LGS İnkılap Tarihi 7. Deneme Sınavı Çöz

Süre:

İstanbul’un 16 Mart 1920’de işgal edilmesinden 5 gün sonra yola çıkan Yunus Nadi (Abalıoğlu) ile Halide Edip’in (Adıvar) bulunduğu iki kafile, 31 Mart’ta Geyve’de buluşuyor. Akhisar İstasyonu’nda verilen mola sırasında iki aydın, “Ankara’ya gider gitmez bir ajans teşkilatı kurulmasını” görüşüyor. Yunus Nadi ve Halide Edip, ajansın adı konuşulurken, “Türk”, “Ankara” ve “Anadolu” seçenekleri arasından “Anadolu Ajansı”nda birleşiyorlar. Halide Edip ve Yunus Nadi’nin de bulunduğu heyet, 1 Nisan’da Ankara’ya ulaşıyor. Yunus Nadi’nin ifadesiyle, “4 veya 5 Nisan akşamı” Mustafa Kemal Paşa’nın karargâhı Ziraat Mektebi’nde yemekten sonra Anadolu Ajansı’nın kurulmasından söz açılıyor. Bu konuşmanın ardından Anadolu Ajansı’nın kuruluşu, 6 Nisan 1920’de gerçekleştiriliyor. Mustafa Kemal Paşa, Milli Mücadele’nin ateşini tutuşturduğu bütün yurda gönderdiği tarihi genelgeyle Anadolu Ajansı’nın kuruluşunu duyurmakla kalmıyor, girişilen mücadelenin iç ve dış kamuoyuna duyurulmasının önemine de işaret ediyor.

Buna göre Anadolu Ajansı ile ilgili olarak;

I. kurucularının kim olduğu,

II. hangi tarihte kurulduğu,

III.kuruluş amacı

bilgilerinden hangilerine ulaşılabilir?


A
I ve II
B
I ve III
C
II ve III
D
I, II ve III

Sevr Antlaşması, bir antlaşma olmaktan çok tutsaklık belgesi niteliğindeydi. Osmanlı Hükümeti, milli iradeyi hiçe sayarak bu antlaşmayı imzaladı. Fakat milli iradeyi temsil eden Büyük Millet Meclisi’nin antlaşmaya tepkisi sert oldu. Mustafa Kemal, asırlardır bağımsız yaşamış bir milletin böyle bir antlaşmayı asla kabul etmeyeceğini belirtmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi BMM’nin ve Mustafa Kemal’in Sevr Antlaşması'na karşı tutumunu en iyi ifade eder?


A
Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.
B
Uzlaşmak Türk kültürünün bir parçasıdır.
C
Ya İstiklal Ya Ölüm!
D
Milli iradeyi hakim kılmak esastır.

Irak Cephesi 1914 yılında İngilizler tarafından açıldı. İngiltere’nin amacı Musul (Irak) petrollerini ele geçirmek ve Rusya ile birleşerek Rusya’ya kara üzerinden yardım göndermekti. Aynı zamanda Hint Deniz Yolu’nun güvenliğini sağlayarak bölgedeki Alman tehlikesini de ortadan kaldıracak, sömürge yollarının güvenliğini sağlayacaktı. Bu cephede Arapların İngilizlerin yanında yer alması etkisiyle de Osmanlı Devleti Musul’a kadar çekildi.

Bu metne göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?


A
İngiltere’nin yer altı kaynaklarını ele geçirmek istediğine
B
İngiltere’nin müttefiklerine yardım etmek amacı taşıdığına
C
Osmanlı Devleti’nin bu cephede başarılı olduğuna
D
İslamcılık fikir akımının başarılı olamadığına

Son Osmanlı Mebuslar Meclisinde ilan edilen Misakımilli kararlarından bazıları şunlardır:

» İstanbul ve Marmara Denizi’nin güvenliğinin sağlanmasından sonra boğazların dünya ticaretine ve ulaşımına açılması ilgili devletlerin kararı ile geçerli olacaktır.

» Milli ve ekonomik gelişmemizi sağlamak amacıyla siyasi, adli ve mali sınırlandırmalar kaldırılmalıdır.

» Azınlık hakları, komşu ülkelerdeki Müslümanların da aynı haklardan yararlanmaları şartıyla kabul edilecek ve sağlanacaktır.

Misakımilli’de yer alan yukarıdaki kararların Osmanlı Devleti ile ilgili aşağıdaki sorunlardan hangisine çözüm oluşturması beklenemez?


A
Kapitülasyonlar
B
Yabancı Okullar
C
Boğazlar
D
Azınlık Hakları

İtilaf Devletleri Londra Konferansı’na sadece Osmanlı Hükümeti’ni çağırdı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti’nin de bir temsilci gönderebileceğini bildirdi. İtilaf Devletleri hala TBMM’nin varlığını kabul etmek istemiyordu. Mustafa Kemal, TBMM Hükümeti’nin İtilaf Devletleri tarafından resmen çağrılmadıkça konferansa bir temsilci göndermeyeceğini belirtti. Bu gelişmeden sonra İtilaf Devletleri İtalya aracılığıyla TBMM Hükümeti’ni toplantıya resmen davet etti.

