliye birliklerinin yetersiz görüldüğüne

Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda:

I. Rusya'da Bolşevik ihtilaliyle Çarlık rejiminin sona ermesi

II. Almanya’da krallıkların yıkılarak cumhuriyetin ilan edilmesi

III. Dünya barışını korumak amacıyla Milletler Cemiyeti’nin kurulması

IV. Avusturya - Macaristan İmparatorluğu’nun parçalanması ve toprakları üzerinde yeni devletlerin kurulması

durumlarından hangileri, savaştan yenik çıkan devletlerin toprak kaybettiğinin bir göstergesidir?


A
Yalnız I
B
Yalnız IV
C
II ve III
D
III ve IV

23 Temmuz - 7 Ağustos 1919 tarihleri arasında Erzurum Kongresi'nde alınan kararlar:

• Milli sınırlar içinde vatan bölünmez bir bütündür, parçalanamaz.

• Her türlü yabancı işgal ve müdahalesine karşı millet topyekûn kendisini savunacak ve direnecektir.

• Vatanı korumayı ve istiklali elde etmeyi İstanbul Hükümeti sağlayamadığı takdirde, bu gayeyi gerçekleştirmek için geçici bir hükümet kurulacaktır. Bu hükümet üyeleri milli kongrece seçilecektir.

• Kuvayımilliye'yi tek kuvvet tanımak ve milli iradeyi hakim kılmak temel esastır.

• Hristiyan azınlıklara siyasi hakimiyet ve sosyal dengemizi bozacak ayrıcalıklar verilemez.

• Manda ve himaye kabul edilemez.

• Milli Meclisin derhal toplanmasını ve hükümet işlerinin Meclis tarafından kontrol edilmesini sağlamak için çalışılacaktır.

Erzurum Kongresi'nde alınan kararların takip edilmesi için bir de temsil heyeti oluşturuldu. Heyetin başkanlığına ise Mustafa Kemal Paşa seçildi. Kongrenin aldığı kararlar, 10 Ağustos 1919'da bütün yurda ilan edildi.

Verilen bilgilere bakılarak aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?


A
Milli iradenin devlet yönetiminde aktif olması amaçlanmıştır.
B
Milli mücadeleyi başarıya ulaştıracak güç milletin kendisidir.
C
İstanbul hükümeti ile her türlü ilişkinin kesilmesi kararı alınmıştır.
D
Temsil Heyeti Başkanlığına Mustafa Kemal'in seçilmesi onun liderlik özelliğini gösterir.

Verilen görsele göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?


A
Türk milleti kendini savunmak zorunda bırakılmıştır.
B
Milli mücadelede ilk amaç milli birlik ve beraberliği sağlamaktır.
C
Milli iradeyi gerçekleştirmek öncelikli hedeftir.
D
İşgaller vatanın bütünlüğünü tehdit etmektedir.