İtilaf Devletleri’nin Londra Konferansı’na Osmanlı ve TBMM Hükümeti’ni birlikte çağırmasının temel sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?


A
Sevr Antlaşması’nın maddelerinden bazılarını değiştirerek kabul ettirmek.
B
İki hükümet arasında çıkacak anlaşmazlıktan yararlanmak.
C
Savaşı bitirmek ve barış ortamını sağlamak.
D
TBMM Hükümetini yok saymak.

Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra Anadolu’da düşman işgalleri başlayınca halktan oluşan Kuva-yı Milliye birlikleri kurulmuştu. İlk zamanlar Yunanlılara karşı başarılı mücadeleler veren bu birlikler bulundukları bölgeyi savunmuşlardı. Ancak Büyük Millet Meclisi düzenli ordunun kurulması kararını aldı ve uygulamaya koydu.

Aşağıdakilerden hangisi Kuva-yı Milliye birliklerinin kaldırılma sebeplerinden değildir?


A
Düzenli ordu ile birleşmesi.
B
Kuva-yı Milliye birliklerinin yeterli ve düzenli olmaması.
C
Bu birliklerin tek bir merkezden yönetilmeyip disiplinden yoksun olması.
D
Kuva-yı Milliye birliklerinin zamanla halktan zorla yiyecek ve malzeme toplaması.

Mustafa Kemal Paşa, Kütahya-Eskişehir Savaşları sonrası Türk ordusunun ihtiyaçlarını karşılamak için Tekâlif-i Milliye Emirleri’ni yayınlamıştır. Mustafa Kemal’in bu emirleri yayınlaması .........1.……, yasaların uygulanması için çalışmalar yapması ise ...........2........ yetkisini kullandığını gösterir.

Metinde anlam bütünlüğünün sağlanması için verilen boşluklara sırasıyla aşağıdaki kelimelerden hangileri getirilmelidir?


A
yasama-yürütme
B
yürütme-yargı
C
yasama-yargı
D
yürütme-yasama

I. Dünya Savaşına Almanya’nın yanında giren Osmanlı Devleti İttifak Grubu adına Kafkas, Çanakkale, Kanal, Suriye-Filistin, Hicaz-Yemen, Irak, Makedonya, Romanya, Galiçya cephelerinde İtilaf Devletleri ile savaşmak zorunda kalmıştır. Birçok cephede yoğun bir mücadele veren Osmanlı Ordusu'nda ağır kayıplar da verilmiştir.

Bu durum I. Dünya Savaşı öncesi Almanya’nın Osmanlı Devleti’ni yanına çekmek istemesinin nedenlerinden hangisi ile doğrudan ilgilidir?


A
Osmanlı Devleti'nin silah teknolojisinden yaralanmak
B
Savaşın geniş alana yayılmasını sağlamak
C
Osmanlı Devleti'nin halifelik gücünden yararlanmak
D
Osmanlı Devleti'nin yer altı kaynaklarını kullanmak

Kazım Karabekir önderliğindeki düzenli ordu birlikleri Doğu Cephesinde Ermenilere karşı başarılı sonuçlar elde etmiştir. Bu durum üzerine TBMM ile Ermenistan arasında 2-3 Aralık 1920’de Gümrü Barış Antlaşması imzalanmış ve Ermeniler Sevr Antlaşmasındaki taleplerinden vazgeçmişlerdir.

Bu bilgiler doğrultusunda Doğu Cephesiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?


A
Millî Mücadele’nin kazanılacağına dair inanç artmıştır.
B
TBMM’nin içte ve dışta itibarı artmıştır.
C
Doğu sınırımız kesinlik kazanmıştır.
D
Ermeniler doğudaki taleplerinden vazgeçmişlerdir.

Yunan general, subay ve erlerinin bir bölümü Uşak’ta teslim olmuştu. Esir alınanlar içinde Yunan Ordusu Komutanı ve Başkomutanı Trikopis vardı. Trikopis’i Mustafa Kemal Paşa’nın yanına getirdiler. Gazi Paşa, esir generalleri ayakta karşıladı. Birer çay ısmarladı, sonra Trikopis’e sordu: “Bu iş nasıl oldu?” Trikopis başını önüne eğdi. Mustafa Kemal: “Üzerinize düşen vazifeyi yerine getirdiğiniz için rahat olunuz. Artık bizim misafirimizsiniz. En büyük komutanlar için de esirlik mukadder olabilir” dedi.

Paragrafa göre Mustafa Kemal’in hangi kişilik özelliğinden bahsedilmektedir?


A
Teşkilatçılığı
B
Çok yönlülüğü
C
Eğitimciliği
D
Hoşgörülülüğü